Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Knésl, J. & Knéslová, A.
Perspektívy typov Au mineralizácie na Slovensku
Perspectives of Au mineralization types in Slovakia
Key words: vein-type gold mineralization, disseminated-type gold mineralization, gold deposits, gold occurrences, exploration activities, exploration targets
187
Morávek, P.
České zlato na počátku 3. tisíciletí
Czech gold at the beginning of the 3rd millenium
Key words: gold exploration and mining, ecology, state administration, educational trails of gold mining districts
193
Franzen, J.
Vyhľadávanie zlata na Slovensku v posledných siedmich rokoch z prostriedkov štátneho rozpočtu
Gold exploration in Slovakia funded by the state budget during the previous seven years
197
Knésl, J., Knéslová, A., Koděra, P., Lexa, J. & Michňová, J.
Výsledky vyhľadávania zlata na lokalite Píla, rázdielska časť Tribeča
Results of exploration for gold at the locality Píla, the Rázdiel part of the Tribeč mountain range
Key words: Carlin-type gold mineralization, porphyry-type gold mineralization, petrology, mineralogy, fluid inclusions
202
Ďurove, J., Kondela, J. & Slavkovský, J.
Svetová ťažba zlata a trendy jeho ceny na prahu tretieho tisícročia
World gold production and trends of its price at the beginning of the 3rd millenium
Key words: gold, world gold production, main gold producers, world gold price, prognostic gold resources, total gold reserves
215
Baláž, P. & Hanas, P.
Aktuálny vývoj svetovej ceny a ťažby zlata, stav prieskumu a využívania ložísk zlata na Slovensku
Actual development of the gold world price and exploitation, the state of exploration and the use of gold deposits in Slovakia
Key words: gold, gold mining, gold price, deposit, prospecting area
219
Ferenc, Š. & Bakos, F.
Au-Bi-Te mineralizácia v sineckej strižnej zóne (Kokava nad Rimavicou) – nový typ mineralizácie v Západných Karpatoch
Au-Bi-Te mineralization in the Sinec shear zone, Kokava nad Rimavicou: New type of mineralization in the Western Carpathians
Key words: gold, tetradymite, tellurobismuthite, montanite, fluid inclusions, Sinec shear zone, Kokava nad Rimavicou, Western Carpathians
223
Bakos, F., Ferenc, Š. & Hraško, Ľ.
Nový výskyt hydrotermálnej Au-Bi-Te mineralizácie v oblasti Krokavy (Slovenské rudohorie, veporikum)
New occurrence of hydrothermal Au-Bi-Te mineralization in the vicinity of Krokava (Slovenské rudohorie Mts., Veporic tectonic unit)
Key words: gold, mustard gold, tellurides, shear zone, placers, fluid inclusions, metallogeny
241
Žitňan, P. & Chovan, M.
Mineralogická charakteristika aluviálneho zlata z okolia Zlatník v Považskom Inovci
Mineralogical characteristic of alluvial gold from the Zlatníky surroundings in the Považský Inovec Mts.
Key words: alluvial gold, Zlatníky gold placers, Považský Inovec Mts.
253
Lalinská, B. & Chovan, M.
Hydrotermálna mineralizácia na lokalite Medzibrod a Sopotnická dolina
Hydrothermal mineralization in the Medzibrod deposit and the Sopotnická dolina valley
Key words: hydrothermal mineralization, hydrothermal alteration, stibnite, Medzibrod deposit, Western Carpathians
261
Tuček, Ľ. & Derco, J.
Technológia úpravy hornín s obsahom zlata v závislosti od ich mineralogických vlastností
Dressing technology of gold-bearing ore in relation to their mineralogical properties
Key words: gold, technological elaboration, gravitation dressing, flotation, cyanization, leaching, concentrate
273
Bartalský, B., Finka, O., Stupák, J., Veľký, P. & Štepiga, J.
Výpočet zásoby Au-Ag rúd ložiska Kremnica-Šturec so stavom k 31. máju 2006
Reserves computation of the Au-Ag ore from the Kremnica-Šturec deposit with the state to 31 May 2006
279
Zachariáš, J.
Nové poznatky o genezi Au mineralizace ve středočeské oblasti Českého masívu
New knowledge about the Au mineralization genesis in the Middle Bohemian area of the Bohemian Massif
279
Chovan, M., Bakos, F. & Makovický, E.
Problematika „horčicového“ zlata na príklade lokality Kriváň (Tatry) so stavom k 31. máju 2006
The “mustard” gold characteristic in the case of the Kriváň locality (Tatry Mts.) with the state to 31 May 2006
280

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Slavkay, M.
Kronika/Jubilee – Jubilant Ing. Juraj Knésl
1
Majzlan, J.
Kronika/Jubilee – Martin Chovan šesťdesiatročný
4
Knésl, J.
Kronika/Jubilee – RNDr. Petr Morávek sedemdesiatročný
6
Zahradník, L.
Ar-Ar datovanie – jeho princípy a možnosti využívania v Stredoeurópskom Ar laboratóriu (CEAL) Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied
7
Uher, P.
Recenzia/Review – J. Sejkora a J. Kouřimský: Atlas minerálů České a Slovenské republiky
7
Majzlan, J.
Recenzia/Review – L. Illášová a I. Turnovec: Úvod do gemológie. Vysokoškolské skriptá na štúdium technickej mineralógie – gemológie. I. diel.
8