Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Leško, B.
Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovýchodné Slovensko
Appraisal of geological structure and conditions for natural hydrocarbon accumulation in the Smilno-1 deep drilling (NE Slovakia)
193
Janočko, J.
Kvartérne sedimenty severnej časti Košickej kotliny a Slanských vrchov (Košice 16.12.1985)
212
Ivanov, M.
Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov
Basic dyke intrusions with magmatic accumulations of Fe-Ti minerals in the Hnilčík and Závadka area (West Carpathians)
213
Divinec, Ľ. & Volko, P.
Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
Characteristic of the Zlatá Baňa deposit secondary geochemical aureole, Slanské vrchy Mts. (Eastern Slovakia)
227
Planderová, E.
Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
New knowledge on age of metasediments in the Ďumbier crystalline (Jasenie area, Central Slovakia), Low Tatra Mts.
237
Petro, Ľ., Polaščinová, E.
Zostavenie inžinierskogeologických máp v okolí Prešova (Košice 16.12.1985)
252
Spišák, Z.
Svahové deformácie severnej časti Košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov (Košice 16.12.1985)
252
Hrašna, M. & Vlčko, J.
Inžinierskogeologická rajonizácia pre sídelno-regionálnu aglomeráciu Košice – Prešov
Engineering geological zoning for the Košice – Prešov residentially-regional agglomeration (Eastern Slovakia)
253
Zakovič, M.
Hydrogeologické poznatky z oblasti Mascary v Alžírsku (Bratislava 5.12.1985)
258
Mišík, M.
Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia viedenskej panvy
Fluorite and celestine from carbonate rocks of Triassic age in the Vienna basin basement
259
her, P.
Recenzia
J. Bauer – F. Tvrz: Minerály a drahé kamene
266
Peterec, D.
Antimonitové zrudnenie v humelskom príkrove gemerika a bloková stavba v oblasti Tinesovej doliny
Antimonite ore mineralization in the Humel nappe of the Gemeric unit and the block pattern of the Tinesova dolina Valley (Western Carpathians)
267
Ilavský, J.
W. E. Petrascheck: Nové názory na metalogenézu Východných Álp (Bratislava 5.12.1985)
274
Földes, A. & Gerthofferová, H.
Príspevok elektrónovomikroskopického štúdia k riešeniu genézy dolomitových pieskov
Contribution to the solution of dolomite sand genesis by investigations under electron microscope
275
Mišík, Milan
Zloženie a zdrojové oblasti jablonických zlepencov-oblasť Malých Karpát (Bratislava 10.4.1986)
281
Vaškovský, I.
Recenzia
Problemy neotektoniki i sovremennoj dinamiki litosfery
282
Hovorka, D.
Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín Komisie IUGS pre petrografickú systematiku
Remarks to the new proposal of chemical classification of volcanic rocks by IUGS Commission
on Systematics in Petrology
283
Turček, P.
Význam indikátorových metód pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov (Bratislava 19.9.1985)
287