Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M.
Vysokotlaková metamorfóza vrchnokarbónskeho konglomerátu z lokality Rudňany-Svinský hrb na severe gemerika
High-pressure metamorphism of pre-Upper Carboniferous conglomerate from the Rudňany-Svinský hrb locality in the northern Gemericum
Key words: metaconglomerate, HP metamorphism, subduction, hanging wall
95
Grecula, M.
Carboniferous of Črmelicum terrane, Western Carpathians: relict of a fore-arc basin within Alpide Variscides
Karbón Črmeľského teranu, relikt predoblúkového bazéna vo vnútri alpidných variscíd
Key words: Western Carpathians, Variscides, Carboniferous, fore arc basin fill
109
Fordinál, K. & Zlinská, A.
Fauna vrchnej časti holíčskeho súvrstvia (sarmat) v Skalici (viedenská panva)
Fauna of the upper part of Holíč Formation (Sarmatian) in Skalica (Vienna Basin)
Key words: Vienna basin, Sarmatian, gastropods, bivalves, foraminifers, ostracodes
137
Andráš, P., Dubaj, D. & Kotulová, J.
Aplikácia arzenopyritového geotermometra na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
Application of arsenopyrite geothermometer from Pezinok deposit (Western Carpathians, Slovakia)
Key words: arsenopyrite geothermometry, fluid inclusions, pressure
147
Aubrecht, R. & Sýkora, M.
Middle Jurassic crinoidal shoal complex at Hatné – Hrádok locality (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt, western Slovakia)
Strednojurský príbrežný komplex krinoidových vápencov na lokalite Hatné – Hrádok (Czorsztynská jednotka, Pieninské bradlové pásmo, západné Slovensko)
Key words: Middle Jurassic, Western Carpathians, Pieniny Klippen Belt, crinoidal limestones, silcretes
157
Vass, D.
Základné črty geológie Izraela a transformný zlom Mŕtveho mora
Basic features of geology of Israel and transform fault of the Dead Sea
167

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Hovorka, D.
Medzinárodný program geologických korelácií (IGCP) UNESCO jubiluje
1
Dyda, M.
Podpora vedy a výskumu v Brazílii
2
Seminár
Petrológia, mineralógia a geochémia magmatických a metamorfných procesov
4
Kraus, I.
Recenzia
Perspektívy nerúd v treťom tisícročí z pohľadu monografie P. W. Harbena a M. Kužvarta Industrial Minerals: Global Geology
9
Rudinec, R.
RNDr. Bartolomej Leško, DrSc., osemdesiatročný
10
Háber, M.
Významné životné jubileum RNDr. Galiny Andrusovovej-Vlčekovej, CSc.
10
Szalaiová, V.
RNDr. Miroslav Filo šesťdesiatročný
12
Lanc, J.
RNDr. Jozef Hricko, CSc. šesťdesiatnikom
12