Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Orlický, O., Kropáček, V. & Vass, D.
Paleomagnetizmus a rádiometrický vek alkalických bazaltov stredného a južného Slovenska
Paleomagnetism and radiometric ages of alcaline basalts from Central and Southern Slovakia
97
Samuel, O.
Založenie a program odbornej paleontologickej skupiny
116
Kráľ, J.
Petrogenetické aspekty štúdia distribúcie stopových prvkov v mineráloch – urán v akcesorickom apatite kryštalických hornín
Petrogenetic aspects of trace element distribution in minerals: uranium in accessory apatite of crystalline rocks
117
Stankovič, J. & Jančula, D.
Predbežná správa o výskyte chrómspinelu a Ni minerálov na lokalite Jasenie-Kyslá, Nízke Tatry
Preliminary report on the occurrence of chromian spinel and Ni minerals on the Jasenie-Kyslá locality, Nízke Tatry Mts.
131
Rozložník, O.
Výskyt karbonátových konkrécií na ložisku Mária v Rožňave
Occurrence of carbonate concretions on the Mária deposit in Rožňava (Eastern Slovakia)
139
Matula, I.
Recenzia
V. L. Barsukov – S. V. Grigorian – L. N. Ovčinnikov: Geochemičeskoje metody poiskov rudnych mestoroždenij
144
Fejdi, P.
Rtg mikroanalýza horninotvorných minerálov: možnosti stanovenia obsahu Fe+2 a Fe+3
Electron microprobe analysis of rock minerals: possible method of Fe+2 and Fe+3 content estimation
145
Hovorka, D. & Kamenický, J.
Poznámky k nomenklatúre a klasifikácii pyroklastických a úlomkovitých uloženín
155
Háber, M.
Seminár genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd
160
Matula, M. & Ondrášik, R.
Inžinierskogeologické hodnotenie horninového prostredia
Engineering geological evaluation of the rock environment
161
Rybář, J.
Inženýrskogeologické hodnocení svahových deformací
Engineering geological evaluation of slope deformations
175
Kamenický, J.
Recenzia
D. Hovorka – M. Suk: Geochémia a genéza eruptívnych a metamorfovaných hornín
182
Matula, M. & Hrašna, M.
Inžinierskogeologické hodnotenie krajinného prostredia
Engineering geological evaluation in land-use
183