Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Leško, B., Kadlečík, J., Mořkovský, M. & Tomek, Č.
Podložie flyšových Karpát na východnom Slovensku interpretované z geofyzikálnych meraní
The basement of the Flysch Carpathians in Eastern Slovakia as interpreted from geophysical measurements
97
Bakoň, A.
Paleogeografický prehľad numulitovej fauny Bakonského lesa
114
Pospíšil, Ľ. & Kaličiak, M.
Geologická interpretácia geofyzikálnych meraní v okolí Zlatej Bane (Slanské vrchy)
Geological interpretation of geophysical measurements in the area of Zlatá Baňa village, Slanské vrchy Mts. (Eastern Slovakia)
115
Samuel, O.
Valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti
126
Ravinger, Roman
Seizmické javy, ich účinky, výskyt a možná predpoveď
127
Babčan, Ján
Diapirizmus, najmä granitový a možné súvislosti
128
Macek, J. & Kamenický, L.
Fyzikálno-optická charakteristika niektorých hlavných typov granitoidných hornín Západných Karpát
Physical and optical characteristics of some main petrographic types of granitoide rocks
in the Western Carpathians
129
Samuel, O.
Recenzia
Z nových publikácií Geologického ústavu D. Štúra
142
Svatoš, A.
Interpretace leteckých snímků při studiu glaciálních jevů v horských oblastech
Interpretation of aerial photographs as a tool for examination of glacial features
in montaneous regions
143
Spišiak, J.
Recenzia
Dušan Hovorka: Geochemistry of the West Carpathian alpinotype ultramafic Rocks
158
Kráľ, J.
Stopy po štiepení uránu – aplikácie a možnosti
The fission track method – applications and possibilities
159
Pašteka, V., Janotka, V. & Lanc, J.
Metodika geofyzikálnych meraní pri vyhľadávaní rudonosných zón v Malých Karpatoch
Methodics of geophysical measurements used by prospecting for antimonite ore-bearing zones in the Malé Karpaty Mts. (Western Slovakia)
167
Kušnír, P.
Oznam
Antimónové (bizmutové) okre, nie okry
172
Maheľ, M.
Kriticky o názvoch šturecký príkrov, hronikum, fatrikum a skýcovský hlbinný zlom
Critical remarks on terms of the Šturec nappe, the Hronic, the Fatric and the Skýcov
deep-seated fault – a discussion
173
Bystrický, J., Biely, A. & Fusán, O.
K článku akademika M. Maheľa Kriticky o názvoch
178
Maheľ, M.
Niekoľko doplnkov a vysvetlení k diskusnej odpovedi dr. J. Bystrického, DrSc., dr. A. Bieleho, CSc., a člena korešpondenta O. Fusána, DrSc.
183
Paleogeografický vývoj Západných Karpát 185
Ďuďa, R.
Nové údaje o izotopickom zložení olova z ložiska Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
First data on the isotopic composition of lead from the Zlatá Baňa deposit (Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia)
186
Jablonský, E. & Sýkora, M.
Výskyt vulkanických hornín v kysuckej sérii bradlového pásma
Volcanic rock in the Kysuca group of the Pieniny klippen belt
187
Novotný, L. & Čížek, P.
Nový výskyt uránu a zlata južne od Prakoviec v Spišsko-gemerskom Rudohorí
New occurrence of uranium – gold mineralization to the south of Prakovce village in the Spišsko-gemerské Rudohorie Mts. (Eastern Slovakia)
188
Dianiška, I.
Seminár pri príležitosti 25. výročia spolupráce v geológii medzi PĽR a ČSSR
190