Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Rakús, M. & Ožvoldová, L.
On the age of radiolarites from the Manín Unit (Butkov Klippe, Middle Váh valley, Western Carpathians)
Vek rádiolaritov manínskej jednotky (Butkovské bradlo, Stredné Považie)
Key words: Western Carpathians, Jurassic, radiolarites, ammonites, radiolarians, stratigraphy
79
Sabol, M.
The fossil bears from the Okno cave (Demänová valley, Slovakia)
Fosílne medvede z jaskyne Okno
Key words: fossil bear remains, metric and morphologic analysis, Late Pleistocene, Okno cave, Demänová valley, Slovakia
87
Spišiak, J.
Dajka mezozoického alkalického lamprofýru z veľkolomu Polom pri Žiline (Malá Fatra, Západné Karpaty)
Mesozoic alkali lamprophyres dyke from Polom quarry near Žilina (Malá Fatra Mts., Western Carpathians)
Key words: alkali lamprophyre, petrology, geochemistry, Mesozoic, Malá Fatra Mts.
109
Forgáč, J. & Streško, V.
Znečistenie pôdy v aluviálnej oblasti Štiavnického potoka
Soil pollution in the alluvial plain of the Štiavnický potok brook
Key words: value, clean up value, extract chemical elements, pollution, mobile (bioavailable) elements
117
Líšková, M., Lintnerová, O. & Pauditš, P.
Acidifikácia prostredia na odkalisku Sedem žien pri Banskej Štiavnici
Environmental acidification of the mill tailing impoundment Sedem žien near town Banská Štiavnica
Key words: acidification, soil, pyrite, oxidation, inactive mill tailing impoundment
131
Krištín, J., Fejdi, P. & Machata, M.
Elektrónovo-optické štúdium silikátových minerálov ako rizikovej zložky prachu
Electron-optical study of risk silicate minerals in natural, industrial and communal dusts
Key words: risk silicate minerals, electron microprobe, TEM, SEM
143
Babčan, J.
Organické látky – život – granity
Organic matters – life – granites
Key words: organic matters, cosmic space, Earth, synthesis, origin of life, geological processes, origin of granites
149

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Kráľ, J.
Geochronológia dozrieva
1
Rebro, A.
Prvá regionálna hydrografia na Slovensku
4
Reichwalder, P.
Asociácia európskych geologických spoločností – stretnutie roku 1999
v Alicante
8