Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kuráň, J.
40. výročie Slovenského národného povstania a rozvoj geológie v Slovenskej socialistickej republike
409
Gašparik, J.
Výsledky geologického výskumu Západných Karpát a rozvoj Geologického ústavu Dionýza Štúra za ostatných 15 rokov (1969 – 1984)
428
Bartalský, J.
Rozvoj podniku Geologický prieskum Spišská Nová Ves od vzniku Slovenského geologického
úradu Bratislava
437
Struňák, V.
Výsledky hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n. p., za posledných 15 rokov
444
Ťapák, M.
Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969 – 1983
450
Thon, A.
K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
456
Berenčík, M.
Výsledky geologického prieskumu pri ťažbe rúd a rozvoj ich ťažby za posledných 15 rokov
460
Rudinec, R.
Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
Temperature – pressure conditions in Flysch and Pieniny Klippen Belt areas of Eastern Slovakia: their relation to perspectives of natural hydrocarbons
467
Melioris, Ladislav
Organizácia hydrogeologického výskumu a prieskumu v Španielsku a jeho výsledky (Bratislava 19.1.1984)
484
Stankovič, J.
Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatroveporiku
Arsenopyrite chemistry in some gold-bearing mineralizations of the Tatro-Veporic unit (Central Slovakia)
485
Škvarka, Ladislav
Hydrogeologické poznatky z eypertíznej činnosti v Iraku (Bratislava 19.1.1984)
491
Pôbiš, Ján
Využívanie geotermálnej vody vo Francúzsku (Bratislava 19.1.1984)
492
Mišík, M.
Novšie názory na stavbu Tellského Atlasu
Recent views on the structure of Tell – Atlas
493
Franko, Ondrej
Geotermálna politika Francúzska (Bratislava 19.1.1984)
503