Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
The Malé Karpaty Mts. – constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides
Malé Karpaty – súčasť prechodného segmentu medzi Karpatmi a Alpami; významné tektonické okno alpíd
1
Lehotský, Milan
Potenciál krajiny, jeho hodnotenie a funkčné štruktúry (Bratislava 13.11.1986)
28
Ondrášik, R., Hovorka, D. & Matejček, A.
Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
Manifestations of the Muráň – Divín fault zone in the Ipeľ water plant adit, the Veporide crystalline (West Carpathians)
29
Orlický, O.
Magnetické a paleomagnetické vlastnosti ako dôsledok premien minerálov v horninách
Magnetic and paleomagnetic properties as consequence of alteration of rock forming minerals
45
Polák, S.
K prognózam primárneho zlatého zrudnenia v pohorí Považský Inovec
Contribution to gold ore forecasts in the Považský Inovec Mts. area, Western Slovakia
61
Hrašna, M.
Inžinierskogeologické podmienky výstavby jadrovoenergetického zariadenia Južné Slovensko – Mužla
Engineering geological conditions of the Mužla nuclear power plant construction (Southern Slovakia)
69
Piovarcsy, K.
Zlato a striebro v medených rudách slovinsko-gelnického rudného poľa
Gold and silver in copper ores of the Slovinky – Gelnica ore field (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
81
Vrana, K., Bodiš, D., Lopašovský, K.
Regionálne zhodnotenie acidity snehovej pokrývky na území Slovenska v rokoch 1976-1985 (Bratislava 17-9.1986)
84
Bláha, P.
Združovanie uhlových meraní na počítači
Cluster of angle measurements using computer
85
Jakabská, K.
Výsledky výskumu zirkónov z hodrušskéh intruzívneho komplexu a granitov gemerika (Košice 30.10.1986). (Fórum mladých)
90
Bláha, P.
Analyticko-štatistické metódy spracovania uhlových meraní (Košice 30.10.1986). (Fórum mladých)
90
Šťastný, V.
Tektonogram na malom počítači (Košice 30.10.1986). (Fórum mladých)
90
Fulín, M.
Šlichové minerály kryštalinika Braniska a Čiernej hory (Košice 30.10.1986). (Fórum mladých)
90
Hurai, V. & Čeplík, J.
Úprava zahrievacieho stolíka LEITZ 350 na kryometrické účely
A modified LEITZ 350 heating-cooling stage
91
Samuel, O.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti
93
Terminologické komisie pre geológiu 94
Hurný, J., Potančok, V.
Činnosť pobočky SGS v Spišskej Novej Vsi
95