Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Matula, M. & Ondrášik, R.
Inžinierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
Engineering Geology in Rational Exploitation and Protection of the Human Environment in Czecho-Slovakia
385
Rudinec, R.
Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
Vertical distribution of Neogene sediments in the Transcarpathian depression
393
Zlinská, A. & Planderová, E.
Paleontologický seminár s exkurziou
398
Marko, F., Kováč, M., Fodor, L. & Šutovská, K.
Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
Deformations and kinematics of a Miocene shear zone in the northern part of the Little Carpathians (Buková Furrow, Hrabník Formation)
399
Planderová, E. & Čillík, I.
Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
The age of variegated sandy shales from the area of copper deposit in the Špania dolina Valley, Middle Slovakia
411
Roth, Z., Procházková, D.
Neotektonické pohyby ve střední Evropě a jejich vztah k seizmogenezi
415
Stráník, Z., Krejčí, O., Marschalko, R., Menčík, E., Vůjta, M.
Základní rysy geologie bělokarpatské jednotky a její postavení v rámci magurského flyše
415
Adamová, M.
Geochemie pestrých vrstev flyšového pásma Západních Karpat
416
Švábenická, L.
Biostratigrafie v hluckém vývoji bělokarpatské jednotky (vápnitý nanoplankton)
416
Ondra, P., Hanák, J.
Korelace a členění flyšových souvrství na podkladě statistiky pretrofyzikálních parametrů
416
Šucha, V. & Medveď, J.
Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
Trace elements in clay minerals as indicators of geological processes in the Permian sediments of the North Gemericum, Eastern Slovakia
417
Gnojek, I.
Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
Airborne geophysical manifestations in the contact zone of the Veporic and Gemeric units between Lučenec and Revúca, West Carpathians
421
Andráš, P., Jeleň, S. & Caňo, F.
Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
Paragenetic relations between gold-quartz ore mineralization and antimonite ores of the Pezinok deposit, Western Slovakia
429
Hrouda, F., Potfaj, M.
Mikrostrukturní rozdíly mezi jednotkami magurského flyše
435
Rudinec, R.
Niektoré zaujímavosti z ropnogelogického prieskumu flyšových súvrství východného Slovenska
435
Krhovský, J.
Paleoekologické a sedimentologické zajímavosti dynowských slínů ždánické jednotky
436
Nemčok, J.
Problém rozogníckych brekcií
436
Koráb, T., Ďurkovič, T.
Je jednotka Obidovej-Slopníc v čs. Karpatoch
436
Snopková, P.
Preplavené palinomorfy z paleogénu Západných Karpát
436
Ondra, P., Hanák, J. & Salaj, J.
Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
Petrophysical correlation between Mesozoic and Paleogene formations of some boreholes in the West Carpathians
437
Ťavoda, O., Vlčko, J., Skaviniak, M., Hyánková, A. & Durmeková, T.
Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
Influence of hydrogeological conditions on the maintenance of buildings at the Trinity Square in Banská Štiavnica, Central Slovakia
443
Ďuďa, R. & Grecula, P.
Recenzia
Topografická mineralógia Slovenska
450
Uher, P.
Skorodit z Sb ložiska Pezinok
Scorodite from the Pezinok antimony ore deposit, Western Slovakia
451
Grecula, P.
Panafrické (starokaledónske) udalosti v Karpatoch z pohľadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
Pan-African (Old Caledonian) events in the Carpathians from the viewpoint of the development of Cambrian – Ordovician sequences in the Carpathian-Balkan and Eastern Alps regions
455
Ďuďa, R.
Nikelín z Dobšinej (azbestový lom)
474
Hovorka, D. & Méres, Š.
Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
Cumulate structures in acid volcanics of gemeric Paleozoic
475
Fendek, M. & Král, M.
Poznámky k teplotno-tlakovým pomerom a geotermálnej energii východného Slovenska uverejneným v knihe R. Rudinca: Zdroje ropy, zemného plynu a geotermálnej energie na východnom Slovensku
Remarks to temperature-pressure relations and geothermal energy of Eastern Slovakia published in the book by R. Rudinec: Crude oil, natural gas and geothermal energy resources in Eastern Slovakia
477