Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Niektoré závažnejšie otázky stavby kryštalinika a mezozoika tatríd a veporíd
Some problems of the Crystalline and Mesozoic structures of the Tatrides and Veporides
1
Konta, Jiří
Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických usazenin
10
Hovorka, D., Snopko, L. & Zlocha, J.
Gabropegmatit z ultrabázického telesa pri Komárovciach
Gabbropegmatite from the ultrabasic body near Komárovce (West Carpathian Mts.)
11
Kraus, I.
K niektorým otázkam geochémie bentonitu a kaolínu v Západných Karpatoch
On the geochemistry of bentonite and kaoline in the West Carpathians
21
Tréger, M., Drnzíková, L. & Mandáková, K.
Interpretácia Th – U anomálií v rakoveckej sérii v Spišsko-gemerskom rudohorí
Interpretation of thorium-uranium anomalies in the Rakovec Group of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
33
Vass, D. & Elečko, M.
Tvar valúnov a genéza pozdišovskej štrkovej formácie
The shape of pebbles and genesis of the Pozdišovce gravel complex (Eastern Slovakia)
43
Kaličiak, M., Burda, P., Ďuďa, R. & Očenáš, D.
Íly v hydrotermálnych zónach neovulkanitov pri Zlatej Bani
Clays of hydrothermally altered zones in the neovolcanites near Zlatá Baňa
67
Herčko, I.
Trnavský profesor Matej Piller
79