Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Franzen, J.
Vyhľadávanie zlata na Slovensku v posledných dvadsiatich rokoch z prostriedkov štátneho rozpočtu
The exploration activities for gold in Slovakia during the last 20 years financed by the state budget
Key words: world prices of gold, state budget, gold reserves, evaluation of exploration and mining activities
157
Tözsér, J.
Podmienky vykonávania geologických prác na území Slovenskej republiky
Conditions for performance of geological operations in the Slovak Republic
Key words: legislation of geological activities
161
Slavkovský, J.
Zlato v dejinách ľudstva, jeho ťažba a svetové ceny
Gold in the human history, its output and world prices
Key words: gold, gold deposits, gold-fever, world gold output, world gold prices
165
Knésl, J. & Knéslová, A.
Typy Au mineralizácií na Slovensku a možnosti ich využívania
The types of gold mineralizations at Slovakia and the possibilities of their utilization
Key words: gold deposits and occurrences, various types of gold mineralization, exploration activity, prospecting and mining possibilities
171
Chovan, M., Putiš, M., Németh, Z., Maťo, Ľ., Andráš, P. & Jeleň, S.
Rudné mineralizácie so zlatom v Západných Karpatoch, paleotektonická pozícia
Gold-hosted mineralizations in the Western Carpathians, paleotectonic position
Key words: Au-mineralization, Western Carpathians, Early Paleozoic basement complex, neovolcanics
175
Morávek, P.
Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
Outline and importance of gold mineralization in the Czech Republic
Key words: Czech Republic, gold exploration and mining, types of gold mineralization, genetic models, new deposits
179
Tréger, M. & Baláž, P.
Geologicko-ekonomické hodnotenie ložísk a výskytov zlata na Slovensku
Geological and economic evaluation of Slovak gold deposits
Key words: gold, classification for gold mineral deposits, economy of mineral resources, variant computation for reserves/resources, price estimation
187
Bačo, P., Križáni, I. & Baláž, B.
Distribúcia zlata vo východoslovenskom regióne z pohľadu šlichovej prospekcie
Distribution of gold in the Eastern Slovakian region from aspects of gold panning prospection
Key words: panning prospection, gold flakes, heavy metals, accessories
193
Pomorský, F., Antonická, B. & Piovarcsy, K.
Zlatý program kanadskej spoločnosti SloGold Resources Ltd na Slovensku
Gold Programme of Canadian Company SloGold Resources Ltd Slovakia
Key words: propylitized andesite, silicified andesite, vein structure, setting pit
199
Bačo, P., Jeleň, S., Koděra, P., Ďuďa, R., Košárková, M. & Repčiak, M.
Zlato na ložisku Zlatá Baňa a ďalších výskytoch v Slanských vrchoch
Gold at the Zlatá Baňa deposit and at other occurrences in the Slanské vrchy Mts.
Key words: Zlatá Baňa, Byšta, Izra, precious metal mineralization, gold, electrum, petzite
203
Slavkovský, J.
Výskyty a ťažba zlata v okolí Zlatej Idky
Occurrence of gold and exploitation in the surroundings of Zlatá Idka village
Key words: gold, secondary and primary occurrences, mining history, Zlatá Idka village, Gemeric granite aureole, ore field
207
Novotný, L., Háber, M., Križáni, I., Rojkovič, I. & Miháľ, F.
Zlato v staršom paleozoiku centrálnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
Gold in the Early Paleozoic rocks in the central part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
Key words: gold, Spišsko-gemerské rudohorie Mts., types of Au mineralization
211
Bakos, F. & Chovan, M.
Genetické typy zlata v oblasti Magurky (Nízke Tatry)
Genetical types of gold from Magurka deposit (Nízke Tatry Mts.)
Key words: Western Carpathians, generations of primary gold, change of chemical composition, alluvial gold
217
Michálek, J.
Geologickoložisková charakteristika Au-polysulfidickej mineralizácie ložiska Dve vody-Karol v Ďumbierskych Tatrách
Au-polysulphidic mineralization Dve vody-Karol in the Ďumbierske Tatry Mts.: geological setting and structural position
Key words: crystalline schists, stockwork, gold-bearing structure, chemical composition of ores
225
Horal, M. & Hvožďara, P.
