Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M.
Petrológia rulovo-amfibolitového komplexu gemerika na severnom okraji rudnianskeho rudného rajónu. Prvá časť: P-T-x podmienky a zóny metamorfózy
Petrology of Gemeric gneiss-amphibolite complex on the northern margin of the Rudňany Ore Field. First part: P-T-x conditions and metamorphic zoning
Key words: Early Paleozoic sequences, Gemericum unit, Variscan regional metamorphism, chlorite-biotite and biotite zone, open system, generation of ore fluids
223
Radvanec, M.
Petrológia rulovo-amfibolitového komplexu gemerika na severnom okraji rudnianskeho rudného rajónu. Časť druhá: Postupnosť kryštalizácie minerálov v granite po lokálnom parciálnom tavení metasemipelitu v biotitovej zóne regionálnej metamorfózy (P = 3,5 kbar)
Petrology of the Gemeric gneiss-amphibolite complex on the northern margin of Rudňany Ore Field. Second part: Crystallisation succession of minerals in granite after local partial anatexis of meta-semipelite in
biotite zone of regional metamorphism (P = 3.5 kbar)
239
Aubrecht, R.
Hauterivian turbidites in the Kysuca Unit (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians)
Hoterivské turbidity v kysuckej jednotke
Key words: Lower Cretaceous, Hauterivian, turbidites, Pieniny Klippen Belt
250
Mišík, M., Siblík, M., Sýkora, M. & Aubrecht, R.
Jurassic brachiopods and sedimentological study of the Babiná klippe near Bohunice (Czorsztyn Unit, Pieniny Klippen Belt)
Jurské brachiopóda a sedimentologické štúdium bradla Babiná pri Bohuniciach (čorštynská jednotka, pieninské bradlové pásmo)
Key words: Western Carpathians, Pieniny Klippen Belt, Jurassic, Cretaceous, brachiopods, microfacies, neptunian dykes
255
Polák, M.
Mezozoikum južnej časti Braniska
Mesozoic of the Branisko Mts. – Southern Part; Eastern Slovakia
Key words: Carpathians, Branisko Mts., Mesozoic, tectonic structure
267
Kušnierová, M., Andráš, P. & Križáni, I.
The influence of the chemical composition and the crystal structure of arsenopyrite and pyrite on the process of bacterial oxidation
Vplyv chemického zloženia a stavba kryštálov arzenopyritu a pyritu na procesy bakteriálnej oxidácie
Key words: Thiobacillus ferrooxidans, biooxidation, pyrite, arsenopyrite
272
Košťálik, J., Križáni, I. & Šteffek, J.
Genéza a chronostratigrafia spraší v doline strednej Tople
The genesis and chronostratigraphy of loesses in the middle Topľa valley, Eastern Slovakia
Key words: stratigraphy, loess, haevy minerals, molluscs, Slovakia
277
Franko, O.
Geotermálna preskúmanosť Slovenska
Geothermal energy exploration in Slovakia
Key words: Geothermal boreholes, debit, temperature, T.D.S. water, heat power
285
Chmielewská-Horváthová, E. & Lesný, J.
Sorpcia niektorých produktov jadrového rozpadu na prírodnom zeolite
Sorption of some nuclear fission species on natural zeolite
Key words: silver form of clinoptilolite, radioactive iodide separation, surface adsorption
290

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Babčan, J.
Geochémia na prahu 21. storočia
1
Georgius Agricola – 500 rokov od narodenia zakladateľa geológie ložísk nerastných surovín 6
Hovorka, D.
30. medzinárodný geologický kongres
8
Informácie z vysokých škôl 9
Slavkay, M.
Recenzia
Seminár Eustatická, klimatická a tektonická kontrola sedimentácie v molasových panvách Západných Karpát (Bratislava 2. 12. 1993)
10
Seminár Asociácie ťažkých minerálov – indikátory zdroja, transportu a sedimentačného prostredia (Bratislava 3. 2. 1994) 11
Seminár Tektonika vnútorných zón Západných Karpát (Bratislava 31. 3. 1994) 11
Franko, O. & Mašurová, M.
Činnosť slovenskej geologickej spoločnosti (SGS) roku 1993
13
Samuel, O.
Jubilanti
14
Franko, O. & Mašurová, M.
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na II. polrok 1994
15