Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Grecula, P.
Spomienka na osobnosti slovenskej geológie pochádzajúce z východného Slovenska a na tých, ktorí sa vedno s nimi zaslúžili o jeho rozvoj
165
Kaličiak, M. & Franzen, J.
Geológia na Slovensku, súčasný stav a perspektívy
171
Michalík, J., Petrík, I., Soták, J. & Plašienka, D.
Minulosť Zeme – kľúč k budúcnosti ľudstva?
175
Plašienka, D.
Tektonický vývoj Západných Karpát počas mezozoika
Tectonic evolution of the Western Carpathians during the Mesozoic
Key words: Western Carpathians, alpinic tectonic progradation, regional tectonic phases
179
Ivan, P.
Geodynamický vývoj Západných Karpát v paleozoiku – pokus o rekonštrukciu z magmatického záznamu
Paleozoic geodynamic evolution of Western Carpathians: Attempt of its reconstruction from magmatic record
Key words: Western Carpathians, Paleozoic, geodynamics, magmatism
185
Kováčik, M.
Príspevok k tektonickej rekonštrukcii západokarpatských magmaticko-sedimentárnych formácií v predvrchnokarbónskom období
Contribution to tectonic reconstruction of Western Carpathian magmatic-sedimentary formations in pre-Upper Carboniferous period
Key words: Western Carpathians, Lower Paleozoic, old basement, Hercynian, Caledonian, orthogneisses, metamorphism, tectonics
189
Grecula, P. & Radvanec, M.
Geotektonický model vývoja gemerika
Geotectonic model of Gemericum
Key words: Western Carpathians, Gemericum, Paleozoicum, geotectonic model
193
Jacko, S.
Veporikum Braniska a Čiernej hory v kontexte stavby Západných Karpát
Veporicum of the Branisko and Čierna hora mountain ranges in the context of geological setting of Western Carpathians
Key words: basement rocks relationships, Choč nappe, eastern part of the Western Carpathians
199
Németh, Z.
Geodynamic evolution of Gemericum and neighbouring Veporicum in the frame of two-phase divergence and convergence
Geodynamická evolúcia gemerika a susediaceho veporika na pozadí dvojštadiálnej divergencie a konvergencie
Key words: geodynamic evolution, Hercynian, Alpine, Gemericum, Veporicum
202
Grecula, P. & Kobulský, J.
Litostratigrafia staršieho paleozoika gemerika: volovská skupina
Lithostratigraphy of Lower Paleozoic of Gemericum: Volovec Group
Key words: Gemericum, Early Paleozoic, lithostratigraphy, Volovec Group
205
Soták, J., Biroň, A., Dunkl, I., Lebedev, V., Magyar, J. & Prokešová, R.
Syntéza poznatkov o iňačovskej jednotke – litostratigrafické, metamorfné, geochronologické a štruktúrno-tektonické dáta
Synthesis of knowledge about Iňačovce Unit: Lithostratigraphic, metamorphic, geochronologic and structural-tectonic data
Key words: East Slovakian Basin, Iňačovce Unit, lithostratigraphy, metamorphism, deformation, geochronological data, regional-tectonic setting
209
Gazdačko, Ľ.
Litologická náplň a vzťah bôrčanského príkrovu v okolí Markušky a Kobeliarova k ultrabázikám
Lithological content and relation of the Bôrka nappe to ultrabasics in the surrounding of Markuška and Kobeliarovo villages
Key words: ultrabasics, subduction, Bôrka nappe, Gemericum
214
Hraško, Ľ.
Geologická, veková a litologická charakteristika spodnokarbónskych granitoidov kohútskej zóny veporika
Geological, age and lithological characteristics of the Lower Carboniferous granitoids in the Kohút zone of the Veporic Unit
Key words: granitoids, magma generation, shear zones, Kohút zone, Veporicum
217
Kohút, M.
Geologický vývoj kryštalického komplexu Patrie v Branisku
Geological evolution of Patria crystalline complex in Branisko Mts.
Key words: Western Carpathians, Branisko Mts., crystalline basement, isotopic dating, EMP monazite dating, Panafrican orogeny, Hercynian orogeny
220
Kobulský, J.
Nový návrh litostratigrafického členenia vrchného karbónu v Zemplínskych vrchoch
Proposal of a new lithostratigraphic division of Upper Carboniferous in Zemplínske vrchy Hills
Key words: Zemplinicum, Carboniferous, lithostratigraphy
222
Farkašovský, R.
Mikrostavba mylonitov rolovskej strižnej zóny (veporikum Čiernej hory)
Fabric of mylonites of the Rolová shear zone (Veporicum of the Čierna hora Mts.)
Key words: Veporicum, shear zones, S/C mylonites, asymmetric fabric elements
227
Kučera, M.
Analýza tektonických štruktúr jaskýň v masíve Úplazu vo Vysokých Tatrách a ich vplyv na vývoj jaskynných priestorov
Tectonic structural analysis of caves in Massif Úplaz in the High Tatras and their influence on caves area development
Key words: tectonic structure, speleology, Tomanová Formation, Vysoké Tatry Mts.
230
Madarás, J. & Kováčik, M.
Rekognoskácia geologickej stavby na vybraných profiloch v kryštaliniku Západných Tatier
Geological recognition of basement units on the selected profiles in the Western Tatra Mts. (Western Carpathians)
Key words: Western Carpathians, Western Tatra Mts., basement units, lithology, tectonics
234
Uher, P.