Zlato v sulfidickej mineralizácii lokality Hnúšťa-Ostrá (veporikum)
Gold in sulphide mineralization from the Hnúšťa-Ostrá ore occurrence (Veporicum)
Key words: Au-Ag alloys, gold, electrum, küstelite, arsenopyrite, pyrite, Veporicum, microprobe analyses
233
Galvánek, J.
Výskyt zlata na lokalite Harmanec
The Harmanec Au occurrence
Key words: Harmanec, gold-bearing vein, mineralogy
239
Hvožďara, P.
Ryžoviská zlata v Západných Karpatoch
Gold placers in the Western Carpathian area
Key words: gold placers, alluvial, deluvial, gold finesses, prognosis area
241
Petro, M., Mjartanová, H. & Šoltýsová, H.
Zlato v aluviálnych náplavoch pri Rimavskej Bani
The gold at quaternary placers at vicinity of Rimavská Baňa
Key words: gold-bearing placers, Rimavská Baňa, sampling analysis, large-diameter drilling, mineralogy
249
Jeleň, S., Háber, M. & Rojkovičová, Ľ.
Mineralogická charakteristika zlata drahokovových asociácií v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
Mineralogical characteristic of gold at precious metal assemblages in Štiavnica-Hodruša ore district
Key words: Banská Štiavnica, Hodruša, precious metal mineralization, gold, electrum, fineness of gold
253
Smolka, J.
Ložiskový prieskum Au-Ag rúd v Štiavnických vrchoch v poslednom desaťročí
Au-Ag exploration at Štiavnica Mts. during the last 10 years
Key words: Štiavnica Mts., Au-Ag exploration, Au-Ag ores, mining suppression, exploration programme
257
Bahna, B. & Chovan, M.
Morfológia a chemické zloženie zlata z Pukanca
Morphology and chemical composition of gold from Pukanec
Key words: Banská Štiavnica stratovolcano, electrum, gold-rich rim
259
Rojkovič, I. & Rojkovičová, Ľ.
Medenoporfýrová mineralizácia so zlatom pri Slatinských Lazoch
Porphyry copper mineralization with gold near Slatinské Lazy
Key words: andesite, porphyry copper, mineral association, Cu-Au-Zn distribution
263
Veľký, P.
Výsledky vyhľadávacieho prieskumu Au-Ag rúd v južnej časti kremnického rudného poľa
Results of prospecting for Au-Ag ores in the southern part of the Kremnica ore district
Key words: ore structure, disseminated mineralization, Au-Ag ores
269
Maťo, Ľ., Finka, O. & Bartalský, B.
Kordícke súvrstvie v centrálnej a južnej časti Šturca (ložisko Kremnica) – „fundament a bariéra“ drahokovových štruktúr 1. žilného systému, fakty a indície
Kordíky Formation in the central and southern part of the Šturec area (Kremnica deposit) – “basement and barrier” of auriferous vein structures of the 1st vein system, facts and indications
Key words: claystones, clayey shales, Kordíky Formation, epithermal mineralization, auriferous veins, Central Slovakian neovolcanites, Kremnica
275
Andráš, P., Uher, P., Stankovič, J. & Kotulová, J.
Mineralogická a geochemická charakteristika mineralizácie v štôlni Ernest v Limbachu (Malé Karpaty)
Mineralogical and geochemical characteristics of mineralization in Ernest adit (Limbach, Malé Karpaty Mts., SW Slovakia)
Key words: quartz vein mineralization, two-mica granite, gold-bearing sulphides, gudmundite, berthierite, stibnite, tennantite, tetrahedrite, boulangerite, bournonite, Malé Karpaty Mts.
283
Bartalský, B. & Finka, O.
Nové výsledky geologického prieskumu 1. žilného systému kremnických drahokovových žíl
Up-to-date results of the geological exploration on the 1st vein system of the Kremnica precious metal veins
Key words: Central Slovakia neovolcanic rocks, Kremnica, Au-Ag mineralization, up-to-date results of the drilling exploration, increase of reserves, recovery
291
Ďuďa, R.
