Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Knésl, J. & Knéslová, A.
Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
Contemporary view on the geology, metalogenesis and ore forecasts of the Kremnica Mts. ore district
283
Salaj, J.
Biostratigrafická korelácia flyšových súvrství kriedy bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jej paleogeograficko-tektonický vývoj
Biostratigraphic correlation of Cretaceous flysch formations in the Klippen- and Peri-Klippen zones of the Middle Váh valley and their paleogeographic – tectonic history
295
Zo života SGS 314
Faryad, S. W.
Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
Metamorphism of the Early Paleozoic sedimentary rocks in Gemericum
315
Faryad, S. W.
Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
Metamorphism of the Early Paleozoic salic to intermediate volcanic rocks
325
Čech, F., Fomkin, K. V. & Franců, J.
Hĺbková zonálnosť tvorby uhľovodíkov – východisko prognózovania ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
Depthward zonality of hydrocarbon generation as a base for oil and natural gas forecasts in sedimentary basins
333
Ilavský, J.
Recenzia
M. Kužvart: Kámen ve službách civilizace
338
Spišiak, J., Arvensis, M., Linkešová, M., Pitoňák, P. & Caňo, F.
Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
Basanite dyke in granitoids near Dúbrava, Low Tatra Mts., Central Slovakia
339
Zo života SGS 345
Hrinko, V.
Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráľovce v Slanských vrchoch
Benefication and technological properties of rhyolite tuff from Kráľovce locality, Slanské vrchy Mts. (Eastern Slovakia)
347
Medveď, J., Plško, E., Martiny, E. & Šucha, V.
Spektrochemické stanovenie vedľajších a stopových prvkov v ílových mineráloch
Spectrochemical analysis of minor and trace elements in clay minerals
355
Friedl, I. & Ženiš, P.
Vanadinit z permských bazaltov z Malužinej
Vanadinite in Permian basalts from Malužiná (Central Slovakia)
361
Rajnoha, J., Andráš, P. & Mikula, P.
Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
Spinel in the Včelín skarn occurrence, the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex, Central Slovakia
365
Zo života SGS 367
Samuel, O.
Významné jubileá členov SGS v roku 1992
372
Viskup, J.
Jubilujúci prof. Ing. Viliam Pašteka, DrSc.
373
Herčko, I.
100. výročie smrti Jána Pettka
374