Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Mišík, M.
Senonian continental sediments with marine intercalation (Gosau complex) in the basement of the Slovakian part of Vienna basin (borehole Gajary Ga-125)
Senónske kontinentálne sedimenty s morskou vložkou (gosauský komplex) v podloží slovenskej časti viedenskej panvy (vrt Gajary-125)
Key words: Vienna basin, Upper Cretaceous, conglomerate, analysis, paleogeography
297
Plašienka, D., Marschalko, R., Soták, J., Peterčáková, M. & Uher, P.
Pôvod a štruktúrna pozícia vrchnokriedových sedimentov v severnej časti Považského Inovca. Prvá časť: Litostratigrafia a sedimentológia
Origin and structural position of Upper Cretaceous sediments in the northern part of the Považský Inovec Mts. Part 1: Lithostratigraphy and sedimentology
Key words: Central Western Carpathians, Považský Inovec Mts., Penninic – Vahic, Jurassic, Cretaceous, pelagites, flysch
311
Zágoršek, K. & Macko, A.
Karbónske machovky z jedľoveckého lomu ochtinského súvrstvia (gemerikum, Západné Karpaty)
Carboniferous Bryozoa from the Jedľovec quarry in Ochtiná Formation (Gemericum, Western Carpathians)
Key words: Carboniferous, Gemericum, West Carpathians, Bryozoa, Fenestrata, systematic
335
Prokešová, R.
Štruktúrna analýza krížňanského príkrovu v jeho prikoreňovej a superficiálnej pozícii
Structural analysis of the Krížna nappe in its near-root and superficial position
Key words: Central Western Carpathians, Krížna cover nappe, near-root zone, structural analysis
347
Hurai, V., Simon, K. & Bezák, V.
Hercýnsky vek niektorých trhlín s alpskou paragenézou minerálov v kryštaliniku veporika
Hercynian age of some Alpine-type fissures in the crystalline complexes of the Veporicum unit (Central Slovakia)
Key words: Alpine fissures, thermobarometry, metamorphic fluids, stable isotopes, Western Carpathians
355
Uher, P. & Miko, O.
Biotiticko-amfibolický (mela)tonalit – kremitý diorit v granitoidnom masíve Žiaru
Biotite-amphibole (mela)tonalite – quartz diorite in the Žiar Mts. (Western Carpathians, Slovakia)
362
Petro, Ľ. & Polaščinová, E.
Inžinierskogeologické vlastnosti neogénnych sedimentov v okolí Moldavy nad Bodvou
Engineering geological properties of Neogene sediments in the surroundings of Moldava nad Bodvou (Eastern Slovakia)
Key words: Neogene sediments, Moldava nad Bodvou, Košická kotlina Basin, engineering geological properties, statistical evaluation
367
Holzer, R. & Jacko, S.
Pripomienky k článku R. Holzera a S. Jacka Stabilita lomovej steny a obytného objektu Železníky – Košice (Mineralia Slovaca, 26, 1994, s. 212 – 222)
372

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Čverčko, J. & Rudinec, R.
Nová filozofia ropného podnikania v podmienkach trhového hospodárstva na východnom Slovensku
1
Informácie 4
Seminár Alpínska vysokotlaková metamorfóza v Západných Karpatoch (Bratislava 24. 3. 1994) 5
Prednáškové popoludnie odbornej geochemicko-mineralogickej skupiny (Bratislava 14. 4. 1994) 5
Seminár Prvky vzácnych zemín v mineráloch a horninách Západných Karpát (Bratislava 2. 6. 1994) 7
Seminár Historické banské revíry Slovenska – minulosť, súčasnosť, budúcnosť 10
Seminár Aktuálne problémy geochémie (Bratislava 22. 9. 1994) 13
Diskusia Mám odlišný názor … 14
Uher, P.
Profesor Bohuslav Cambel, DrSc., sedemdesiatpäťročný
15
Dobra, E.
Kara-Bogaz-Gol – soľné peklo
15
Pivko, D.
Zem – živý organizmus alebo zrod novej vednej disciplíny – geofyziológie?
16
Slavkay, M.
Recenzia M. Chovan, M. Háber, S. Jeleň a I. Rojkovič: Ore textures in the Western Carpathians
18
Franko, O.
Slovenská geotermálna asociácia založená
19
Kušnír, P.
Ešte raz o presile plurálu (terminologický stĺpček)
20