Minerály zlata
Gold minerals
Key words: Au minerals, physical and chemical features, Au minerals in Slovakian localities
297
Nelišerová, E.  Ďuďa, R.
Zlato v mineralogických fondoch múzeí na Slovensku
Gold in mineralogical collections of Slovak museums
Key words: museums in Slovakia, geological and mineralogical collections, gold samples
305
Večeřa, J.
Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
The analysis of the surface shapes resulting from the gold mining
Key words: mining archeology, gold deposits, concave shapes – classification, concave shapes – description, concave shapes – interpretation
309
Maťašovský, M.
Zlato v zlepencoch krynickej jednotky magurského flyšu
Gold in conglomerates of Krynica unit, Magura flysch
Key words: Strihovce Beds, conglomerates, distribution of gold
313
Lexa, J. & Tréger, M.
Au potenciál štiavnicko-hodrušského rudného obvodu
Au potential of the Štiavnica-Hodruša ore district
314
Šály, J. & Prcúch, J.
Štruktúrno-tektonické a mineralogické pomery Au mineralizácie v bani Rozália (Hodruša-Hámre)
Structural-tectonic and mineralogical conditions of Au-mineralization in Rozália mine (Hodruša-Hámre)
315
Michálek, J. & Chovan, M.
Ložisko Au polysulfidickej mineralizácie Dve vody-Karol v Ďumbierskych Tatrách
Au polysulphidic deposit Dve vody-Karol (Ďumbierske Tatry Mts.)
Key words: gold-bearing structure, mineral assemblages
317
Smirnov, A.
Alluvial gold in Nižná Boca (Nízke Tatry Mts.)
Aluviálne zlato pri Nižnej Boci (Nízke Tatry)
Key words: Nižná Boca, Nízke Tatry, gold, morphology, gold-rich rim, electrum
318
Michal, S. & Uher, P.
Zlato v Malých Karpatoch – historický prehľad
Gold in the Malé Karpaty Mts. (SW Slovakia) – a historical review
Key words: gold, history of mining, Malé Karpaty Mts., Slovakia
319
Kyselica, M. & Hvožďara, P.
Morfológia a chemické zloženie zlata v rozsypoch veporika
The morphology and chemistry of the gold from placers of Veporicum
Key words: SW Veporicum, gold flakes, morphology, chemistry, flatness index, Au-Hg-Ag intermetallic alloys
320
Andráš, P., Dubaj, D. & Kotulová, J.
Využitie arzenopyritového termometra na Sb-Au ložisku Pezinok
Arsenopyrite geothermometer application at Pezinok Sb-Au deposit (Western Carpathians, Tatric Unit, Slovakia)
Key words: arsenopyrite geothermometry, fluid inclusions, pressure, Pezinok
(Malé Karpaty Mts.)
322
Stankovič, J.
K typomorfným vlastnostiam arzenopyritu W-Au zrudnenia Jasenie-Kyslá, Nízke Tatry
Contribution to the typomorphic properties of arsenopyrite from W-Au deposit Jasenie-Kyslá, Nízke Tatry Mts.
Key words: arzenopyrite, gold inclusions, Nízke Tatry Mts., Bi-mineralization
324
Tulis, J.
Zlato v jaskynných sedimentoch
Gold in cave sediments
327
Stefanova, V., Tudzarov, N. & Mitevski, G.
Gold occurrences and deposits in the Buchim ore field, Eastern Macedonia
Výskyty a ložiská zlata v rudnom poli Buchim, východné Macedónsko
Key words: Eastern Macedonia, Buchim ore field, types of gold mineralization
328
Hock, M.
Úprava štiavnických a kremnických zlatostrieborných rúd v 18. a 19. storočí
Dressing of the gold and silver ores from the area of Banská Štiavnica and Kremnica in the 18th and 19th centuries
Key words: gold-silver ore dressing, ore mill, sorting channels, washing plant, crushing and sorting plant
329
Baláž, P. & Liddell, K.
Ultrajemné mletie v procesoch získavania zlata
Ultrafine grinding in the processes of gold recovery
Key words: ultrafine grinding, mechanochemistry, Au, technology
337
Križáni, I.
