Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Planderová, E., Sitár, V., Grecula, P. & Együd, K.
Biostratigraphic evaluation of graphiteous shales in the Zemplín Inselberg area (Eastern Slovakia)
97
Mrázek, Ivan, Rejl, Luboš
Drahé kameny na Moravě
128
Cambel, B., Streško, V. & Mičuda, I.
Obsah niektorých prvkov v rudonosnom súvrství kryštalinika Malých Karpát Content of some metals in the ore-bearing sequence of the Malé Karpaty Mts. crystalline
129
Mrázek, Ivan, Rejl, Luboš
Slovenské opály a limnokvacity
144
Kratochvíl, M.
Analýza mikrostavby serpentinitu ze Spišsko-gemerského rudohoří rentgenovou difrakcí
X-ray fabric analysis of serpentinite from the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
145
Hrašna, M. & Pavlech, J.
Zmeny vlhkosti a konzistencie súdržných zemín pod vplyvom zrážok a kolísania hladiny podzemnej vody
Changes of moisture and consistency in cohesive soils due to the influence of precipitates and subsurface water level fluctuations
153
Knésl, J.
Ochrana životného prostredia pri ťažbe ortuťového ložiska Veľká studňa
Protection of the environment in relation with planned exploitation of the Veľká studňa mercury deposit near Banská Bystrica
163
Tkáčik, P.
Recenzia
Juraj Wernher: Podivuhodné vody na Spiši
170
Gerthofferová, Helena
Zisťovanie pravosti vltavínu elektrónovým mikroskopom
170
Babčan, J.
Diapirizmus, najmä granitoidný, a možné súvislosti
Diapirism, mainly of granitoids and possible connections
171
Ďurža, O. & Chovan, M.
Termoelektrické napätie pyritu z ložiska Dúbrava
Thermoelectric voltage of pyrite from the Dúbrava deposit (Nízke Tatry Mts.)
185
Herčko, I.
Mineralogický lexikon V. Zepharovicha a jeho príspevok do topografickej mineralógie Slovenska (k 150. výročiu narodenia)
191