Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kohút, M.
Ortoruly Západných Karpát – prehľad poznatkov
The orthogneisses of the Western Carpathians: An overview
Key words: Western Carpathians, crystalline basement, orthogneisses, geochemistry, geodynamic evolution
141
Majdán, M., Putiš, M. & Ondrejka, M.
Orthogneisses of the Veľká Lúka Massif in the Malá Fatra Mts.
Ortoruly masívu Veľká lúka v Malej Fatre
Key words: orthogneiss, temperature conditions, mylonitic fabrics, Variscan granitoids, Western Carpathians
157
Hanes, R. & Putiš, M.
Kataklazity a pseudotachylity zlomových zón v granitoidoch Vysokých Tatier
Cataclasites and pseudotachylites in granitoid rocks of the Vysoké Tatry Mts.
Key words: cataclasite, pseudotachylite, fault, Vysoké Tatry Mts.
169
Putiš, M., Hrdlička, M. & Uher, P.
Litológia a granitoidný magmatizmus staršieho paleozoika Malých Karpát
Lithology and granitoid magmatism of Lower Paleozoic
in the Malé Karpaty Mts.
Key words: lithostratigraphic formations, Variscan tectonics, granitoids, Malé Karpaty Mts.
283
Filová, I. & Putiš, M.
Litologicko-petrografické štúdium metamafitov severného veporika
Lithological-petrographical study of the North-Veporic metamafics
Key words: metaultramafics, lithology, structures, Northern Veporicum, Western Carpathians
195
Ulrych, J. & Adamovič, J.
(Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
(Ultra)mafic mantle xenoliths in Cenozoic alkaline volcanics of the Bohemian Massif
(Czech Republic)
Key words: mantle xenoliths, peridotite, alkaline volcanism, Bohemian Massif, Cenozoic
205
Kollárová, V.
Zelené jadrá v pyroxénoch bazaltov a bazaltických andezitov oblasti stredoslovenských neovulkanitov (Banská Štiavnica-Kalvária, Turček – Kremnické vrchy)
Green cores in pyroxenes of basalts and basaltic andesites from Central Slovakian Volcanic Field (Banská Štiavnica-Kalvária, Turček – Kremnické vrchy Mts.)
Key words: Banská Štiavnica, Turček, basalts, basaltic andesites, pyroxenes, green cores in pyroxenes
216
Konečný, P., Siman, P., Holický, I., Janák, M. & Kollárová, V.
Metodika datovania monazitu pomocou elektrónového mikroanalyzátora
Method of monazite dating by means of the electron microprobe
Key words: dating, CHIME, monazite, microprobe
225
Broska, I., Vdovcová, K., Konečný, P., Siman, P. & Lipka, J.
Titanit v granitoidoch Západných Karpát – distribúcia a zloženie
Titanite in the granitoids of the Western Carpathians: Distribution and composition
Key words: granite, titanite, sagenite, magnetite, Western Carpathians
237
Moravanský, D. & Lipka, J.
Phyllosilicates and carbonates from hydrothermally altered metamorphic rocks in the Pezinok Sb-Au deposit, Western Carpathians, Slovakia
Fylosilikáty a karbonáty z hydrotermálne alterovaných metamorfovaných hornín na Sb-Au ložisku Pezinok
Key words: Sb-Au deposit, metabasites, newly formed phyllosilicates and carbonates, basic alteration mechanism
247
Lalinská, B., Kyselica, M. & Chovan, M.
Hydrotermálna mineralizácia ložiska Lom, Nízke Tatry
Hydrothermal mineralization in the Lom deposit, Nízke Tatry Mts.
Key words: stibnite, gold, hydrothermal alteration, Lom deposit, Western Carpathians
265
Pršek, J. & Ozdín, D.
Nuffieldit Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7 z hydrotermálnych mineralizácií Nízkych Tatier
Nuffieldite Pb2Cu(Pb,Bi)Bi2S7 from the hydrothermal mineralizations of the Nízke Tatry Mts.
Key words: sulphosalts, nuffieldite, siderite mineralization, Nízke Tatry Mts., Slovakia
273
Ozdín, D. & Pršek, J.
Sulfosoli homologického radu lillianitu z hydrotermálnych mineralizácií Nízkych Tatier
Sulphosalts of lillianite homologous series from the hydrothermal mineralizations of Nízke Tatry Mts.
Key words: sulphosalts, lillianite, heyrovskite, gustavite, matildite, siderite mineralization, Vyšná Boca, Jarabá, Nízke Tatry Mts., Slovakia
279
Luptáková, J. & Pršek, J.
Sulfosoli z Pb-Zn mineralizácie na ložisku Jasenie-Soviansko (Nízke Tatry)
Sulphosalts from Pb-Zn mineralization at Jasenie-Soviansko deposit (Nízke Tatry Mts.)
Key words: meneghinite, freibergite, boulangerite, bournonite, tetrahedrite, Nízke Tatry Mts., Jasenie-Soviansko
286
Bakos, F., Mikuš, T., Biroň, A. & Vavrová, J.
Hydrotermálna Au mineralizácia v Harmanci (Starohorské vrchy)
Hydrothermal Au mineralization near Harmanec (Starohorské vrchy Mts., Western Carpathians)
Key words: hydrothermal veins, ore mineralization, paragenesis, metallogeny, gold, clay minerals
291
Sejkora, J., Litochleb, J., Černý, P. & Ozdín, D.
Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
Bi-Te mineral association from Župkov (Vtáčnik Mts., Slovak Republic)
Key words: Bi-Te mineralization, tetradymite, montanite, chemical composition, electron microprobe data, X-ray powder diffraction, thermal analysis, infrared absorption spectrum, Župkov, Vtáčnik Mts., Slovak Republic
303
Ferenc, Š.
Nové výskyty minerálov telúru v západnej časti Slovenského rudohoria
New occurrences of Te minerals in the western part of the Slovenské rudohorie Mts.
Key words: tellurides, hessite, tsumoite, pilsenite, tetradymite, Veporic Unit, Western Carpathians, Hnúšťa-Mútnik, Katarínska Huta, Slovak Republic
317
Fediuk, F., Langrová, A. & Melka, K.
Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
Origin and disintegration of hydroxyapophyllite in a pipe breccia of olivine melilitite at Kytlice near Nový Bor, Northern Bohemia
Key words: Tertiary, alkaline volcanics, hydroxyapophyllite, calcite, opal, X-ray diffraction, electron microanalysis
323
Uhlík, P. & Majzlan, J.
Podmienky vzniku zmiešanovrstvového illitu/smektitu na ložisku Dolná Ves na juhozápadnom okraji kremnického stratovulkánu
Conditions of mixed-layer illite-smectite formation at the deposit Dolná Ves on the southwest margin of Kremnica stratovolcano
Key words: fluid inclusions, illite-smectite geothermometer, modeling of XRD patterns, Dolná Ves
331
Sejkora, J., Kúšik, D. & Gabašová, A.
Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O na ložisku Bankov v Košiciach
Römerite Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2O at the Bankov deposit, Košice (Slovak Republic)
Key words: römerite, X-ray powder diffraction, thermal behaviour, Bankov, Košice,
Slovak Republic
339
Sejkora, J., Ďuďa, R., Čejka, J., Ederová, J. & Novotná, M.
Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domina (Slovenská republika)
Taranakite (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O originated by decomposition of bat guano in the Domica cave (Slovak Republic)
Key words: taranakite, X-ray powder data, infrared spectroscopy, thermal analysis, bat guano, cave, Domica, Slovak Republic
343
Gregor, M., Uher, P. & Bezák, J.
Výskyt dawsonitu v liasových vápencoch v Záblatí pri Trenčíne
Dawsonit occurrence in Liassic limestones from Záblatie near Trenčín
Key words: dawsonite, calcite, pyrite, X-ray powder diffraction, Liassic limestones to marlstones, Western Carpathians, Slovakia
349
Litochleb, J., Sejkora, J. & Ozdín, D.
Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
Roquésite from the Příbram-Březové hory polymetallic deposit, Czech Republic
Key words: polymetallic ores, indium, roquésite, paragenesis, mineralogy, electron microprobe, genesis, the Příbram-Březové hory deposit, Bohemia, Czech Republic
353
Baluchová, B., Fejdi, P. & Bobro, M.
Prašný spad v oblasti Nižnej Slanej z hľadiska environmentálnej mineralógie
Study of mineral dust in the region of Nižná Slaná (Central Slovakia): Environmental implications
Key words: mineral dust, siderite deposit, raw material processing, SEM, X-rays,
Nižná Slaná
357
Ozdín, D.
Skratky minerálov schválené IMA
Symbols of minerals approved by IMA
Key words: symbol of minerals, terminology
367
Ozdín, D.
Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2001–2002
New minerals approved by IMA and published in 2001–2002
Key words: new minerals, Slovak terminology, nomenclature, type locality,
origin of mineral name
371
Ozdín, D. & Uher, P.
Erráta publikácie Slovenské názvy minerálov
Error correction in the monograph Slovak names of minerals
378
PRÍSPEVKY DO TOPOGRAFICKEJ MINERALÓGIE SLOVENSKA
Ozdín, D. & Gregor, M.
Cinabarit z metabazitov ložiska Pezinok-Kolársky vrch
Cinnabar from the metabasite deposit Pezinok-Kolársky vrch
380

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Németh, Z.
Projekt UNESCO a IUGS IGCP 443 – Magnezity a mastence Úspešne v cieli
1
Žec, B. & Németh, Z.
32. medzinárodný geologický kongres vo Florencii Renesancia v geologických disciplínach
5
Broska, I.
200. výročie objavenia céru
8
Žec, B.
2. medzinárodná maarová konferencia
9
Vass, D.
10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou
10
Zlinská, A.
5. paleontologická konferencia s medzinárodnou účasťou
11
Stankovič, J.
Recenzia
F. Bakos – M. Chovan a kol.: Zlato na Slovensku
11
Hovorka, D.
Recenzia
F. Bakos – M. Chovan a kol.: Zlato na Slovensku
12
Vass, D.
Prírodné dedičstvo Slovenska – základné informácie pre verejnosť v elektronickej forme
13
Rojkovič, I.
Recenzia
Daniel Ozdín a Pavel Uher: Slovenské názvy minerálov
13
Plašienka, D.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2005
14
Slavkay, M.
Spomienka na Ing. Jána Slávika, DrSc.
15
Vass, D.
Na sedemdesiatiny prof. Gézu Hámora
15