Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M.
Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika
Zonality of low-pressure polyphase metamorphism in open system for the fluid phase in the gneiss-amphibolite complex of Gemeric unit
175
Kráľ, J.
Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
Outline of strontium isotopic evolution in the crystalline of the Tatric and Veporic units
197
Šutovská, K. & Kantor, J.
Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
Izotopové analýzy kyslíka a uhlíka vo foraminiferách karpatu z vrtu LKŠ-1 (juhoslovenská panva)
209
Grecula, P.
Recenzia
M. Suk, D. Ďurica, V. Obstová a E. Staňková:Hluboké vrty v Čechách a na Moravě a jejich geologické výsledky
218
Reed, J. K., Janočko, J., Vass, D. & Gipson, M.
A sedimentological and petrographic investigation of the Nižný Čaj – K-8 well
Sedimentologický a petrografický výskum vrtu Nižný Čaj – K-8
219
Forgáč, J. & Čurlík, J.
Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
Contribution to the distinction of volcanic rocks in the Novoveská Huta Ore Field
227
Michalík, J., Reháková, D. & Marko, F.
Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
Stratigraphy and tectonics of the Lower Cretaceous limestones in the Driny cave section (Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
235
Aktivita SGS 244
Onačila, D. & Rojkovičová, Ľ.
Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
Precious metal mineralization on the Hodruša ore field veins
245
Jakál, J., Feranec, J., Harčár, J., Lacika, J. & Urbánek, J.
Využitie radarových záznamov v geomorfológii
Using of Radar Images in Geomorphology
257
Aktivita SGS 270
Uher, P. & Broska, I.
Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča
Ti-Nb-Ta minerals in leucogranites of the Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
271
Aktivita SGS 277
Pitoňák, P. & Spišiak, J.
Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
Skarnoides in the Jasenie-Kyslá area (the Low Tatras)
279
Aktivita SGS 283
Maťo, Ľ.
Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poľa
Ag-Bi and Se-galenite in epithermal gold-silver veins in the northern part of the Kremnica Ore Field
285
Konečný, P.
Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno
Feldspars from the Zlatno granodiorite porphyry intrusion
293
Uher, P. & Gregor, T.
Turčocký granit – produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?
The Turčok granite: product of post-orogenic A-type magmatism?
301
Medveď, J., Streško, V., Kubová, J., Polakovičová, J. & Čurlík, J.
Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedľajších a stopových prvkov v pôde
Evaluation of the methods of atomic spectroscopy for the determination of minor and trace elements in soil
305
Aktivita SGS.
pokračovanie na s. 321
311
Chmielewská-Horváthová, E. & Lesný, J.
Štúdium sorpcie kobaltu na prírodnom mordenite a klinoptilolite
Study of cobalt sorption on natural mordenite and clinoptilolite
313
Květ, R.
Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů?
Was the confirmation of fixistic model for Planetary Equidistant Rupture systems discovered?
319
Aktivita SGS.
pokračovanie na s. 321
321
Lipovský, M. & Uher, P.
Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
Coelestine from the Nová šachta shaft in Banská Štiavnica
323
Jahn, J. & Uher, P.
Informácia
Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
New locality of the stilbite in the High Tatra Mts.
324
Hovorka, D. & Méres, Š.
Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
Geochemical explanations to geological maps; proposal for their elaboration
325
Grecula, P.
Teran, akrečný teran, teranový koncept
Terrane, accreted terrane, terrane concept
329
Aktivita SGS 332