Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hurai, V., Širaňová, V., Marko, F. & Soták, J.
Uhľovodíky vo fluidných inklúziách kremeňovo-kalcitových žíl centrálnokarpatského paleogénu
Hydrocarbons in fluid inclusions from quartz-calcite veins hosted in Paleogene flysch sediments of the Central
Western Carpathians
383
Chovan, M., Póč, I., Jancsy, P., Majzlan, J. & Krištín, J.
Sb-Au(As-Pb) mineralizácia ložiska Magurka, Nízke Tatry
Ore mineralization Sb-Au(As-Pb) at the Magurka deposit, Nízke Tatry Mts.
Key words: stibnite – gold – sulphosalts – tetrahedrite assemblages, Nízke Tatry Mts.
397
Kušnierová, M.
Biologicko-chemické lúhovanie tetraedritu
Biological leaching of tetrahedrite
407
Sasvári, T., Maťo, Ľ. & Zacharov, M.
Štruktúrna, mineralogická a litostratigrafická charakteristika Striebornej žily v rožňavskom rudnom poli
Structural, mineralogic and lithostratigraphic characteristic of the Strieborná vein, Rožňava ore field
412
Jacko, S., Vozár, J. & Polák, M.
Nové poznatky o geologickej stavbe Braniska a Čiernej hory
New knowledges about geological structure of the Branisko Mts. and Čierna hora Mts.
Key words: cover sequences, Choč nappe, Alpine shear zones, Late Variscan basement shortening
417
Hrašna, M. & Vlčko, J.
Vývoj inžinierskogeologického mapovania na Slovensku a súčasné trendy jeho rozvoja
The development and actual trends in engineering geological mapping in Slovakia
419
Bajo, I. & Jetel, J.
Nové hydrogeologické poznatky z východného Slovenska
New information on hydrogeology of East Slovakia
Key words: hydrogeology, Flysch, permeability, Neogene, Quaternary, neovolcanics, groundwater resources, groundwater protection, mineral waters, waste deposits
425
Turanová, L., Turan, J., Čelková, A. & Ševc, J.
Vplyv ťažby a úpravy magnezitovej a magnezitovo-mastencovej suroviny na životné prostredie
The impact of magnesite and magnesite-talc exploitation and dressing for the environment
429
Grecula, M.
Vymieranie v histórii Zeme – náhodné alebo zákonité udalosti?
Extinctions in Earth History – Random or Regular Events?
Key words: extinction events, frequency distribution and periodicity of extinctions, selectivity, tempo of extinctions, mechanisms of biotic crisis, evolution
433

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
I. zjazd Slovenskej geologickej spoločnosti 1
P. Reichwalder
Postavenie Slovenskej geologickej spoločnosti v období ekonomickej a spoločenskej transformácie a zameranie jej činnosti v najbližších rokoch
2
Együd, K.
Perspektívy geológie z hľadiska ekonomickej a spoločenskej transformácie Slovenskej republiky
4
Hovorka, D.
Príspevok petrografie k poznaniu geologickej stavby a surovinovej potencie horninových komplexov Západných Karpát
6
Franzen, J.
Projekty geologickoprieskumných prác na východnom Slovensku
8
Gargulák, M., Slavkay, M., Molák, B., Onačila, D. & Lintnerová, O.
Nerastné suroviny Slovenska – prehľad realizovaných a navrhovaných výskumných prá
9
Zuberec, J.
Perspektívy prieskumu a využitia špeciálnych a netradičných nerudných surovín
12
Korim, M., Polakovič, D., Maljkovič, J. & Stupák, J.
Zásady oceňovania ložísk nerastných surovín v geologickom prieskume v Slovenskej republike
14
Bujalka, P., Hanzel, V., Melioris, L. & Račický, M.
Stav hydrogeologického výskumu a prieskumu v Slovenskej republike a jeho ďalšia orientácia
15
Ondrášik, R., Andor, L., Hrašna, M. & Malgot, J.
Postavenie, úlohy a perspektívy inžinierskej geológie na Slovensku
18
Gajdoš, V., Bielik, M., Panáček, A. & Šefara, J.
Stav geofyzikálneho výskumu a prieskumu Slovenska so zameraním na environmentálne otázky
20
Hricko, J.
Environmentálnogeologické mapovanie mestských aglomerácií Bratislavy a Košíc
21
Vass, D.
K životnému jubileu RNDr. Jána Gašparika, CSc.
23
Vass, D. & Beláček, B.
Spomienka na docenta RNDr. Milana Ciesarika, CSc.
23
Vass, D.
Za RNDr. Magdalénou Markovou, CSc. (1. 8. 1926 – 9. 11. 1995)
24
Kušnír, P.
Terminologický stĺpček
O termíne sutina
25
Zo života SGS 25
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na I. polrok 1996 26
Reichwalder, P.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1996
28