Granitové pegmatity Západných Karpát vo svetle nových poznatkov
Granitic pegmatites of the Western Carpathians in the light of new knowledge
Key words: granitic pegmatites, beryl-columbite subtype, Nb-Ta minerals, Ar-Ar dating, Western Carpathians, Slovakia
238
Kucharič, Ľ., Hraško, Ľ. & Kubeš, P.
Niektoré poznatky geofyzikálneho výskumu Slovenského rudohoria-západ
Some knowledges from geophysical investigation of the Slovak Ore Mts. – western part
Key words: Veporicum, Kohút zone, geological and geophysical investigation, geochemical and geophysical database
241
Hrdlička, M., Broska, I., Siman, P. & Košler, J.
Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
New geochronological data from granitoids of Malá Fatra crystalline basement
Key words: granite, monazite, zircon, geochronology, Malá Fatra Mts., Variscan
243
Jacko, S. ml., Sasvári, T. & Kondela, J.
Násunové štruktúry silicika v gombaseckom lome
Overthrust structures of Silicicum in the Gombasek open pit
Key words: Silica nappe, Gombasek Beds, south-vergent overthrusts
246
Németh, Z., Radvanec, M., Prochaska, W., Koděra, P., Kováčik, M., Madarás, J. & Hraško, Ľ.
Ekonomické výskyty magnezitovej a mastencovej mineralizácie na Slovensku – výsledok priaznivej interakcie protolitu a geodynamickej evolúcie
Economic occurrences of magnesite and talc mineralization in Slovakia: The result of favourable interaction of protolith and geodynamic evolution
Key words: magnesite, talc, Sinec zone, Ochtiná zone
249
Vass, D., Elečko, M., Janočko, J., Karoli, S., Pereszlényi, M., Túnyi, I., Zlinská, A. & Halásová, E.
Východoslovenská panva vo svetle nových poznatkov
East Slovakian Basin in the light of new knowledge
252
Ślączka, A.
Bukowiec Ridge: A cordillera in front of the Dukla Basin (Outer Carpathians)
Bukovecký chrbát: Kordiliéra vo frontálnej časti Dukelského bazénu (Vonkajšie Karpaty)
Key words: paleogeography, Outer Carpathians, intrabasinal ridges, Dukla Unit, exotics
255
Oszczypko, N.
Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
Vrchnojurská až spodnomiocénna tektonicko-sedimentárna evolúcia v Magurskom bazéne (Západné Karpaty)
Key words: tectono-sedimentary evolution, source areas, Magura Basin, Western Outer Carpathians
257
Halásová, E. & Reháková, D.
Associations of calcareous microplankton in Upper Jurassic and Lower Cretaceous paleoenvironments of the Western Carpathians: Tools for biostratigraphy, paleoecology and paleoceanography
Asociácie vápnitého mikroplanktónu vo vrchnojurskom a spodnokriedovom paleoprostredí Západných Karpát: Nástroj biostratigrafie, paleoekológie a paleooceánografie
Key words: Western Carpathians, Upper Jurassic, Lower Cretaceous, calcareous microplankton, biostratigraphy, paleoecology, paleoceanography
260
Cieszkowski, M., Golonka, J., Leśniak, T., Waśkowska-Oliwa, A.
Paleocene bryozoan-algal allodapic limestones – Czerwin glauconitic sandstones – their geological position in the flysch of the Subsilesian Unit of Outer Carpathian in Poland
Paleocénne machovkovo-riasové alodapické vápence – gzerwinské glaukonitické pieskovce – ich geologická pozícia vo flyši podsliezskej jednotky Vonkajších Karpát v Poľsku
Key words: Paleocene, Subsilesian Unit, Czerwin glauconitic sandstones, lito- and biostratigraphy
263
Zuchiewicz, W.
Neotectonic studies in the Polish Carpathians
Neotektonické štúdiá v poľských Karpatoch
Key words: geodynamics, neotectonics, Pliocene, Quaternary, Polish Outer Carpathians
266
Túnyi, I., Márton, E., Žec, B. & Vass, D.
Paleomagnetizmus neovulkanitov Vihorlatských vrchov
Paleomagnetism of Neovolcanics of the Vihorlatské vrchy Mts.
Key words: Vihorlatské vrchy Mts., neovolcanics, paleomagnetism, paleorotation
268
Žec, B., Konečný, P. & Kráľ, J.
Geologická, vulkanologická a petrologická charakteristika andezitových dajok a nekov pri Ladomirove
Geological, volcanological and petrological characteristic of andesite dykes and necks near Ladomirov village
Key words: andesite neck, Neogene volcanics, flysch sediments
272
Šimon, L. & Maglay, J.
Datovanie sedimentov podložia lávového prúdu vulkánu Putikov vrch metódou opticky stimulovanej luminiscencie
Dating of sediments from the footwall of the lava flow of Putikov vrch volcano using method of optically stimulated luminescence
Key words: Putikov vrch volcano, Quaternary volcano, lava flows, alkali basalt, fluvial sediments, optically stimulated luminescence (OSL)
279
Bubík, M., Švábenická, L. & Stráník, Z.
Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
Pestré vrstvy od Blatničky v bielokarpatskej jednotke: Výsledky z prieskumných rýh
Key words: Bílé Karpaty Unit, Rača Unit, Bystrica Unit, Hauptklippenzone, Outer Flysch Carpathians, Upper Cretaceous, oceanic red beds, Eocene, biostratigraphy, Foraminifera, calcareous nannofossils
282
Kovacs, M. & Fülöp, A.
Petrological and volcanological data of Piatra Rosie-Danesti extrusive Domes in Gutai Mts. (Eastern Carpathians, Romania)
Petrologické a vulkanologické dáta z extruzívnych dómov Piatra Rosie a Danesti v pohorí Gutai (Východné Karpaty, Rumunsko)
Key words: Gutai Mts., domes, hyaloclastites, submarine, dacites, mixing, mingling
285
Túnyi, I., Žec, B., Márton, E. & Vass, D.
Nové paleomagnetické merania v južnej časti Slanských vrchov
New paleomagnetic measurements from southern part of the Slanské vrchy Mts.
Key words: Slanské vrchy Mts., neovolcanics, paleomagnetism, paleorotation
288
Žec, B., Bónová, K., Košuth, M. & Ďuďa, R.
Nové výsledky zo štúdia andezitových telies formácie Lysá stráž – Oblík
New results from study of the Lysá stráž – Oblík Formation andesite bodies
Key words: Neogene volcanics, Slanské vrchy Mts., Lysá stráž – Oblík Formation, petrology, geothermometry, xenolits
292
Balogh, K., Itaya, T., Németh, K., Martin, U., Wijbrans, J. & Thanh, N. X.
Study of controversial K/Ar and 40Ar/39Ar ages of the Pliocene alkali basalt of Hegyestű, Balaton Highland, Hungary: A progress report
Štúdium kontroverzných K/Ar a 40Ar/39Ar vekov z pliocénnych alkalických bazaltov od Hegyestű, Balatonská hornatina, Maďarsko: Etapová správa
Key words: age determination, basanite, plug, Ar loss, correction, EMP, XRD
298
Gazdačko, Ľ. & Kobulský, J.
Vzťah vrstvovitosti, puklín a strižných pásov v južnej časti magurského príkrovu (oblasť Novej Kelče a Košaroviec)
Relation of bedding, jointing and shear bands in southern part of the Magura nappe (Nová Kelča and Košarovce areas)
Key words: Nízke Beskydy Mts., Magura Unit, bedding, joint systems, shear bands
301
Teťák, F.
Sedimentácia glaukonitových a kýčerských pieskovcov zlínskeho súvrstvia v západnej časti magurského bazéna (Javorníky, Kysuce)
Sedimentation of glauconitic and Kýčera Sandstones of Zlín Formation in the western part of the Magura Basin (Javorníky Mts., Kysuce region)
Key words: Magura Basin, Rača Unit, Kýčera Sandstone, glauconitic sandstones, Paleogene, paleogeography, sedimentology
304
Oszczypko-Clowes, M.
Calcareous nannofossil of the youngest deposits from the Magura nappe tectonic Windows (Outer Western Carpathians, Poland)
Vápnité nanofosílie z najmladších uloženín v tektonickom okne magurského príkrovu (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko)
Key words: tectonic Windows, Oligocene, Dukla, Grybów and Magura units, Western Carpathians
307
Kováčik, M. & Bóna, J.
Sedimentologický charakter spodnej časti paleogénu račianskej jednotky magurského príkrovu pri Mrázovciach (vonkajšie flyšové pásmo, východné Slovensko)
Sedimentological character of lower part of Rača Unit Paleogene of Magura nappe at Mrázovce (Outer Flysch Belt, Eastern Slovakia)
Key words: deep-water facies, Paleogene, Rača Unit, Magura Basin, Outer Western Carpathians
310
Buček, S., Janočko, J. & Jacko, S. ml.
Biostratigrafia podtatranskej skupiny paleogénu severovýchodne od Humenských vrchov
Biostratigraphy of the Subtatran Group of Paleogene north-east of Humenské vrchy hills
Key words: Subtatran Group, Borové Formation, Huty Formation, large foraminifers, Middle Eocene, SBZ 17, Humenské vrchy hills
315
Fulín, M. & Holec, P.
Poznámky k fosílnym spoločenstvám v bradle pri Beňatine
Remarks to fossil assemblages at klippe near Beňatina
Key words: Jurassic, Aalenian, Sphenodus sp., Eastern Slovakia
321
Mihalíková, J., Oslanec, J., Janočko, J. & Jacko, S. ml.
Procesy a produkty recentnej sedimentácie na vysokohorských svahoch Tatier – príkladová štúdia z Bielovodskej doliny
Processes and products of recent sedimentation on high-mountain slopes of Tatra Mts.: A case study from the Biela voda valley
Key words: sediments of high-mountain areas, gravitational processes, rock downfall, slide, debris flow
324
Prekopová, M. & Janočko, J.
Depozičný systém v Markušovciach – kužeľová delta s dominanciou záplav
Depositional system at Markušovce village: Fan delta with flooding dominance
Key words: fan delta, depositional systems, terrestrial depositional system, Inner Carpathian Paleogene
327
Nagy, A., Baráth, I. & Fordinál, K.
