Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Andráš, P., Lichý, A., Križáni, I. & Rusková, J.
Haldové pole Ľubietová-Podlipa ako zdroj environmentálneho rizika a možnosti využitia ílovej frakcie ako prírodného sorbentu ťažkých kovov
Dump-field Ľubietová-Podlipa as a source of environmental risk and possibilities of clay minerals utilization as heavy metal sorbents (Middle S lovakia)
201
Ondrejka, P.
Analýza vzťahu medzi vypočítaným stupňom stability a pohybovou aktivitou na príklade zosuvu pri Okoličnom
Analysis of the relation between calculated degree of slope stability and kinetic activity of the landslide Okoličné (Liptovský Mikuláš district, S lovakia)
213
Bačová, N.
Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
Significance of the graphic analysis of hydrogeochemical data for interpretation of origin of mineral water of Flysch Belt and Foredeep of Western Carpathians
225
Burčová, M., Franko, O. & Tkáčik, P.
Minerálne vody v Košiciach (Venované pamiatke Jozefa Frankoviča a Milana Halušku)
Mineral water at Košice town (Eastern S lovakia) Dedicated to the memory of Jozef Frankovič and Milan Haluška
243
Blišťan, P. & Blišťanová, M.
Prehodnotenie ukazovateľov využiteľnosti ložísk uhlia na aplikáciu podzemného splyňovania (UCG) na príklade ložiska Beladice (Podunajská nížina)
The appraisal of economic indicators of coal deposits for underground coal gasification in the case of Beladice lignite deposit (Danube Basin, Slovakia)
253
Derco, J., Tuček, Ľ., Čechovská, K., Németh, Z. & Derco, J. ml.
Závislosť technologických vlastností grafitonosných hornín od stupňa ich metamorfózy
Dependance of technological parameters of graphite-bearing rocks on their metamorphic grade
267
Bezák, V.
Tektonický štýl širšej oblasti styku tatrika a veporika
Tectonic style of the wider contact area of the Tatricum and Veporicum
275
Chalupová, B.
Rétske žraloky a ryby z fatranského súvrstvia (profil Kardolína, Belianske Tatry, Slovensko)
Rhaetian Chondrichthyes and Osteichthyes remains from the Fatra Fm. (Kardolína section, Belianske Tatry Mts., S lovakia)
283
Zlinská, A.
Foraminiferové asociácie z lučenského súvrstvia vrtu FGRk-1 (Rimavská kotlina)
Foraminiferal associations from the Lučenec Formation in borehole FGRk-1 (Rimavská kotlina Basin, S lovakia)
291
METODICKO-REŠERŠNÁ ČASŤ – METHODOLOGY AND SUMMARIES
Hók, J., Pešková, I. & Potfaj, M.
Litostratigrafická náplň a tektonická pozícia drietomskej jednotky (západný úsek bradlového pásma)
Lithostratigraphy and tectonic position of the Drietoma Unit (Western part of the P ieniny Klippen Belt, Western Carpathians)
313
Blišťan, P., Grinč, P. & Varga, P.
Prehodnotenie možnosti ďalšieho využitia Striebornej žily – Rožňava
Reinterpretation of the additional exploitation possibility of the S trieborná žila vein (Rožňava, S lovakia)
321
Španek, P.
Nové trendy hodnotenia ložísk nerastných surovín: aplikácia na ložisko magnezitu Jelšava – Miková
New trends in mineral deposits evaluation: Case study in Jelšava–Miková magnesite deposit (Slovakia)
331

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Michalík, J.
Vyhodnotenie Medzinárodného roku planéty Zem (IYPE): Lisabonská medzinárodná konferencia
Recapitulation of the I nternational Y ear of P lanet Earth, P resent for the Future
339
Broska, I. & Nelišerová, E.
Výstavu Planéta, na ktorej žijeme, videlo 49 680 návštevníkov
Exhibition “Planet, where we live on” attended by 49 680 visitors
341
Kucharič, Ľ.
Prehľadná geologická mapa Slovenska v mierke 1 : 200 000 uvedená do každodennej praxe
General geological map of S lovakia at a scale 1 : 200 000 introduced into everyday practice
342
Madarás, J.
Fórum mladých 2009 – prezentácia odbornej činnosti mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov
Forum of Y oung S cientists 2009 held in State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava
345
Kováčová, M., Kondela, J., Chalupová, B., Štrba, Ľ., Vizi, L., Zahradník, L., Gregáňová, M. & Bazarnik, J.
Herlandia 2009 – 10th International conference of young geologists, Herľany 2. – 4. 4. 2009
Herlandia 2009 – Medzinárodná konferencia mladých geológov, 10. ročník
349
Németh, Z.
Prednáškové popoludnie SGS a SALG Nové poznatky o geologickej stavbe a surovinovom potenciáli východného Slovenska
SGS and S ALG seminary: New knowledge of geological setting and raw-material potencial in Eastern Slovakia
376
ERRÁTA – ERRATA 379