Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Olšavský, M.
Litostratigrafia a sedimentogenéza vrchnopaleozoických súvrství v severnej časti Považského Inovca
Lithostratigraphy and sedimentogenesis of the Upper Paleozoic Formations in the northern part of the Považský Inovec Mts. (Western Carpathians, Slovakia)
1
Vass, D., Soták, J., Dzúrik, J. & Halásová, E.
Nové poznatky o kenozoickej výplni Lučenskej kotliny
New evidences about Cenozoic fill of the Lučenská kotlina Depression (Southern Slovakia)
17
Hovorka, D., Spišiak, J. & Mikuš, T.
Veľkozrnné amfibolicko-pyroxenicko-granátové horniny z Malej Fatry
Coarse-grained hornblende-clinopyroxene-garnetiferous rocks from the Malá Fatra Mts. (Western Carpathians, Slovakia)
25
Šarinová, K.
Identifikácia zdrojových hornín detritických granátov na základe ich chemického zloženia (Západné Karpaty, Slovensko)
Identification of the source rocks of detrital garnets by their chemical composition (Western Carpathians, Slovakia)
33
Kratochvíl, T., Šucha, V., Adamcová, R., Janega, A. & Mátyás, T.
Minerálne zloženie a fyzikálne vlastnosti alterovaného ryolitového tufu z vybraných ložísk južnej časti Tokajských vrchov (Maďarsko)
Mineral composition and physical properties of altered rhyolite tuff from selected deposits of the southern part of Tokaj Mountains (Hungary)
45
Chalupová, B.
Sarmatská rybia fauna z vrtu TPM-23B Smolenice (dunajská panva, Slovensko)
Sarmatian otoliths from the borehole TPM-23B Smolenice (Danube Basin, Slovakia)
53
Križáni, I. & Andráš, P.
Modelovanie perkolácie sedimentov háld a odkalísk banskoštiavnického rudného revíru
Percolation modeling of dump sediments and tailings at Banská Štiavnica ore-field (Western Carpathians, Slovakia)
59
METODICKO-REŠERŠNÁ ČASŤ – METHODOLOGY AND SUMMARIES
Ivan, P.
Oceánska kôra – jej stavba, zloženie a petrogenéza
Oceanic crust: Its structure, composition and petrogenesis
73

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Medzinárodný rok planéty Zem IYPE vrcholí rokom 2008
International Year of the Planet Earth culminates in 2008
1
Vedy o Zemi na univerzitách – výchova geovedcov alebo aj súčasť univerzitného vzdelávania?
Earth sciences in universities: Training of geoscientists or an integral part of universal education in universities?
5
Minerálne komponenty v slonovine a mamutovine
Mineral components in ivory and mammoth tusk
7
SlovTec 08 – medzinárodná tektonická konferencia Stredoeurópskej skupiny tento rok na Slovensku
SlovTec 08 – International tectonic conference of Central European Tectonic Studies Group this year in Slovakia
9
Geotermálne vody, ich využívanie a zneškodňovanie(medzinárodná konferencia)
Geothermal water, its use and liquidation (International conference)
15
Geochémia 2007 – Geochemistry 2007 17
Kronika – Jubilee 18
Nová monografia – New monograph 19
Recenzia – Book review 21
Oznam (predplatné na rok 2008, zmena e-mailových adries v regionálnom centre ŠGÚDŠ Košice)
Notice (Subscription for 2008 and changes of e-mail addresses in ŠGÚDŠ, Regional centre Košice)
22