Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Polák, M. & Ondrejíčková, A.
Lithology, microfacies and biostratigraphy of radiolarian limestones, radiolarites in the Krížna nappe of the Western Carpathians
Litológia, mikrofácie a biostratigrafia rádioláriových vápencov a rádiolaritov krížňanského príkrovu Západných Karpát
Key words: radiolarian limestones, radiolarites, radiolarians, Upper Dogger, Malm, turbidites, West Carpathians
391
Mišík, M. & Sýkora, M.
Jurassic submarine scarp breccia and neptunian dykes from the Kyjov – Pusté Pole klippen (Czorsztyn unit)
Brekcia z podmorského zrázu a neptunické dajky z jury čorštynského bradla Kyjov – Pusté Pole
411
Šutovská-Holcová, K., Vass, D. & Kvaček, Z.
Opatovské vrstvy: vrchnoegerské sedimenty delty v Ipeľskej kotline
Opatová Member: deltaic deposits in the Ipeľská kotlina Basin (Southern Slovakia) Egerian in age
Key words: Delta, global sea level changes, biofacies, foraminifers, nannoplankton, biostratigraphy, Egerian
428
Bartalský, B. & Radvanec, M.
Relations between minerals of the Fe-Zn-As-S and Fe-Ti-Mn-O element association in conditions of regional metamorphism, Rožňava-Turecká Ore Field, Spiš-Gemer Ore Mts., Eastern Slovakia
Vzťah medzi minerálmi prvkovej asociácie Fe-Zn-As-S a Fe-Ti-Mn-O v podmienkach regionálnej metamorfózy; rudné pole Rožňava-Turecká, Spišsko-gemerské rudohorie
437
Knésl, J. & Knéslová, A.
Možnosti výskytu impregnačných Au ložísk na Slovensku
The possibilities of the presence of disseminated gold mineralization in the Slovak Republic
Key words: disseminated gold mineralization, exploration criteria, gold prices, sediment and volcanic hosted gold mineralization
451
Háber, M., Rojkovič, I., Franců, J. & Novotný, L.
Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
Graphite from the hydrothermally mineralized breccia in Novoveská Huta (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Slovakia)
Key words: graphite, optical and physical constants, origin of graphite, Novoveská Huta
461
Hovorka, D. & Méres, Š.
Metamorfóza ultravysokého tlaku: pyropovo-coesitová fácia metamorfizmu
Metamorphism of ultra-high pressure: “pyrope-coesite facies” of metamorphism
Key words: ultra-high pressure, pyrope-coesite facies
466

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Vozár, J., Tomek, Č. & Vozárová, A.
Reinterpretácia predneogénneho podložia východoslovenskej panvy
1
Konečný, S.
Program zostavovania geologických máp regiónov Slovenska do roku 2000
3
Malík, P.
Nové druhy nerastných surovín na morskom dne
4
Informácie zo zahraničia 5
Aktivita SGS, semináre 9
Franko, O.
8. zasadanie Asociácie európskych geologických spoločností
16
Malík, P.
Slovenská republika – nový účastník v Spoločnej organizácii Interoceanmetal
18
Kušnír, P.
Geologické termíny so zhodným prívlastkom (terminologický stĺpček)
19
Letko, V.
Zomrel akademik Quido Záruba
20
Miškovic, J. & Jahn, J.
10 rokov odbornej skupiny zberateľov nerastov pri Slovenskej geologickej spoločnosti
20
Medzinárodná spolupráca 21