Sedimentologická a stratigrafická charakteristika sarmatských proximálnych fácií na východnom okraji dunajskej panvy
Sedimentological and stratigraphic characteristic of Sarmatian proximal facies in eastern margin of Dunaj Basin
Key words: sedimentology, Sarmatian, Dunaj Basin
330
Kernátsová, J. & Vaněková, H.
Fosílne ekosystémy posledného glaciálu Trnavskej pahorkatiny
Fosil ecosystems of the last glacial in Trnava Upland
Key words: words: last glacial, fosil ecosystems, paleoclimatic development, Trnava Upland
333
Bóna, J., Kováčik, M. & Kobulský, J.
Výskyt obrnených závalkov v recentnom fluviálnom prostredí pri Mrázovciach (východné Slovensko)
The occurrence of armored mud balls in the recent fluvial environment near Mrázovce village (Eastern Slovakia)
Key words: armoured mud balls, Beloveža Formation, Rača Unit, Magura nappe, Western Carpathians
335
Kovalenker, V. A., Naumov, V. B., Prokofjev, V. Ju. & Jeleň, S.
Zloženie magmatických tavenín a evolúcia mineralizujúcich fluíd Au-Ag-Pb-Zn-Cu ložiska Banská Štiavnica – údaje zo štúdia inklúzií v mineráloch
Composition of magmatic melts and evolution of mineralizing fluids of the Au-Ag-Pb-Zn-Cu deposit Banská Štiavnica: Data from the mineral fluid inclusions study
Key words: Banská Štiavnica, magmatic rocks, silicate melt inclusions, fluid inclusions, precious and base metal mineralization
338
Molnár, F.
Genetic model for the low sulphidation type epithermal systems of the Tokaj Mts.,
NE-Hungary
Genetický model nízkosulfidačného typu epitermálneho systému v pohorí Tokaj, severovýchodné Maďarsko
Key words: epithermal systems, exploration model, Tokaj Mts.
340
Grecula, P. & Radvanec, M.
Vek sideritovo-sulfidickej mineralizácie gemerika: variský alebo alpínsky?
Age of vein siderite-sulphide mineralization in Gemericum: Variscan or Alpine?
Key words: Gemericum, veins, siderite-sulphide mineralization, age
343
Ďuďa, R.
Vývoj mineralógie Slovenska
Evolution of Slovakian mineralogy
Key words: history, mineralogy, typical minerals of Slovakia, localities
346
Bónová, K., Jacko, S., Broska, I. & Siman, P.
Príspevok ku geochémii a geochronológii leukogranitov Braniska
Contribution to geochemistry and geochronology of Branisko leucogranites
Key words: leucogranite, geochemistry, geochronology, EMP dating, Branisko Mts.,
Western Carpathians
349
Broska, I. & Hrdlička, M.
Distribúcia allanitu a monazitu v granitoidoch suity typu I a S
Distribution of allanite and monazite in granitoid suite of I and S types
Key words: granite, allanite, monazite, magnetite
351
Radvanec, M.
Prehnit-pyroxenit na lokalite Danková
Prehnite-pyroxenite from the Danková locality
Key words: Slovakia, Gemeric Unit, Danková, HP-metamorphism, prehnite-pyroxenite, sanidine, Na-diopside, hydrogrossular, carbonatite
353
Ionescu, C. & Hoeck, V.
Brucite deposits from the Apuseni Mts. (Romania)
Ložiská brucitu v pohorí Apuseni (Rumunsko)
Key words: Apuseni Mts., granodiorites, contact aureola, brucite deposits, phase diagrams
358
Stankovič, J., Gastaldi, D. & Rinaudo, C.
Ramanova spektroskopia minerálov skupiny serpentínu metaultramafických hornín Západných Karpát
Raman spectroscopy of serpentine-group minerals from metaultramafic rocks in the Western Carpathians
Key words: Raman spectroscopy, metaultramafics, antigorite, chrysotile, Filipovo, Sedlice
361
Gméling, K. & Pécskay, Z.
Boron content of Miocene calc-alkaline volcanic core samples from the Trans-Tisza Region (Hungary)
Obsah bóru vo vzorkách miocénnych vápenato-alkalických vulkanitov z regiónu Tiszy (Maďarsko)
Key words: boron, K/Ar dating, prompt gamma activation analysis, Trans-Tisza Region, calc-alkaline volcanism
363
Košuth, M.
Charakteristika biotitických xenolitov z Brestova, Slanské vrchy
Characterization of biotite xenoliths from Brestov, Slanské vrchy Mts.
Key words: Neogene andesite, micaceous xenoliths, biotite, mineral composition
367
Malý, K. D. & Cajz, V.
Quartzites beneath pyroclastic flows – mineralogical aspects
Kvarcity pod pyroklastickými uloženinami – mineralogické aspekty
Key words: quartzite, ignimbrite, mineralogy, chemical composition
370
Sitášová, E.
Banské haldy v Slanských vrchoch a v Merníku – geochemické vlastnosti a ich vplyv na vegetáciu
Geochemical conditions of selected mining dumps in the Slanské vrchy Mts. and Merník locality and their influence on vegetation
Key words: mining dump, heavy metal, vegetation
372
Hroncová, Z. & Vavrová, J.
Význam analýzy minerálneho zloženia vybraných nerudných surovín pre ich využívanie
The importance of mineral composition analysis for the use of selected industrial minerals
Key words: clay minerals, low-iron and calcareous marl, mineralogical and technological investigation, use of industrial minerals
375
Kovaničová, Ľ. & Čechovská, K.
