Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Wagner, P., Malgot, J., Modlitba, I. & Andor, L.
History and perspectives of landslide studies in Slovakia
História a perspektívy štúdia svahových pohybov na Slovensku
Key words: slope movements, history, landslide inventory, systematic research
335
Malgot, J. & Baliak, F.
Landslides in Slovakia, their effects on the environment and on important engineering structures
Zosuvy na Slovensku, ich vplyv na životné prostredie a na dôležitejšie inžinierske stavby
Key words: landslides, types of slope deformations, environment, urban planning, landslides reactivation
341
Scherer, S.
The application of hydrogeological expertise in the correction of landslide movements
Využitie hydrogeologických poznatkov na sanáciu svahových pohybov
Key words: geology, engineering geology, engineering hydrogeology, landslide, monitoring of landslide, landslide correction
351
Wagner, P., Iglárová, Ľ. & Petro, Ľ.
Methodology and some results of slope movement monitoring in Slovakia
Metodika a niektoré výsledky monitoringu svahových pohybov na Slovensku
Key words: monitoring, slope movements, landslide, falling, creep, data collection
and processing
359
Fussgänger, E.
Geomechanical evaluation and description of various types of slope movement and resulting slope deformations
Geomechanické hodnotenie rozličných svahových pohybov a výsledných svahových deformácií
Key words: types of slope movements (creep, slide, flow, fall), kinematic and static (stability) solutions
369
Gajdoš, V. & Vybíral, V.
The application of geophysical information in landslide research in Slovakia
Využitie geofyzikálnych informácií pri výskume zosuvov na Slovensku
Key words: landslide, geophysical methods, monitoring
377
Aramaki, S. & Yasunaga, S.
Landslide hazard map of Central Kyushu in Japan
Mapa zosuvných území na strednom Kjúšu, Japonsko
Key words: landslide, hazard map, quantification theory
381
Fujii, T. & Hashikawa, K.
Shear deformation of the tuff layer on Mt. Washio, Kyushu
Šmykové deformácie v tufových vrstvách pohoria Wašjo, Kjúšu
Key words: landslide, shear zone, fault zone, ductile deformation
385
Iwao, Y., Yamasaki, T. & Gunatilake, J.
Disaster induced by debris flow and flash water of Harihara river in Kagoshima, Japan
Katastrofa vyvolaná kamenitohlinitým prúdom a povodňovou vlnou na rieke Harihara v Kagošime, Japonsko
Key words: Debris flow, Landslide disaster, Flash flood, Failure plane
391
Mori, Y.
Pipe roof method for a tunnel mouth which has some topographical features of landslides
Zabezpečovanie kaloty tunelového portála oceľovými rúrami v prípade prejavov zosuvu v reliéfe
Key words: pipe roof method, tunnel mouth, topographical features of landslides, talus, secondari shirasu, propulsive machine
397
Nozaki, T.
Some types of landslide in Niigata Prefecture, Central Japan
Niektoré typy zosuvov v prefektúre Niigata, stredné Japonsko
Key words: types of landslide, geo-mechanical property, ductility
403
Petro, Ľ. & Polaščinová, E.
Landslides in the Košice district
Zosuvy v okrese Košice
Key words: Košice district, landslides, evaluation
413
Holzer, R., Wagner, P. & Fussgänger, E.
Engineering geological assessment of the rock cliff Vyhne
Inžinierskogeologické zhodnotenie skalného brala Vyhne
Key words: cliff stability, discontinuity, structure of the rock mass, homogeneous units, remedial measures
419
Bartoš, P., Gregor, V. & Fraštia, M.
Photogrammetric evaluation of the Vyhne rock cliff stability
Fotogrametrické hodnotenie stability skalného brala vo Vyhniach
Key words: terrestrial stereophotogrammetry, analytical photogrammetry, photogrammetry with time base, digital terrain model (DTM), camera, camera orientation, photo-coordinates, horizontal parallaxes
425
Ondrášik, R., Matejček, A., Holeša, Š. & Vrábľová, K.
Gravitational tectonics and slope deformations along the tunnel line Višňové in the Lúčanská Fatra Mts., Slovakia
Gravitačná tektonika a svahové deformácie v okolí tunela Višňové v Lúčanskej Fatre
Key words: gravitational tectonics, fault zones, stress release
429

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Kondela, J.
Študentská a doktorandská konferencia
1
Seminár SGS, bratislavská skupina, konaný dňa 22. marca 2000
Nové poznatky o kryštaliniku Západných Karpát
10
Janočko, J., Filová, I., Hók, J. & Nagy, A.
Správa zo stretnutia Českej tektonickej skupiny v Bublave 
11
Daniel, J.
Rádioaktivita v životnom prostredí Spišská Nová Ves 17. – 18. mája 2000
12
Vass, D.
Spomienkové oslavy pri 175. výročí narodenia A. K. Meššu a 100. výročí narodenia V. Čechoviča vo Veľkom Krtíši
13
Samuel, O. & Grecula, P.
Ospravedlnenie
13
Grecula, P.
Recenzia
D. Bodiš – S. Rapant: Geochemický atlas Slovenskej republiky – časť VI – Riečne sedimenty
14
Barok, M.
Recenzia
P. Semrád – J. Kováč: Dubnícke opálové bane
14