Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Marko, F., Fodor, L. & Kováč, M.
Miocene strike-slip faulting and block rotation in Brezovské Karpaty Mts. (Western Carpathians)
Miocénna strike-slipová tektonika a rotácia blokov v Brezovských Karpatoch
189
Kováč, M., Baráth, I., Šutovská, K. & Uher, P.
Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii
Lower Miocene events in the sedimentary record of the Dobrá Voda Depression
201
Zo života SGS
pokračovanie na s. 222
213
Salaj, J.
Sladkovodné vápencové horizonty v súľovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
Lacustrine limestone horizons in Súľov conglomerates of the Pružina area and their significance for paleogeographical-tectonical evolution of the area
215
Peterec, D.
Chemizmus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
Chemistry and zonality of nickel-cobalt ores in the Úhorná Ore Field, Central Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia
223
Zo života SGS 236
Kucharič, Ľ., Grecula, P. & Hojnoš, M.
Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
Geophysical indications of ore veins in the north-eastern part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
237
Zlinská, A. & Šutovská, K.
Biostratigrafia príbelských vrstiev
Biostratigraphy of the Príbelce Member
245
Šajgalík, J.
Sedimentogenéza spraší
Sedimentogenesis of loesses
251
Sergejev, V. I., Šimko, T. G. & Sokolovskij, A. T.
Inžinierskogeologické aspekty ochrany podzemných vôd pred znečistením v územiach intenzívnej antropogénnej činnosti
Engineering geological aspects of protection of groundwater against pollution in areas with intensive anthropogeneous activity
255
Ondrášik, R., Modlitba, I. & Šarík, I.
Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
Tasks of engineering geology in sustainable development and environmental planning
263
Šucha, V., Środoň, J., Zatkalíková, V. & Franců, J.
Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitieMixed layer mineral of illite/smectite type: separation, identification, use
267
Buday, T., Bezák, V., Potfaj, M. & Suk, M.
Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
Discussion to the interpretation of reflexion seismic profiles in the West Carpathians
275
Michalík, J., Soták, J., Halásová, E., Ožvoldová, L., Ondrejíčková, A., Peterčáková, M., Reháková, D. & Borza, V.
Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
Environmental-, sedimentational-, and life changes during the Jurassic – Cretaceous boundary
277