Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Grecula, P., Návesňák, D., Bartalský, B., Gazdačko, Ľ., Németh, Z., Ištván, J. & Vrbatovič, P.
Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carpathians
Strižné zóny a oblúkovitá štruktúra gemerika
97
Grecula, P., Návesňák, D. & Bartalský, B.
Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
Strižné zóny a typy deformácií rudných žíl gemerika
111
Kucharič, Ľ., Steiner, A. & Mikuška, J.
Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
Geophysical detection and interpretation of the shear zones of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
123
Sasvári, T.
Kinematika vývoja žilných štruktúr severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
Kinematics of the development of vein structures in the northeastern part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia
131
Coubal, M.
Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin
Komprese na zlomech – příklad z české křídové pánve
139
Melichar, R.
Střižné zóny v magmatických horninách
Shear zones in igneous rocks
145
Sidorinová, T.
Vztah metamorfózy a střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
Relation of metamorphosis to shear zones in the northern part of the Keprník anticlinal dome
149
Václav, J., Határ,J. a Repčok, I.
Mo-W zrudnenie južne od Rochoviec
154
Salaj, J.
Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
Geological structure of the Klippen and Periklippen zones in the Middle Váh river valley and lithological classification of Cretaceous sediments from the newly defined sequences
155
Nemčok, J. & Rudinec, R.
Čergov – jedna z kľúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
The Čergov Mts. – one of key areas of the Flysch Belt in Eastern Slovakia as to the oil content
175
Marschalko, R.
Pripomienky k diskusnému článku J. Nemčoka a R. Rudinca: Čergov – jedna z kľúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
Comments on discussion paper of J. Nemčok and R. Rudinec: The Čergov Mts. – one of key areas of the Flysch Belt in Eastern Slovakia as to the oil content
177
Nemčok, J. & Rudinec, R.
Poznámky k diskusii R. Marschalka k článku J. Nemčoka a R. Rudinca: Čergov – jedna z kľúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
Remarks to the R. Marschalko´s discussion to the J. Nemčok´s and R. Rudinec´s paper: The Čergov Mts. – one of key areas of the Flysch Belt in Eastern Slovakia as to the oil content
178
Šály, S. & Bienik, J.
Interpretácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
Interpretation of well logging measurements in the Ždánice 1 pool in crystalline rocks
179
Rojkovičová, Ľ.
Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
Occurrence of valleriite in the Štiavnické vrchy Mts.
184
Bláha, P. & Bláha, V.
Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
Routine for testing spatial distribution pattern of angle measurement data set using personal computer
185
Peterec, D.
Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
The occurrence of cinnabar and Hg tennantite near Vyšný Klátov, Eastern Slovakia
189
Gnojek, I.
K rozšíření magnetického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku
Areal extent of the basement magnetic source in SE Slovakia
191