Separácia neporušených zlatiniek z rúd a minerálneho odpadu ultrazvukom
Separation of gold grains from ores and mineral wastes using ultrasound
Key words: separation, gold grains, metals, accesories
341
Maťo, Ľ., Sasvári, T., Jusko, F. & Sekula, F.
Koncentrácia Au flotačnou úpravou tetraedritového koncentrátu Striebornej žily bane Mária v Rožňave
Enrichment in gold by flotation treatment of tetrahedrite concentrate of the Strieborná vein of Mária mine in Rožňava
Key words: Strieborná vein, Rožňava, Slovakia, gold, tetrahedrite concentrate, flotation treatment
347
Jágerský, I.
Technológia získavania Au koncentrátov v gravitačnoflotačnej úpravni Slovenská banská, s. r. o., Hodruša-Hámre
Technology of treatment of gold-concentrates in gravitational and flotational mill of Slovenská banská Comp., Hodruša-Hámre
Key words: gold concentrate, recovery, flash flotation, JIG grinding
353
Valko, J.
Analytické stanovovanie zlata v geologických materiáloch, koncentrátoch a zliatinách
Analytical determination of gold in geological materials, concentrates and alloys
Key words: gold-bearing sample, fire assaying and various methods of gold assaying, types of gold mineralization
357
Štofková, M. & Štofko, M.
Alternatívna metóda lúhovania zlata z domácich zdrojov
Alternative method of gold leaching from domestic sources
Key words: gold, concentrate, slime, leaching, electrolysis
359
Ficeriová, J., Baláž, P. & Gešperová, D.
Nekyanidové spôsoby lúhovania zlata a striebra koncentrátu z Hodruše predupraveného ultrajemným mletím
Cyanideless Methods of Leaching of the Gold and Silver Concentrate Coming from Hodruša after Pretreatment by Ultrafine Grinding
Key words: Hodruša, gold, silver, accompanying metals, thiourea, ammonium thiosulphate, ultrafine grinding
363
Harvanová, J.
Vplyv Cu, Zn a Fe na výťažnosť Au do roztoku Cu, Zn a Fe
Influence of Cu, Zn, Fe on extraction of Au to solution
Key words: gold, leaching, copper, iron, zinc, thiourea
369
Kušnierová, M.
Biogénne procesy v úprave zlatonosných sulfidov
Biogenic processes in the processing of gold-bearing sulphides
Key words: biological leaching, Thiobacillus ferrooxidans, refractory gold concentrate
373
Tomášek, K., Rabatin, Ľ. & Vadász, P.
Metalurgia druhotných zdrojov zlata a striebra v realizačnom centre PLATAURUM
Secondary gold and silver metallurgy in the processing centre PLATAURUM
Key words: gold, silver, secondary metals, recycling
379
Rabatin, Ľ., Vadász, P. & Tomášek, K.
Elektrolytická rafinácia striebra a zlata
Silver and gold refining by electrolysis
Key words: gold, silver, electrolysis, recycling
381
Vadász, P., Rabatin, Ľ., Tomášek, K. & Janák, G.
Mikroštruktúra zlatých zliatin
Microstructure of gold alloys
Key words: gold alloys, microstructure, morphology
383
Miklovič, J. & Miklovičová, E.
Analýza zlata v obchodnej praxi
Gold analysis in business practice
Key words: gold, analysis, alloys, ingot, purchase, business, fire assay
389
Holub, V.
Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů platinové skupiny v Evropě
The possibilities of marketing of products with precious metal and PGE contents in Europe
Key words: gold prices, gold-bearing resources, processing and valorization of precious metals and platinum group elements, gold processing
391
Labuda, J.
Ryžovanie zlata a začiatky osídlenia banskoštiavnického regiónu
Gold-mining and heginnings of the settlement in the Banská Štiavnica region
Key words: washgold, Vyhne – Banská Štiavnica, mining archeology, Middle Ages
393
Miroššayová, E.
Zlato v pravekých a včasnohistorických kultúrach východného Slovenska
Gold in the prehistorical and protohistorical cultures in Eastern Slovakia
Key words: Eastern Slovakia, prehistory, protohistory, gold
397
Jaremová, D.
