Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M. & Gonda, S.
Genetic model of Permian hydrothermal mineralization in Gemericum (W. Carpathians) from the deep-seated zone of anatectic melting to volcanic-exhalative SedEx mineralization on the surface
Genetický model permskej hydrotermálnej mineralizácie gemerika od zóny anatektického tavenia v hĺbke po vulkanicko-exhalačnú SedEx mineralizáciu na povrchu
109
Aliyev, A. A. & Abbasov, O. R.
Mineralogical and geochemical proxies for the Middle Eocene oil shales from the foothills of the Greater
Caucasus, Azerbaijan: Implications for depositional environments and paleoclimate
Aplikácia mineralogických a geochemických údajov zo strednoeocénnych roponosných bridlíc na úpätí Veľkého Kaukazu v Azerbajdžane pri rekonštrukcii environmentálnych a paleoklimatických podmienok ich genézy
157
Marko, F., †Túnyi, I. & Beniaková, E.
Block rotations in the Carpathian Shear Corridor – a paleomagnetic record
Rotácie blokov v karpatskom strižnom koridore – paleomagnetický záznam
175
Malík, P., Máša, B., Bottlik, F., Švasta, J., Bahnová, N., Vasilenková, A., Bajtoš, P. & Černák, R.
Hidden groundwater inflows from the Slovenský kras Mts. to the Slaná River identified by thermometric and resistivimetric measurements
Skryté prestupy podzemných vôd Slovenského krasu do rieky Slaná medzi Brzotínom a Gombasekom identifikované termometrickými a rezistivimetrickými meraniami
187
Štyriaková, I., Danková, Z., Košuth, M., Šuba, J., Nováková, J. & Kollárová, V.
Removal of toxic elements from the minerals particles of contaminated soil by chemical and biological leaching
Odstraňovanie toxických prvkov z minerálnych častíc kontaminovanej pôdy chemickým a biologickým lúhovaním
205

Jurkovič, Ľ., Juhásová, J., Kulikova, T., Faragó, T., Méres, Š., Klimko, T., Šottník, P., Hiller, E., Nemček, L. & Bujdoš, M.
Geochemicko-mineralogický prieskum pôd ovplyvnených banskou činnosťou v oblasti opusteného Sb ložiska Čučma
Geochemical and mineralogical exploration of soils affected by mining activities at the abandoned Sb-deposit Čučma

217
MS 2/2019 – Celé číslo / Whole volume