Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Konečný, V., Konečný, P., Kubeš, P. & Pécskay, Z.
Paleovolcanic reconstruction of the Neogene Vepor stratovolcano (Central Slovakia), part II
Paleovulkanická rekonštrukcia neogénneho veporského stratovulkánu (stredné Slovensko), časť II
113
Zlinská, A.
Strednomiocénne foraminifery zo sedimentov vrtu HGP-3 (Stupava, Viedenská panva)
Middle Miocene foraminifers from the sediments in well HGP-3 (Stupava, Vienna Basin, Slovakia)
177
Lačný, A., Józsa, Š., Ledvényiová, L. & Ružička, P.
Nález mikrofauny z klastov karbonátovo-silicitových brekcií pri Bohúňove (Slovenský kras, Západné Karpaty)
Microfauna from the clasts of the carbonate-silicite breccias found near the Bohúňovo village (Slovak Karst, Western Carpathians)
189
Ružička, P. & Moravčík, J.
Testovanie vhodnosti mramoru z Bohúňova ako mikromletého plniva do papiera
Testing the suitability of a marble from Bohúňovo (Slovakia) as a micronized filler into the paper
200
Khun, M. & Méres, Š.
Geochémia čiernych bridlíc perneckej a pezinskej skupiny Malých Karpát – index kovonosnosti a možnosti jeho využitia
Geochemistry of black schists of the Pernek Group and Pezinok Group from the Malé Karpaty Mts. – Metalliferous index and possibilities of its application
211
Milička, J. & Pereszlényi, M.
Hydrocarbon potential of pre-Neogene units of the Western Carpathians in Slovakia
Uhľovodíkový potenciál predneogénnych jednotiek Západných Karpát na Slovensku
223
Hiller, E., Tatarková, V. & Duborská, E.
Sorption–desorption and dissipation of trifluralin in agricultural soils of the Žitný ostrov (the Danubian Lowland)
Sorpcia, desorpcia a odbúravanie trifluralínu v poľnohospodárskych pôdach Žitného ostrova (Podunajská nížina)
231