Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kuráň, J.
Zákon o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 
385
Salaj, J., Trifonova, E., Gheorghian, D. & Coroneou, V.
The Triassic foraminifera microbiostratigraphy of the Carpathian – Balkan and Hellenic realm
Triasová foraminiferová mikrobiostratigrafia karpatsko-balkánskeho a helenidného pásma
387
Stankovič, J.
Recenzia
J. Jarkovský et al.: Zlato v Západných Karpatoch, jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza a ložiská
416
Kaličiak, M.
Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch v Slanských vrchoch
Geological structure of the Strechový vrch stratovolcano in the Slanské vrchy Mts., East Slovakia
417
Buček, S., Jendrejáková, O., Masaryk, P., Papšová, J.
Biostratigrafia a stavba vyšších príkrovov Bieleho pohoria v pezinských Malých karpatoch (Bratislava 11.2.1988)
434
Kaličiak, M., Karoli, S., Molnár, J. & Žec, B.
Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
Position and structure of neovolcanites in the Cenozoic sediments north of Prešov, East Slovakia
435
Ladwein, W.
Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve (Bratislava 22.10.1987)
453
Kullmanová, A. & Rudinec, R.
Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
Paleogene sequence and its Mesozoic underlier in the Spišsko-šarišské medzihorie Mts. (the Plavnica-1 drilling)
455
Spencer, Ch. W.
Anomálne vysoké vrstvové tlaky a tvorba uhľovodíkov v oblasti Skalistých hôr v USA (Bratislava 29.9.1987)
461
Franců, J., Milička, J.
Podmienky pre tvorbu uhľovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (bratislava 17.12.1987)
462
Andráš, P., Caňo, F. & Nagy, G.
K charakteristike zlatonosného pyritu na ložisku Pezinok-Kolársky vrch, Vinohrady
Contribution to the characteristics of gold-bearing pyrite on the Pezinok-Kolársky vrch, Vinohrady deposit, Western Slovakia
463
Kříž, J.
Fosílne a recentné biotopy Austrálie, ich flóra a fauna (Bratislava 17-3.1988)
471
Rozložník, L.
Recenzia
D. Hovorka, J. Spišiak: Vulkanizmus mezozoika Západných Karpát
472
Kováčik, M.
Recenzia
S. A. Drury: Image Interpretation in Geology (Interpretácia snímok v geológii)
473
Polák, S.
Ešte raz o chapmanite z Pezinka
Once more on chapmanite from Pezinok, Western Slovakia
475
Nahálka, A. & Grófová, M.
Stavebný kameň na lokalite Marianka
476
Ďurica, D.
70 th anniversary of the birth of RNDr. Bartolomej Leško, DrSc.
K sedemdesiatinám RNDr. Bartolomeja Leška, DrSc.
478
Žák, K.
Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisk (Seminár Izotopová geológia a genetické problémy hydrotermálnych rudných ložísk, 28.1.1988, Bratislava)
479
Žák, K.
Zdroje a fyzikálně chemické podmínky rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry). (Seminár Izotopová geológia a genetické problémy hydrotermálnych rudných ložísk, 28.1.1988, Bratislava)
479
Ivan, P., Šmejkal, V.
Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žíl slovinsko-gelnického rudného poľa (Seminár Izotopová geológia a genetické problémy hydrotermálnych rudných ložísk, 28.1.1988, Bratislava)
479
Ivan, P., Šmejkal, V.
Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov lisvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska (Seminár Izotopová geológia a genetické problémy hydrotermálnych rudných ložísk, 28.1.1988, Bratislava)
480