Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Slavkay, M. & Petro, M.
Metalogenéza a rudné formácie veporika
Metallogenesis and ore formations of the Veporicum
Key words: Nízke Tatry Mts., Slovenské rudohorie Mts., Veporicum, metallogenesis, ore formations, zonal distribution of ore association, genesis
313
Tréger, M.
Program vyhľadávania a prieskumu ložísk nerastných surovín v kryštaliniku Západných Karpát
Prospecting and exploration programme of raw-materials in the crystalline complexes of the Western Carpathians
318
Sasvári, T. & Rozložník, L.
Štruktúrno-metalogenetické predpoklady scheelitového zrudnenia juhovýchodnej časti Nízkych Tatier
Structural and metallogenetical presumptions of the scheelite metallogeny in the SE part of the L. Tatra Mts.
Key words: Špíglová zone, Variscan and Alpine mineralization, brittle deformation
320
Jacko, S. & Baláž, B.
Nové poznatky o metalogenéze Čiernej hory
New knowledge about the Čierna hora Mts. metallogenese (Western Carpathians)
Key words: Čierna hora Mts., Veporic region, ore mineralization, Variscan relicts, Alpine structures
323
Maťo, Ľ. & Maťová, V.
Zlatá mineralizácia strižných zón pri Uderinej, jz. časť veporického kryštalinika, stredné Slovensko
Gold mineralization of shear zones of the Uderiná prospect, southwestern part of the Veporicum crystalline complex, Central Slovakia
Key words: Au-Hg-Ag alloy, gold, “invisible” gold, mineral composition, auriferous shear zones, Uderiná prospect,
Veporicum crystalline complex, Slovakia
327
Rojkovič, I. & Novotný, L.
Uránová mineralizácia v tatriku a veporiku
Uranium mineralization in Tatricum and Veporicum units (Western Carpathians)
Key words: uranium mineralization, Považský Inovec Mts., Permian
341
Chovan, M. & Hurai, V.
Minerálne asociácie a fyzikálnochemické podmienky vzniku Sb-Au mineralizácie v Nízkych Tatrách
Mineral assemblages and formation conditions of the Sb, Au – bearing mineralization in the Nízke Tatry Mts.
Key words: mineral assemblages, fluid inclusions, stable isotopes, Western Carpathians
349
Gargulák, M. & Vanek, J.
Výsledky povrchového litogeochemického štúdia v priestore W-Mo ložiska pri Rochovciach
Results of the surficial lithogeochemical research in the area of W-Mo deposit at Rochovce (Eastern Slovakia)
Key words: lithogeochemical research, W-Mo deposit, indicate elements
351
Michálek, J.
Metalogenéza a perspektívy Sb mineralizácie v ďumbierskom kryštaliniku
Metallogenesis and perspective Sb-mineralization of the Ďumbier crystalline (Tatricum, Western Carpathians)
Key words: Sb-mineralization, Ďumbier crystalline
359
Repčok, I., Ferenčíková, E., Eliáš, K., Rúčka, I., Kovářová, A., Sládková, M. & Wiegerová, V.
Izotopový a termometrický výskum Pb-Zn zrudnenia v okolí Čavoja
Isotope and thermometric study of Pb-Zn mineralization in the surrounding of Čavoj locality
Key words: isotopes O, C, S, TVI decrepitation temperature, calcite, galenite, undulosity, K/Ar dating
362
Ilavský, J.
Vzácne prvky v paleozoiku ľubietovského pásma veporíd
Rare and trace elements in the Paleozoic rocks of the Ľubietová Zone (Veporicum, Western Carpathians)
Key words: Lower Paleozoic complexes, granites and Permian complexes of Ľubietová zone, trace and rare elements, prognostic sources
365
Rojkovič, I. & Novotný, L.
Uránové zrudnenie v gemeriku
Uranium mineralization in Gemericum (Western Carpathians)
Key words: uranium mineralization, stratiform, vein, Paleozoic
368
Turanová, L. & Turan, J.
Uhličitanová mineralizácia v permských horninách gemerika
Carbonate mineralization in permian rocks of the gemericum unit
Key words: Carbonates and their quantity and shape, Permian rocks, Gemericum, Western Carpathians
371
Sasvári, T.
Štruktúrno-ložiskové väzby severnej a severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
Links between the Northern and North-Eastern parts of the Spiš-Gemer Ore Mts. from the structural and mineral deposit point of view (Western Carpathians)
Key words: Volovec paleobelt, mineralization of the siderite formation, tectonic structures of the D5 deformation stage
375
Kováčik, M.
Polyfázový vývoj staropaleozoických metamorfitov v strednej časti kohútskej zóny
Polyphase evolution of Lower Paleozoic metamorphites in the middle part of the Kohút zone (Veporic unit, West Carpathian)
Key words: Carnet, Deformation, Variscan, barrowian retrograde, bulk-rock chemistry
379
Pavlarčík, S.
Sekundárny sadrovec v Belianskych Tatrách
Secondary gypsum in the Belianske Tatry Mts.
386
Michalík, J. & Reháková, D.
Hojnostné maximá v distribúcii vrchnojurského a spodnokriedového mikroplanktónu a ich paleoklimatická a paleogeografická interpretácia
Abundance maxima in the distribution of Late Jurassic and Early Cretaceous microplankton and their paleoclimatic and paleogeographic interpretation
Key words: Milankovich cycles, Early Cretaceous microplankton, abundance, sedimentary rhythms, Western Carpathians
387
Diskusia k článku Prchavé komponenty v hydrotermálnych systémoch
Discussion to the article Volalite components in hydrothermal systems
Pripomienky: J. Štohl
Odpoveď: J. Bebej
389

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Spomíname na vedca svetového významu Dionýz Štúr 1
Hrašna, M.
Mapy vhodnosti územia Slovenska na ukladanie odpadu
2
Komputerová vizualizácia poznatov o Zemi 7
Biblia inšpiráciou pre geológov 8
Podzemné uskladňovanie tepla zo spaľovne domáceho odpadu vo Francúzsku 9
Ložisková geológia a ekológia 9
Nočné otepľovanie a skleníkový efekt 10
Knésl, J.
Recenzia
Petr Morávek et al.: Zlato v Českém masívu
11
Hovorka, D.
Petrologija – Petrology: nový medzinárodný časopis
11
Informácie zo zahraničia 12
Aktivita SGS, semináre 14
Malík, P.
Dionýz Štúr – geológ, botanik a vlastenec
18
Ilavský, J.
Prof. dr. Jozef Zemann sedemdesiatročný
19
Knésl, J.
RNDr. Ján Valach a súčasná slovenská geológia
19
Vaškovský, I.
Docent RNDr. Jaromil Húsenica sa dožíva sedemdesiatin
20
Kušnír, P.
Termíny so zloženými prídavnými menami (terminologický stĺpček)
21
Adresár 22