Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kozur, H. & Mock, R.
First evidence of Jurassic in the Folkmar Suture Zone of the Meliaticum in Slovakia and its tectonic implications
Prvý dôkaz jurského veku sedimentov v zóne folkmarskej sutury meliatika a jeho tektonické dôsledky
301
Reháková, D.
Nové poznatky o distribúcii kalpionelíd vo vrchnojurských a spodnokriedových súvrstviach Západných Karpát
New data on calpionellid distribution in the Upper Jurassic/Lower Cretaceous formations (Western Carpathians)
Key words: Upper Jurassic/Lower Cretaceous, calpionellids, Western Carpathians
308
Pospíšil, L.
Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
Transgemeric tectonic system and its interpretation from data of the remote sensing (RS)
Key words: artifical illumination, geophysics, gravity and magnetic anomalies, remote sensing, transcurrent fault
319
Rojkovič, I., Porubčan, V. & Siman, P.
Nález meteoritu pri obci Rumanová
A meteorite finding near the village of Rumanová (Western Slovakia)
Key words: meteorite, olivine-enstative H5 chondrite
331
Slavkay, M., Krištín, J., Porubčan, V., Repka, T. & Fejdi, P.
Meteorit As Sarir zo Sahary
Meteorite As Sarir from Sahara
343
Petrík, I., Broska, I., Bezák, V. & Uher, P.
Granit typu Hrončok – hercýnsky granit A typu v strižnej zóne
The Hrončok (Western Carpathians) type granite – a Hercynian A-type granite in shear zone
351
Kráľ, J., Zielinski, G. & Fordinál, L.
Izotopový pomer 87Sr/86Sr v troch schránkach mäkkýšov z terciéru Západných Karpát
87Sr/86Sr in three mollusc shells from the Tertiary rocks of the Western Carpathians
365
Forgáč, J. & Streško, V.
Ortuť v pôde a v dnových sedimentoch potokov Malých Karpát a ich podhorí
Mercury in soils and stream sediments of the Malé Karpaty Mts.
Key words: Hg distribution, Hg in soils, Hg in stream sediments, Hg average contents, Hg origin
375

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Moderné technológie nepoškodzujúce životné prostredie 1
Grecula, M.
Sírniková mineralizácia z aktívnych podmorských hydrotermálnych systémov
4
Grecula, M.
Predvídanie budúcnosti – kľúč ku kariére
5
Stankovič, J.
Zdroje geologických informácií v počítačovej sieti Internet
7
Mišík, M.
Geologické koníčky
8
Krátke informácie zo zahraničia 10
Franko, O.
Svetový geotermálny kongres 1995 vo Florencii
11
Stankovič, J.
4. regionálna prášková difrakčná konferencia (RPDK-95)
12
Seminár REE v metamorfovaných horninách paleozoika Západných Karpát 13
Kušnír, P.
Terminologický stĺpček
Rez vrstvou, ale profil vrstvy
14