Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Pospíšil, L., Nemčok, J., Graniczny, M. & Doktór, S.
Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti Západních Karpat
Contribution of remote sensing to the identification of the strike-slip faults in the West Carpathians
385
Grodnicki, J. & Bachnacki, S.
Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
Geophysical and geological characteristics of rocks in the eastern part of the Spiš-Gemer Ore Mts. (Western Carpathians)
403
Mořkovský, M. & Lukášová, R.
Problémy tektogeneze jihovýchodní části východoslovenské neogenní pánve
Problems of tectogenesis in the SE part of the East Slovakian Neogene basin
421
Cambel, B.
Genetické problémy granitoidov – nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti Západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
434
Kráľ, J.
Základné typy geochronologických údajpv z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
434
Šulgan, M.
Oxidačno-redukčné trendy v zložení biotitov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
434
Maťo, Ľ. & Štubňa, S.
Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
Altered country rocks of the Schrämen and Hlavná žila veins on the Kremnica-Šturec deposit
435
Pitoňák, P.
Metamorfity Nízkych Tatier a ich vzťah ku granitoidom
450
Janák, M.
Kontaktná metamorfóza metasedimentov v aureole rochovského granitu (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
450
Putiš, M.
Vzťah granitoidov a metamiorfitov (ako výsledku hercýnskeho tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Považského Inovca a Suchého. (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
450
Droppa, V. & Klaučo, S.
K problematike tvorby chemického zloženia krasovej vody (Nízke Tatry – Demänovská dolina)
Contribution to the genesis of karstic water chemistry (Demänovská jaskyňa cave, Low Tatra Mts.)
451
Šťastný, V.
Tektonogram na malom počítači
Tectonogram processed by small computer
459
Petrík, I.
Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca. (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
463
Rajnoha, J.
Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
464
Kamenický, L., Macek, J., Krištín, J.
Základné typy granitoidov Malej a Veľkej Fatry (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
464
Vilinovič, V.
Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných hornín Malých Karpát (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
464
Broska, I.
Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry (Seminár Problémy granitoidných hornín a ich vplyv na bridličné prostredie)
464
Hovorka, D.
Metamorfóza hornín oceánskeho dna
Metamorphism of sea floor rocks
465
Stankovič, J.
Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
Occurrence of Bi-Te minerals in association with the polymetallic mineralization of the Javorie Mts. neovolcanites (Middle Slovakia)
477
Za Ing. Rudolfom Schallerom, CSc. 479