Sklárske piesky Slovenska
Glass sands from Slovakia
Key words: quartz sand, glass sand, East Slovakian Basin, Lučenec Basin, Ipeľ Basin, Záhorie Basin
378
Tuček, Ľ. & Derco, J.
Mineralogickotechnologické vlastnosti bentonitu zo slovenských ložísk a možnosti jeho využívania
Mineralogical-technological characteristic of bentonite from Slovak deposits and possibilities of its use
Key words: bentonite, montmorillonite, cristobalite, clastic components, natrification, suspension, cation Exchange, imbition, tixotrophy, use of bentonites and their products
384
Adamcová, R. & Haasová, Z.
Vybrané fyzikálne vlastnosti bentonitu pre úložisko rádioaktívneho odpadu
Selected physical parameters of bentonite for the deposit of radioactive waste
Key words: deep-seated radioactive waste storage, bentonite, plasticity, density, compactibility, strength
387
Zuberec, J.
Akumulácia ušľachtilých nerastov v klastogénnych sedimentoch kvartéru a neogénu niektorých oblastí Západných Karpát
Accumulation of rare minerals in clastogenic Quaternary and Neogene sediments of some areas of Western Carpathians
Key words: Quaternary and Neogene clastogenic sediments, rare minerals, drainage basins
390
Kovaničová, Ľ.
Horniny s obsahom turmalínu a ich environmentálne využívanie
Tourmaline-bearing rocks and their environmental use
Key words: tourmaline, technological procedure, composite PeTu, half-value layer, thermal neutrons flow
393
Tuček, Ľ. & Derco, J.
Nové možnosti využívania slovenského magnezitu
New possibilities of the use of Slovak magnesite
Key words: magnesite, admixtures, dressing, rotation furnace, magnesite clinker, brucite, periclase, magnesium chloride, metal magnesium, sorbents, production and use of magnesite products
396
Derco, J. & Tuček, Ľ.
Mastenec a mastencové horniny – možnosti komplexného využívania
Talc and talcose rock: Possibilities of complex use
Key words: Gemericum, Veporicum, talc, magnesite, chlorite, dressing, flotation, concentrate, complex use
399
Vavrová, J. & Janega, A.
Výskum efektívnej pórovitosti a jej vplyvu na technologické vlastnosti vulkanických hornín
Investigation of effective porosity and its influence on technological properties of volcanic rocks
Key words: optical porosity, pores, absorption, volcanic rocks, image analysis
402
Juhanová, S.
Aplikácia modelu 3E (environment – ekonomika – etika) pri ťažbe uhoľného plynu, splyňovaní uhlia a využívaní získaného plynu
Application of the 3E (environment – economics – ethics) model during exploitation of coal gas, gasifying of coal and use of obtained gas ………… 406
Key words: 3E model (environment, economics, ethics), coal bed methane, coal gasifying, gas use
406
Krejčí, O.
Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
Posudzovanie rizík svahovej nestability vo flyši Západných Karpát (Česká republika) v porovnaní so štandardmi Európskej komisie
Key words: landslide, earth flow, rock fall, landslide mapping, landslide hazard evaluation
409
Iglárová, Ľ., Wagner, P. & Bartoš, P.
Metódy monitoringu stabilitného stavu skalného zárezu na príklade lokality Demjata
Methods of monitoring of rock cut stability state: The case of the Demjata locality
Key words: monitoring, rock cut, photogrammetry, dilatometry
413
Nováková, D. & Guevara, R. J. M.
Hydrogeologická štúdia severnej časti departamentu La Libertad, San Salvador a Cuscatlán (Salvádor)
Hydrogeological study of northern part of department La Libertad, San Salvador and Cuscatlán (Salvádor)
Key words: hydrogeologic map, vulnerability of groundwater, El Salvador
416
Tometz, L. & Kočíková, L.
Hydrogeológia ako súčasť geologického prieskumu životného prostredia
Hydrogeology as an integral part of geological survey of living environment
Key words: hydrogeology, protection of living environment, underground water, pollution
418
Marcin, D. & Zakovič, M.
Hydrogeologická štruktúra minerálnej vody Ľubovnianskych kúpeľov
Hydrogeological structure of mineral waters in Ľubovňa Spa
Key words: mineral water, hydrogeological structure, chemical composition of mineral water, Paleogene sediments, Levočské vrchy Mts.
420
Olekšák, S. & Jetel, J.
Aplikácia nepriamej hydrometrickej metódy odhadu prietočnosti v neovulkanitoch východného Slovenska
Applying indirect hydrometric method of transmissivity estimate in neovolcanic rocks of Eastern Slovakia
Key words: hydrometric estimate of transmissivity, base flow, neovolcanic rocks
423
Pramuka, S.
Geochémia riečnych sedimentov povodia Popradu
Geochemistry of Poprad river Basin stream sediments
Key words: stream sediments, Poprad river Basin, geochemistry
425
Müller, P., Hanák, J., Boháček, Z., Toul, J., Müllerová, H. & Kovářová, M.
Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
Prieskum kontaminácie sedimentov vodných nádrží a rybníkov v Českej republike ………… 427
Key words: contamination, organic pollutants, heavy metals, reservoir and pond sediments, eutrophication
427
Burčová, M.