História písaná zlatom
History writting by gold
Key words: history, gold, jewel-making, jewel-technology, jewel crafts
399
Sombathy, L.
K histórii dobývania zlata na Slovensku
Towards the history of gold extraction in Slovakia
Key words: Slovakia, gold-mining, gold-washing, gold exploitation, gold production
401
Novák, J.
Kremnica – najvýznamnejšie stredisko ťažby zlata v stredoveku
Kremnica – the most important centre of the gold mining in the Middle Ages
Key words: gold mining in the Middle ages, gold coins of Kremnica, Kremnica Mts.
405
Nemeskürthyová, Ľ.
Zlatnícke cechy na Slovensku v 15. – 19. storočí
Goldsmith guilds in Slovakia in the 15th – 19th centuries
Key words: goldsmiths trade, guild, statutes, guild master, apprentice, journeyman, master, master course, jobber journey offprint
407
Čelko, M.
Analýza produkcie zlata v stredoslovenskej banskej oblasti v polovici 16. storočia vo svetle historických prameňov
Analysis of production of gold in the Central Slovakia mining region in the end of 16 century in the light of historic documents
Key words: production of gold, historical sources, Central Slovak mining region
411
Jakab, Z.
Ryžovanie zlata v Prenčove v 18. a 19. stor. v súvislosti so spracúvaním Au rúd v Štiavnických Baniach
Panning of gold at Prenčov in 18th and 19th centuries in relation with processing of Au-bearing ores in the Štiavnické Bane area
Key words: panning of gold, placer miners, water feeder, erosion of vein structures
415
Žilák, J.
Výskyt a ťažba zlatých rúd na niektorých lokalitách stredného Slovenska v druhej polovici 16. storočia
The occurrence and exploitation of gold ores in several localities of Central Slovakia in the second half of 16th century
Key words: 16th century, Central Slovakia, Mine Court, prospection and exploitation of gold, mining works, adits
421
Uher, P.
Náučná cesta anglického mineralóga Edwarda Daniela Clarka po stredoslovenských ložiskách zlata a striebra roku 1802
A scientific tour of Edward Daniel Clarke, an English mineralogist, to the Middle Slovak gold and silver deposits in 1802
Key words: E. D. Clarke, history of mineralogy, gold, silver, mining, Slovakia
425
Jesenský, M.
Dejinný náčrt slovenskej alchýmie
Historical outline of Slovak alchemy
429
Kolníková, E. & Minarovičová, E.
Najstaršie razené zlato na Slovensku (keltské a rímske mince)
Das erste geprägte Gold in der Slowakei (keltische und römische Münzen)
Key words: Kelten, Römer, Germanen, Münzen, Gold, Typologie, Chronologie, spektrochemische Analyse
435
Hunka, J.
Nálezy zlatých mincí na Slovensku a ich historický význam
Historical importance of finds with gold coins from Slovakia
Key words: gold coins, Slovakia, 14th – 20th centuries
443
Šeňová, N.
Historické zlaté medailové razby kremnickej mincovne
The historical golden medal strike of the Mint in Kremnica
Key words: medal, medalist, mint, struck, die, engraver, obverse, reverse, gold, silver, mining and mining chamber
447
Zozuláková, K.
Razba zlatých mincí v Uhorsku a košická mincovňa
Minting of the gold coins in Hungary and the Košice mint
Key words: florin (goldgulden), ducat, crown, mint, mint mark
453
Čelková, M. & Čelko, M.
Zlatnícke remeslo a výrobky zlatníkov v Banskej Štiavnici a okolí
Golden craft and products of goldsmiths in Banská Štiavnica and its vicinity
Key words: Banská Štiavnica, gold craft, products of goldsmiths, 16th – 19th centuries
457

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Koděra, P. & Grecula, P.
Ložisko zlata Hišikari v Japonsku
1
Koděra, P. & Grecula, P.
Ložisko zlata Kloof v Južnej Afrike
3
Panáček, A.
Podpora trvalo udržateľného rozvoja
5
Uher, P. & Ozdín, D.
Bratislavský mineralogický klub
6