Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Slavkay, M. & Beňka, J.
Geológia, mineralógia a metalogenéza oloveno-zinkových rúd pri Ardove
Geology, mineralogy and metallogeny of lead – zinc ores at Ardovo
Key words: Silicikum, Slovak Karst, Ardovo, triassic carbonates, Pb-Zn ore deposit, metallogeny, prognostic resources
79
Marsina, K.
Prognózne hodnotenie skarnovo-medenoporfýrovej mineralizácie v Štiavnických vrchoch na základe litogeochemických a iných kritérií
Evaluation of skarn related porphyry copper mineralization in the Štiavnické vrchy Mts. on the basis of lithogeochemical and some other criteria
Key words: Skarn related porphyry copper prospects, lithogeochemical prospecting, Neogene volcanics and intrusives, criteria of evaluation
89
Turanová, L., Khun, M., Turan, J. & Čelková, A.
Ťažké kovy v čiernych bridliciach ložiskových oblastí Západných Karpát a ich vplyv na životné prostredie
Heavy metals in the black shales from some deposits of the Western Carpathians and their influence on environment
99
Hovorka, D. & Dubíková, K.
Dva typy „azbestu“ z Dobšinej
Two “asbestos” types from Dobšiná
Key words: Dobšiná, chrysotile (Mesozoic), actinolite, anthofylite (Early Paleozoic)
106
Nagy, A., Fordinál, K., Brzobohatý, R., Uher, P. & Raková, J.
Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
Upper Miocene from SE margin of the Malé Karpaty Mts. (well Ma-1, Bratislava)
Key words: Danube Basin, Pannonian, lithology, fauna
113
Hudáčková, N.
Ecotype variability of genus Ammonia Brünnich 1772 in the Neogene of Paratethys and their paleoecological significance
Ekotypová variabilita rodu Ammonia Brünnich 1772 v Paratetýde a jej paleoekologický význam
Key words: Central Paratethys, Neogene, Foraminifera, Paleoecology, biometry, Ammonia
133
Hudec, P.
Porovnanie kanadských a slovenských metód hodnotenia vhodnosti kameňa do stavebných konštrukcií
145

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Németh, Z.
Zmena v smerovaní geologických vied
1
Németh, Z.
Nové možnosti rekultivácie pôdy
2
Dobra, E.
Geotermálna energia na východnom Slovensku Stav podnikania v jej využívaní
3
Ondrášik, R.
Európska federácia geológov (EFG)
4
Dobra, E.
Poznatky o získavaní tepla zo suchých hornín v regióne Soultz-sous-Forets vo francúzskom Alsasku
5
Ďuďa, R.
Klenoty Zeme – nová mineralogická expozícia v Slovenskom národnom múzeu
6
Kolokviá, semináre 7
Vass, D.
K šesťdesiatinám Ing. Rudolfa Rudinca, DrSc.
13
Kušnír, P.
Pasívne vety v odborných textoch
16