Antropogénne ovplyvnenie kvality podzemnej vody kvartérnych kolektorov v juhovýchodnej časti Košickej kotliny
Anthropogenic influence on quality of underground water of Quaternary collectors in south-eastern part of the Košice Basin
Key words: groundwater, water quality, anthropogenic contamination, Quaternary aquifers
430
Bachňák, M.
Staré ekologické záťaže Slovenského krasu
Old ecological loads in Slovak Karst
Key words: ecological load, illegal waste disposal, hazardous waste, chasms, Silica Plateau, Slovak Karst, water supply groups
432
Čurlík, J.
Geogénne a antropogénne zdroje kontaminácie pôdy na Slovensku a ich potenciálny negatívny vplyv na životné prostredie
Geogenic and anthropogenic sources of soil contamination in Slovakia and their potentially negative influence on living environment
Key words: inorganic soil contamination in Slovakia, geogenic/anthropogenic contamination, diffuse contamination, consequences, groundwater contamination
435
Polc, R.
Prejavy atmosférickej kontaminácie pôdy v Levočských vrchoch, Branisku a Čiernej hore
Atmospheric soil contamination in Levočské vrchy Mts., Branisko and Čierna hora Mts.
Key words: potential toxic elements, atmospheric soil contamination, sink of potential toxic trace elements
438
Baláž, B. & Žec, B.
Geologické dedičstvo a geoturizmus v Slovenskej republike
Geological heritage and geotourism in Slovak Republic
Key words: geological heritage, geotourism, geological-educational map, geopark
441
Konečný, V., Lexa, J., Smolka, J., Hurtík, Š., Šinsky, M. & Tončík, M.
Banskoštiavnický geopark
The Banská Štiavnica Geopark
Key words: Geopark, andesite stratovolcano, exposition in nature, education-touristic path, Štiavnické vrchy hills
444
Žec, B., Stercz, M. & Žecová, K.
Geological heritage, geological sites and geotourism the Vihorlatské vrchy Mts. (Slovakia)
Geologické dedičstvo, záujmové lokality a geoturistika vo Vihorlatských vrchoch (Slovensko)
Key words: geological heritage, geosites, geological-educational map, geotourism, Neogene volcanism, Vihorlatské vrchy Mts.
448
Bizubová, M. & Turanová, L.
Geologické exkurzie – súčasnosť a budúcnosť
Geological excursions: Recent and future
Key words: excursions, geological excursions, guide-book, geological museum in nature
452
Pivko, D.
Netradičné geologické exkurzie v centrách miest
Unconventional geological excursion in the city centres
Key words: decoration stone, excursion, city centres
454
Elečko, M., Vass, D., Konečný, V., Gaálová, K. & Gaál, Ľ.
Geologicko-náučná mapa Cerovej vrchoviny v mierke 1 : 50 000
Geological-educational map of the Cerová vrchovina Upland in the scale 1 : 50 000
Key words: geological-educational map, Cerová vrchovina Upland, volcanoes
456
Žec, B., Kaličiaková, E., Žecová, K., Stercz, M., Rovňák, L. & Palko, L.
Geologicko-náučná mapa Vihorlatských vrchov
Geological-educational map of the Vihorlatské vrchy Mts.
Key words: geological-educational map, Vihorlatské vrchy Mts., stratovolcanoes
459
Beláček, B., Slámová, M. & Jančura, P.
Význam geológie v problematike typológie krajiny Slovenska
The significance of geology in the country typology in Slovakia
Key words: geology, geomorphology, landscape, landscape typology
463
Slavkovský, J.
Postavenie vedy v tvorivej ľudskej činnosti a rozvoj geologického bádania
Place of science in creative human activity and development of geological investigation
Key words: science, geology, scientific theory, hypothesis, continuity of recognition, man, world
ABSTRAKTY – ABSTRACTS
Bezák, V., Broska, I., Ivanička, J., Reichwalder, P., Vozár, J., Polák, M., Havrila, M., Mello, J., Biely, A., Plašienka, D., Potfaj, M., Konečný, V., Lexa, J., Kaličiak, M., Žec, B., Vass, D., Elečko, M., Janočko, J., Pereszlényi, M., Marko, F., Maglay, J. & Pristaš, J.
Tektonická mapa Slovenskej republiky 1 : 500 000
Tectonic map of Slovak Republic 1 : 500 000
Key words: tectonic map, geological units, Slovak Republic
467
Bezák, V.
Základné geologické mapovanie a nová edícia prehľadných geologických máp Slovenska v mierke 1 : 200 000
Principal geological mapping and a new edition of general geological maps of Slovakia in the scale 1 : 200 000
Key words: geological maps, map scale 1 : 200 000, correlation, Slovakia
468
Molnár, F., Zelenka, T., Pécskay, Z., Bajnóczy, B. & Gatter, I.
Metallogeny of Paleogene and Neogene volcanic belts in Hungary
Metalogenéza paleogénnych a neogénnych vulkanických zón v Maďarsku
Key words: metallogeny, volcanic belts, Paleogene, Neogene, Hungary
469
Pícha, F. J., Stráník, Z. & Krejčí, O.
Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
Vývoj karpatského flyšového pásma na Morave a Západnom Slovensku
Key words: West Carpathian Flysch belt, structural and depositional history, oblique collision, thin-skinned thrust structure, Carpathian foredeep and pull-appart Vienna Basin
469
Adámek, J.
Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
Geologický vývoj, litostratigrafia a roponosný potenciál jurských sedimentov v podloží flyšového pásma a karpatskej predhlbne
Key words: autochthonous and para-autochthonous Jurassic, NE European Platform, Western Carpathians, geology, logs and lithofacies correlations, lithostratigraphy, tectonics, regional geological cross-sections, thickness, facies and structure maps, model of the depositional topography, petroleum geology – reservoirs, source rocks, sealing
470
Andráš, P., Stankovič, J., Adam, M., Kušnierová, M. & Chovan, M.
Biodegradácia rudných minerálov ložiska Pezinok
Key words: ore minerals, biodegradation, Pezinok deposit
471
Bačo, P., Repčiak, M., Ďuďa, R. & Kotuľák, P.
Epitermálna mineralizácia vo východoslovenských neovulkanitoch
Epithermal mineralization in East Slovakian neovolcanites
Key words: epithermal mineralization, vein-impregnation system, high-sulphidizing system, low-sulphidizing system
471
Bačo, P. & Repčiak, M.
Nerudné nerastné suroviny východoslovenských neovulkanitov
Nonmetallic raw material of East Slovakian neovolcanites
Key words: rhyolite volcanism, andesite volcanism, nonmetallic industrial minerals
472
Bezák, V., Hraško, Ľ. & Broska, I.
Vzťah granitoidných intrúzií k tektonike (Slovenské rudohorie-západná časť)
Relation of granitoid intrusions to tectonics (Slovak Ore Mts. – western part)
Key words: granitoids, plutonism, tectonics, crystalline basement
473
Polák, M., Bezák, V., Filo, I., Havrila, M., Kohút, M., Kováč, P., Vozár, J., Mello, J.,  Maglay, J., Elečko, M., Olšavský, M., Pristaš, J., Siman, P., Buček, S., Hók, J., Rakús, M., Lexa, J. & Šimon, L.
Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny v mierke 1 : 50 000
Geological map of Starohorské vrchy Hills, Čierťaž Hills and northern part of Zvolen Basin in the scale 1 : 50 000
Key words: geological map 1 : 50 000, Tatricum, Veporicum, Hronicum, Silicicum
473
Hoeck, V. & Ionescu, C.
Mesozoic ophiolites in the Eastern Carpathians (Romania)
Mezozoické ofiolity vo Východných Karpatoch (Rumunsko)
Key words: Mesozoic ophiolites, Eastern Carpathians, Cretaceous flysch
475
Koděra, P., Huraiová, M., Prochaska, W. & Hurai, V.
Alternatívne modely vzniku magnezitu v Západných Karpatoch na základe štúdia fluidných inklúzií a stabilných izotopov
Alternative models of magnesite origin in Western Carpathians based on fluid inclusions and stable isotopes studies
Key words: magnesite, fluid inclusions, C, O-isotopes, P-T conditions, leachate analyses
476
Demko, R. & Olšavský, M.
Subofitické klinopyroxény bázických subvulkanických telies vo vrchnokarbónskych sedimentoch Západných Karpát
Subophitic clinopyroxenes of basic subvolcanic bodies in Upper Carboniferous sediments of Western Carpathians
Key words: basalts, subvolcanic bodies, crystallization
477
Ferenc, Š. & Maťo, Ľ.
The Pb-bearing tetrahedrite from the Cinobaňa – Jarčanisko deposit, Slovenské rudohorie Mts., Slovak Republic
Tetraedrit so zvýšeným obsahom Pb z ložiska Cinobaňa – Jarčanisko, Slovenské rudohorie
Key words: Pb tetrahedrite, Cinobaňa, Slovenské rudohorie Mts., Slovak Republic
478
Fordinál, K., Zlinská, A. & Nagy, A.
Vývoj karpatských sedimentov v severnej časti dunajskej panvy
Development of Karpathian sediments in northern part of Dunaj Basin
Key words: Dunaj Basin, Blatná Depression, Karpathian, lithostratigraphy, microfauna
479
Konečný, P.
Datovanie monazitu pomocou EMPA
Monazite dating using EMPA methodology
Key words: monazite, EMPA method, monazite age
479
Nitoi, E.  Papp, D. C.
Thermal metamorphism, melting and chemical interaction between enclaves and the host magmas in subvolcanic zone (East Carpathians, Romania): An overview
Termická metamorfóza, tavenie a chemická interakcia medzi enklávami a hostiteľskou magmou v subvulkanickej zóne (Východné Karpaty, Rumunsko): Prehľad
Key words: calc-alkaline magmatism, enclaves, Neogene
480
Kováčik, M.
Litostratigrafický vývoj vo východnej časti gelnickej skupiny gemerika
Lithostratigraphic development in the eastern part of Gelnica Group of Gemericum
Key words: lithostratigraphy, sequence stratigraphy, Gelnica Group, Gemericum,
Western Carpathians
481
Olšavský, M.
Charakter permsko-triasového rozhrania v hroniku na lokalite Šalková (Bystrické podolie)
Character of Permo-Triassic boundary in Hronicum in the locality Šalková (Bystrica valley)
Key words: Hronicum, Permian-Triassic boundary, lithostratigraphy, lithology
482
Kráľ, J., Hók, J. & Čech, P.
