Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vozárová, A. & Vozár, J.
Litostratigrafická charakteristika mladšieho paleozoika hronika
Lithostratigraphical subdivision of Late Paleozoic sequences in the Hronic unit
385
Gubač, J.
Recenzia
V. Bouška et al.: Geochemie
403
Mořkovský, M. & Lukášová, R.
Vztah rychlostí seizmických vln ve východoslovenské neogenní pánvi ke geologické stavbě
Relations between seismic wave velocities and geological structure in the East Slovakian Neogene basin
405
Cambel, B., Kátlovský, V. & Khun, M.
Geochémia uránu, tória, uhlíka a ďalších prvkov v tmavých bridliciach kryštalinika Malých Karpát
Distribution of uranium, thorium, carbon and other elements in black shales of the Malé Karpaty Mts. crystalline (SW Slovakia)
423
Kusák, B. & Hurný, J.
Stratiformné karbonáty a metasomatický siderit v ložisku Rudňany
Strata-bound carbonate and metasomatic siderite from the Rudňany deposit (Eastern Slovakia)
441
Ďurža, O. & Ďuďa, R.
Termoelektrické napätie z ložiska Zlatá Baňa
Thermoelectric strain of pyrite from the Zlatá Baňa deposit (Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia)
443
Vozár, J.
Recenzia
P. Gross – E. Köhler et al.: Geológia Liptovskej kotliny
450
Polák, S. & Hanas, P.
O zlatinkovej aureole okolo antimónového zrudnenia Pezinok – Kolársky vrch
On the alluvial gold aureole around the Pezinok – Kolársky vrch hill antimony mineralization (Malé Karpaty Mts., Western Slovakia)
451
Khun, M.
Recenzia
V. Bouška et al.: Geochemie
456
Bystrický, J.
O súčasnom stave stratigrafie „typického profilu meliatskej série“
On the recent state of stratigraphy in “typical profile of the Meliata group”
457
Fides, Jozef
Nové poznatky o hydrogeológii modrokamenského ložiska /Bratislava 9.10.1980)
463
Bajaník, Š.
Recenzia
A. Panayioton (edit.): Ophiolites. Proceedings International Ophiolite Symposium. Nicosia, Ministry of Agriculture and Natural Resources Geological Survey Department 1980
464
Karolus, K., Karolusová, E.
Geologicko-vulkanoštruktúrna stavba Pohronského Inovca (Bratislava 6.3.1980)
464
Pastor, J.
Prstencové komplexy severnej Nigérie a ich metalogenetický význam
Ring complexes of Northern Nigeria and their metallogenetic significance
465
Karolusová, E.
Geologicko-petrografické problémy leukokratnýth andezitov (Bratislava 6. 3. 1980)
473
Dobra, Eduard
Inžinierskogeologické poznatky z výstavby sídliska Dargovských hrdinov v Košiciach
474
Lokša, Karol
Niektoré problémy územnoplánovacej prípravy sídliska Dargovských hrdinov v Košiciach
474
Rebro, A.
Martin Szentiványi – prvý slovenský hydrogeológ teoretik?
475
Fusán, O.
RNDr. Laurenc Snopko, CSc., päťdesiatročný
477
Porubský, A..
Životné jubileum Ing. Eugena Kullmana, CSc.
478
Furiel, T.
RNDr. Jozef Michel päťdesiatročný
478
Hano, V.
RNDr. Milan Brodňan päťdesiatročný
479