Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Mišík, M.
Anatomy of chert nodules in Mesozoic limestones (Western Carpathians)
Anatómia rohovcových hľúz z vápencov mezozoika Západných Karpát
Key words: nodular cherts, limestone diagenesis, Mesozoic, Western Carpathians
313
Hovorka, D., Illášová, Ľ. & Pavúk, J.
Raw materials of Aeneolithic stone polished artefacts found on type locality of the Lengyel culture: Svodín, Slovakia
Suroviny neolitických brúsených kamenných nástrojov z typovej lokality Lengyelskej kultúry: Svodín, Slovensko
Key words: Aeneolithic, Lengyel culture, stone polished artefacts, raw material types, Svodín, Slovakia
343
Salaj, J. & Köhler, E.
Kampánsky rod Praesiderolites zo Západných Karpát
Genus Praesiderolites from the West Carpathian Campanian
Key words: Western Carpathians, Klippen Belt, Orava area, Campanian, Praesiderolites, Pseudosiderolites
351
Ondrášik, R. & Gajdoš, V.
Geologické riziká a ich hodnotenie v projektovej príprave
Geological risks and their pre-design assessment
Key words: geohazard, risk, vulnerability
361
Bačová, N.
Antimón v prírodných vodách oblasti antimonitových žíl v Petrovej doline pri Poproči
Antimony in natural waters of antimonite veins area in the Petrova dolina valley near Poproč
Key words: Poproč, antimony, natural waters, regime monitoring, mining activity
369
Spišiak, J. & Hovorka, D.
Mezozoické bazalty z Čebrate pri Ružomberku
Mesozoic basalts from the Čebrať hill near Ružomberok
Key words: Mesozoic, Krížna nappe, alkali basalt, geochemistry
377
Hovorka, D. & Šamajová, E.
Radiálnolatkovitý antigorit zo serpentinitového telesa na Bôrčoku pri Brezničke (paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
Radially-lathy antigorite from the antigorite serpentinite body at Bôrčok near Breznička (Paleozoic, Gemeric Unit, Western Carpathians)
Key words: radial-lathy antigorite, Paleozoic, Gemeric unit, Western Carpathians
385
Súhrnný referát

Palivcová, M., Waldhausrová, J. & Ledvinková, V.
Granitologie – věda o granitech na konci druhého tisíciletí
(Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
Granitology – the granite science at the end of the second millennium
Key words: granite science, origin of granitoids, magmatic paradigm, anomalies, orogenic granites, isochemical in situ granitization

389
Súhrnný referát

Babčan, J.
Kozmické, geologické a geochemické anomálie vzácnych zemín
Cosmic, geological and geochemical anomalies of rare earths
Key words: rare earths elements, properties, anomalies, meteorites, geology, geochemistry

403