Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Liščák, P., Klukanová, A. & Jánová, V.
Čiastkový monitorovací systém geologických faktorov a jeho odpovede na potreby spoločnosti
Partial Monitoring System of Geological Factors and Its Responses to the Public Needs
325
Ondrejka, P. & Wagner, P.
Monitorovanie zosuvov a iných svahových deformácií v období rokov 2002 až 2009
Monitoring of landslides and other slope deformations in the period from 2002 to 2009
331
Madarás, J., Fojtíková, L., Hrašna, M., Petro, Ľ., Ferianc, D. & Briestenský, M.
Vymedzenie seizmicky aktívnych oblastí na Slovensku na základe záznamov historických zemetrasení a súčasného monitorovania tektonickej a seizmickej aktivity
Definition of the seismic active regions in Slovakia based on historical earthquake records and current monitoring of tectonic and seismic activity
351
Mikita, S.
Monitorovanie a hodnotenie vplyvu antropogénnych sedimentov charakteru environmentálnych záťaží na vodnú zložku prostredia v rámci monitorovania geologických faktorov
Monitoring and evaluation of the impact of anthropogenic sediment having character of environmental load on the hydrosphere within the monitoring of geological factors
365
Bajtoš, P., Záhorová, Ľ., Rapant, S. & Pramuka, S.
Monitoring geologických faktorov vplyvu ťažby nerastov na životné prostredie v rizikových oblastiach na Slovensku v rokoch 2007 – 2011
Geological monitoring of mining influence on the environment in risk-bearing Slovak areas in years 2007–2011
375
Gluch, A. & Pramuka, S.
Monitorovanie variácií objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí vo vybraných objektoch v rámci územia Slovenskej republiky
Monitoring of radon volume activity variations in geological surroundings of selected objects in Slovak Republic
393
Petro, Ľ., Brček, M., Vlčko, J., Šimková, M., Balík, D. & Žilka, A.
Výsledky monitorovania stability vybratých historických objektov na území SR
Stability of selected historical objects in Slovakia: Monitoring results
403
Kordík, J., Slaninka, I. & Bodiš, D.
Monitorovanie riečnych sedimentov na Slovensku
Monitoring of stream sediments in Slovakia
423
Bodiš, D., Kordík, J. & Slaninka, I.
Variabilita chemického zloženia zimných zrážok na Slovensku za 36 rokov pozorovania
Variability of chemical composition of winter precipitations in Slovakia for 36 years of observation
443
Dananaj, I., Klukanová, A. & Liščák, P.
Problematika monitoringu objemovo nestálych zemín a ich vlastností – prípadová štúdia Veselé
Problems of monitoring of volume unstable soils and their properties: A case study Veselé (Slovakia)
461
Iglárová, Ľ., Pauditš, P. & Drotár, D.
Informačný systém údajov z monitoringu geologických faktorov
Information system of geological factors monitoring
473