Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Salaj, J. & Štemproková-Jírová, D.
Remarks on Coniacian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
Poznámky ku koňackej mikrobiostratigrafii tetydnej a boreálnej oblasti
Key words: Tethys, Boreal, Western Carpathians, Tunisia, Bohemian Cretaceous Basin, Coniacian, foraminifers, biozonation, paleoecology and paleogeography
61
Salaj, J., Lipka, J., Števula, L. & Puškelová, Ľ.
Glauconites as climatic indicators of sedimentary rock formation
Glaukonity ako klimatické indikátory sedimentárnych formácií
Key words: Mesozoic and Tertiary glauconites, Tunisian Atlas, Western Carpathians, New Jersey glauconites, shallow platform, transgressive, regressive, X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy
71
Olšavský, M.
Pozícia drienockého príkrovu k podložným tektonickým jednotkám a jeho spodnotriasový vývoj
Position of the Drienok nappe towards the underlying tectonic units and its Lower Triassic development
Key words: Silicicum s. l., Lower Triassic, lithology, tectonics
77
Pipík, R.
Sladkovodné lastúrničky (Ostracoda) a vrchnomiocénne paleobiotopy severnej časti Turčianskej kotliny
Freshwater ostracods (Ostracoda) and Upper Miocene paleobiotopes of the northern part
of the Turiec Depression (Slovakia)
Key words: Miocene, Ostracoda, paleoecology, lacustrine deposits, freshwater environment
87
Hroncová, Z. & Vavrová, J.
Význam analýzy minerálneho zloženia pre intenzifikáciu a diverzifikáciu využívania vybraných nerudných surovín
The importance of mineral composition analysis for more intensive and diversified use
of selected non-metallic raw material
Key words: clay minerals, low-iron and calcareous marls, smectite tuffs, Menilite
and Lunz shales, K-metasomatites, perlites, mineralogical and technological investigation
101
Matula, M.
Inovačné témy výskumu v rozvoji inžinierskej geológie
Innovation research topics in the development of engineering geology
Key words: engineering geology, innovation in research, regional investigation, mapping, typology, classification of rocks and zoning units, environmental and system approaches
107
Ingár, K. & Wagner, P.
Analýza vzniku, vývoja a súčasného stavu katastrofálneho handlovského zosuvu z rokov 1960/1961
Analysis of the origin, development and actual state of the catastrophic Handlová landslide from the 1960/1961
Key words: Handlová landslide, precipitations, monitoring measurements, stability state
119
Andráš, P., Križáni, I. & Jeleň, S.
Minerály ako súčasť ľudského organizmu
Minerals of the human body
Key words: biominerals, bioapatite“, urolites, salivolites, pankreolites, osteoliltes, tumors, pneumoconiosis
129
ŠKOLA GENETICKEJ PETROGRAFIE
Hovorka, D.
Lapily, akrečné lapily – dôsledok pohybu na svahu alebo konkrécie v pyroklastikách hronika Malých Karpát?
Lapilli, accretionary lapilli, consequence of rolling down the slope or concretions in pyroclastic rocks of the Hronic Unit of the Malé Karpaty Mts. (the Western Carpathians)?
Key words: the Hronic Unit, Permian, the Malé Karpaty Mts., concretions
137

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kucharič, Ľ.
Geopoézia – symbol uznania alebo (ne)zdvorilo ironická nadávka?
1
Kohút, M.
Quo vadis, granitová petrológia? Status quo po 5. Huttonovom sympóziu v Japonsku v roku 2003
4
Dubíková, K.
Konferencia Petrológia a jej aplikácie – súčasnosť a perspektívy
5
Plašienka, D., Reháková, D., Šimon, L. & Ivan, P.
2. výročný predvianočný seminár SGS
17
Zlinská, A.
Životné jubileum doc. RNDr. Hedvigy Bystrickej, CSc.
27
Holzer, R.
Prof. Milan Matula, osemdesiatročný
27