Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bakos, F., Fuchs, P., Hanes, R., Žitňan, P. & Konečný, V.
Au-porphyry mineralization in the mantle of the Štiavnica stratovolcano (Western Carpathians)
Au porfýrová mineralizácia v plášti štiavnického stratovulkánu
1
Hanes, R., Bakos, F., Fuchs, P., Žitňan, P. & Konečný, V.
Exploration results of Au porphyry mineralization in the Javorie stratovolcano
Výsledky prieskumu Au porfýrovej mineralizácie v stratovulkáne Javorie
15
Koděra, P., Lexa, J., Biroň, A. & Žitňan, J.
Gold mineralization and associated alteration zones of the Biely vrch Au-porphyry deposit, Slovakia
Au mineralizácia a asociované alteračné zóny na Au porfýrovom ložisku Biely vrch
33
Žitňan, P., Bakos, F. & Schmiderer, A.
Importance of alluvial gold geochemistry for exploration: Examples from placers in the Western Carpathians
Význam geochémie aluviálneho zlata pre prieskum – príklady z vybraných rozsypov v Západných Karpatoch
57
Michňová, J. & Ozdín, D.
Primárna hydrotermálna mineralizácia na lokalite Polkanová
Primary hydrothermal mineralization in locality Polkanová (Špania Dolina, Slovakia)
69
Lalinská, B., Chovan, M., Kučerová, G., Šottník, P. & Petrák, M.
Procesy oxidácie sulfidov a migrácia As a Sb v odkalisku na opustenom Sb-Au ložisku Čučma
Processes of sulphides oxidation and As, Sb migration in the environment of tailing impoundment at abandoned Sb-Au deposit Čurma
79
Chovan, M., Lalinská, B., Šottník, P., Hovorič, R., Petrák, M. & Klimko, T.
Mineralogická a geochemická charakteristika zdrojov znečistenia na opustenom ložisku Sb-Au rúd Medzibrod
Mineralogical and geochemical characterization of contamination sources at abandoned Sb-Au deposit Medzibrod
95
Jurkovič, Ľ., Šottník, P., Fľaková, R., Jankulár, M., Ženišová, Z. & Vaculík, M.
Opustené Sb ložisko Poproč – zdroj kontaminácie prírodných zložiek v povodí Olšavy
Abandoned Sb-deposit Poproč: Source of contamination of natural constituents in Olšava river catchment
109
Snárska, B., Huraiová, M. & Chovan, M.
Mineralógia gabra a anortozitu z pohoria Tarvagatay nuruu (Centrálne Mongolsko)
Mineralogy of gabbro and anorthosite from Tarvagatay nuruu Mts. (Central Mongolia)
121
METODICKO-REŠERŠNÁ ČASŤ – METHODOLOGY AND SUMMARIES
Halmo, J., Šarkan, J., Gurský, S., Toma, S., Lalúch, I. & Bogdan, P.
11. ťažobný úsek Bane Nováky, nová ťažobná kapacita na Hornej Nitre
11th mining section of the Nováky mine: New exploitation capacity in the Horná Nitra region
133

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Bakos, F. & Ďurigová, L.
Nové výsledky prieskumu ložísk a moderné trendy v ťažbe rudných nerastných surovín v Západných Karpatoch – konferencia venovaná Ing. L. Sombathymu
New results in exploration and modern trends in mining in the Western Carpathians – conference dedicated to Ing. L. Sombathy
141
Sombathy, L.
Štiavnicko-hodrušský rudný rajón v 20. storočí
The Štiavnica-Hodruša ore district in the 20th century
147
Knésl, J.
Ako ďalej s baníctvom na Slovensku?
What is the future of Slovak mining?
151
Sombathyová, M.
Ladislav Sombathy, jeho prínos pre slovenské baníctvo a geológiu
Ladislav Sombathy: His contribution to Slovak mining and geology
154