Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M.
P-T dráha exhumácie ultravysokotlakovo metamorfovaného peridotitu neďaleko Jakloviec na severe gemerika a na lokalite Skalka pri Sedliciach na sever od pruhu Branisko – Čierna hora
P-T path and exhumation of ultra-high pressure metamorphosed peridotite at Jaklovce on the north of Gemericum and on the locality Skalka at Sedlice northward of the zone Branisko – Čierna hora Mts. (Western Carpathians, Slovakia)
Key words: metaperidotite, hanging wall, ultra-high pressure metamorphism, anticlockwise P-T path, exhumation, Slovakia
439
Hók, J., Bielik, M., Kováč, P. & Šujan, M.
Neotektonický charakter územia Slovenska
Neotectonic character of Slovakia
Key words: neotectonics, fault pattern, recent stress field, recent vertical movement tendecies, seismotectonic zones, neotectonic regions, Slovakia
459
Hovorka, D. & Šiška, S.
Polished stone industry from the Neolithic settlement site of Šarišské Michaľany (Eastern Slovakia)
Brúsená kamenná industria z neolitického sídliska Šarišské Michaľany (východné Slovensko)
Key words: Middle Neolithic, Middle Aeneolithic, Šarišské Michaľany, polished stone artefacts
471
Méres, Š., Ivan, P. & Hovorka, D.
Granaticko-pyroxenické metabazity a antigoritické serpentinity – dôkaz prítomnosti leptynitovo-amfibolitového komplexu v Branisku
Garnet-pyroxene metabasites and antigorite serpentinites – evidence of the leptyno-amphibolite complex in the Branisko Mts. (Tatric Unit, central Western Carpathians)
Key words: Branisko Mts., leptyno-amphibolite complex, antigoritic serpentinites, amphibolized eclogites
479
Huraiová, M.
Fugacita kyslíka v petrogenéze magmatických xenolitov
Oxygen fugacity in petrogenesis of magmatic xenoliths
Key words: igneous rocks, oxygen, fugacity buffers
487
Bakos, F., Chovan, M. & Michálek, J.
Minerálne zloženie hydrotermálnej Sb, Cu, Pb, Zn, As mineralizácie na SV od Magurky v Nízkych Tatrách
Mineralogy of hydrothermal Sb, Cu, Pb, Zn, As mineralization in NE of the Magurka deposit, Nízke Tatry Mts.
Key words: antimony mineralization, sulphosalts, the Nízke Tatry Mts.
497
Kováčik, M.
DISKUSIA
K otázke vysokoželezitých rúl pri Kokave nad Rimavicou; diskusia k článku M. Radvanec (2000) Metapelit, amfibolová bridlica a vznik magnetitovo-grafitovej mineralizácie vo veporiku pri Kokave nad Rimavicou
To the question of high-iron gneisses at Kokava nad Rimavicou; discussion to the article by M. Radvanec (2000) Metapelite, amphibole schists and origin of magnetite-graphite mineralization in Veporic Unit near Kokava nad Rimavicou
507
Radvanec, M.
Odpoveď Dr. M. Kováčikovi na jeho: K otázke vysokoželezitých rúl pri Kokave nad Rimavicou
Answer to discussion by Dr. M. Kováčik: To the question of high-iron gneisses at Kokava nad Rimavicou
508
Dyda, M.
Pripomienky k štúdii M. Radvanca (2000) Metapelit, amfibolová bridlica a vznik magnetitovo-grafitovej mineralizácie vo veporiku pri Kokave nad Rimavicou
(Mineralia Slovaca, 21, 1, s. 1–16)
Remarks to study by M. Radvanec (2000) Metapelite, amphibole schists and origin of magnetite-graphite mineralization in Veporic Unit near Kokava nad Rimavicou
512
Radvanec, M.
Odpoveď Dr. M. Dydovi na jeho pripomienky k štúdii Metapelit, amfibolová bridlica a vznik magnetitovo-grafitovej mineralizácie vo veporiku pri Kokave nad Rimavicou
Answer to remarks by Dr. M. Dyda relating to study Metapelite, amphibole schists and origin of magnetite-graphite mineralization in Veporic Unit near Kokava nad Rimavicou
513

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Žec, B.
Vulkanologický kurz
Herľany 25. – 20. jún 2000
1
Stankovič, J.
12. európsky kongres elektrónovej mikroskopie EUREM´2000
(Brno 9. – 14. júl 2000)
4
Sitár, V.
Geológovia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského zriadili Medailu D. Andrusova
5
Malík, P.
Na šesťdesiate narodeniny RNDr. Michala Zakoviča
6
Háber, M.
Životné jubileum RNDr. Dušana Kubínyho, CSc.
7