Geochronológia granitoidných hornín Tribeča
Geochronology of Tribeč granitoid rocks
Key words: granitoids, geochronology, Rb/Sr dating, Tribeč, Western Carpathians
482
Pécskay, Z., Kaličiak, M., Konečný, V., Lexa, J. & Žec, B.
Timing of volcanic activity in the Vihorlatské vrchy mountain range, Eastern Slovakia
Datovanie vulkanickej aktivity v horskej reťazi Vihorlatských vrchov, Východné Slovensko
Key words: volcanic activity, radiometric dating, Tertiary, Vihorlatské vrchy Mts.
483
Pécskay, Z., Molnár, F., Zelenka, T. & Itaya, T.
K-Ar ages for the formation of illite deposit at the Korom Hill, Tokaj Mts., Hungary
K-Ar veky vzniku ilitového ložiska na vrchu Korom, Tokajské pohorie, Maďarsko
Key words: K-Ar age, illite deposit, Korom Hill, Tokaj Mts., Hungary
484
Wójcik-Tabol, P.
Inorganic geochemistry and foraminiferal association: Paleoredox indicators. Example of the Cenomanian-Turonian boundary anoxic event in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland)
Anorganická geochémia a asociácie foraminifer: Indikácia paleo-redox potenciálu. Príklad z anoxickej udalosti z cenomansko-turónskeho rozhrania v pieninskom bradlovom pásme (Karpaty, Poľsko)
Key words: foraminiferal association, paleoredox indicators, Klippen Belt, Carpathians, Poland
485
Salata, D.
Composition of garnets from the Upper Cretaceous-Paleocene deposits of the Magura nappe (Polish Flysch Carpathians)
Zloženie granátov z vrchnokriedovo-paleocénnych uloženín magurského príkrovu (flyšová zóna Karpát v Poľsku)
Key words: detrital garnets, Magura nappe, exotic rocks
486
Salata, D.
Heavy minerals of the Late Cretaceous-Paleocene deposits of the Magura nappe (Polish Flysch Carpathians)
Ťažké minerály vo vrchnokriedovo-paleocénnych uloženinách magurského príkrovu
Key words: heavy minerals, Magura nappe, Upper Cretaceous, Paleocene
486
Skawińska, J.
Development of Jurassic basin of Miechów Trough on the basis of subsidence analysis and its influence on paleohydrodynamic conditions
Vývoj jurského bazéna miechowského trógu na báze analýzy subsidencie a jej vplyv na paleohydrodynamické podmienky
Key words: Miechów Trough, Jurassic basin, subsidence, paleohydrodynamic conditions, computer program Basin2
487
Zlinská, A.
Nové výsledky štúdia zbudzského súvrstvia vo vrte P-3 (Zbudza) na základe foraminifer (východoslovenská panva)
New results of study of Zbudza Formation in borehole P-3 (Zbudza) based on foraminifers (East Slovakian Basin)
Key words: Badenian, East Slovakian Basin, foraminifers
488
Rajchel, L., Rajchel, J., Ratajczak, T. & Rzepa, G.
Mineralogical investigations of carbonated water deposits from the area of Polish Carpathians
Mineralogický výskum uloženín vápnitých vôd z územia poľských Karpát
Key words: the Carpathians, carbonated water, goethite, ferrihydrite
488
Rajchel, L. & Rajchel, J.
Remarks on carbonated waters and waters containing carbon dioxide in the Polish Carpathians
Poznámky k vápnitým vodám a vodám s obsahom CO2 v poľských Karpatoch
Key words: the Carpathians, carbonated waters, waters containing carbon dioxide, balneology
489
Spišák, Z. & Varga, M.
Havarijný zosuv v Plavnici a návrh jeho sanácie
Emergency landslide in Plavnica village and suggestion of its remedy
Key words: landslide, remediation, Paleogene sediments, Subtatric Group
490
Briestenský, M.
Monitoring tektonických pohybov v Dobrovodskej zlomovej zóne
Monitoring of tectonic movements in Dobrá Voda fault zone
Key words: Dobrá voda Depression, tectonic movement, extentozometric instrument TM 71
490
Tuček, Ľ.
Nerastné suroviny efektívnejšie a ekologickejšie
Industrial minerals more effectively and more ecologically
Key words: raw material, properties investigation, technological investigation, dressing products, sorting, living environment, ecosorbents, testing, possibilities of use
491
Tuček, Ľ., Stercz, M. & Németh, Z.
Kontrola správnosti analytických stanovení zložiek v produktoch pri laboratórnej úprave nerastných surovín
Correctness control of analytical tests of components in products by laboratory methods of ore dressing
Key words: raw material, dressing, sorting, concentrate, verification of correctness of analytical components determination
492
Rajchel, J.
Carpathian rocks in the architecture of Cracow
Horniny Karpát v architektúre Krakova
Key words: the Carpathians, Cracow, architectural and decorative stones
493
Papp, D. C. & Nitoi, E.
Geodiversity in the East Carpathians: The use of geological sites in education and sustainable regional development
Geodiverzita vo Východných Karpatoch: Využitie geologických lokalít pri vzdelávaní a trvale udržateľnom regionálnom rozvoji
Key words: Geotourism, economic activities, information tools
493

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Rybáriková, R.
Renesancia geológie aj v školách?
alebo
Dokážeme zvýšiť úroveň geologického poznania aj v školách?
1