Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Novotný, L. & Miháľ, F.
Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine
New lithostratigraphical units in the Krompachy Group (Eastern Slovakia)
97
Grecula, P.
M. Maheľ: Geologická stavba československých Karpát, I. Paleoalpínske jednotky. Veda-vydav. Slov. akadémie vied, 1986
113
Michalík, Jozef, Vašíček, Zdeněk
Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredné Považie)
115
Putiš, Marián
Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej časti kryštalinika Malých Karpát
135
Grecula, Pavol
I. Kraus -M. Kužvart: Ložiska nerud. SNTL-naklad. technické literatury a Alfa-vyd. technickej a ekon. lit., Praha, 1987
157
Štohl, Jaroslav, Marsina, Karol
Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad meďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
159
Gnojek, Ivan
Magnetická anomálie u Bzenova, jz. od Prešova
169
Michel, Jozef, Tabak, Ján
Predbežné výsledky prieskumu kameniva na biely a farebný betón
174
Harman, Miroslav, Horváth, Ivan
Fe montmorillonit z Brhloviec
175
Ďurža, Ondrej
Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika
183
Melioris, Ladislav
E. V. Pinneker et al.: Základy hydrogeológie. Novosibirsk, Nauka, 1980-1984
187
Turanová, L., Turan, J.
Mineralogický výskum sideritu z ložiska Slovinky
188
Číško, V.
Zákonitosti medzi komponentmi slovinskej rudy a možnosť ich využitia pre vývoj a racionalizáciu technológie úpravy (Seminár Geochemicko-mineralogický výskum sulfidickej mineralizácie ložiska Slovinky)
188
Antal, B.
Výsledky a problémy mineralogicko-paragenetickéo výskumu slovinsko-gelnického rudného poľa (Seminár Geochemicko-mineralogický výskum sulfidickej mineralizácie ložiska Slovinky)
188
Khun, M.
Geochemický výskum čiernych bridlíc slovinsko-gelnického rudného poľa (Seminár Geochemicko-mineralogický výskum sulfidickej mineralizácie ložiska Slovinky)
188
Babčan, J.
Vznik zlatiniek na ložisku Slovinky (Seminár Geochemicko-mineralogický výskum sulfidickej mineralizácie ložiska Slovinky)
188
Kuráň, Ján
Ing. Ján Barlatský, CSc., šesťdesiatročný
189
Jarkovský, J.
Priestorová distribúcia Au a Ag v sulfidoch ložiska Slovinky (Seminár Geochemicko-mineralogický výskum sulfidickej mineralizácie ložiska Slovinky)
191
Jarkovský, Ján
Odporúčania zo seminára Geochemicko-mineralogický výskum sulfidickej mineralizácie ložiska Slovinky
191
Ďurža, O.
Niektoré fyzikálne vlastnosti pyritu a chalkopyritu z ložiska Slovinky (Seminár Geochemicko-mineralogický výskum sulfidickej mineralizácie ložiska Slovinky)
191
Rozložník, L., Sasvári, T.
Vzťah metalogenézy a štruktúrneho vývoja slovinsko-gelnického poľa (Seminár Geochemicko-mineralogický výskum sulfidickej mineralizácie ložiska Slovinky)
191
Sasvári, T.
Štruktúrno-tektonická stavba slovinsko-gelnického rudného poľa (Košice, 30.10.1986)
192