Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Alpidy, hlavne Západné Karpaty, z hľadiska globálnej tektoniky
97
Babčan, J.
Recenzia
F. Lippmann: Sedimentary Carbonate Minerals
102
Beňka, J.
Príspevok k mineralógii chalkopyritu z Mlynkov
On the mineralogy of chalcopyrite from Mlynky
103
Hurný, J.
Príspevok k štúdiu mineralogicko-paragenetických pomerov hydrotermálnych rudných žíl južne od Rudnian
A contribution to the study of mineralogical-paragenetic conditions of hydrothermal ore veins south of Rudňany
113
Havlena, V.
Recenzia
Compte Rendu – 7éme Congrés International de Stratigraphie et de Géologie du Carbonifére
126
Matula, I.
Príspevok k riešeniu prospekcie ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí hydrogeochemickou metódou
Prospection for deposits in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. by hydrogeochemical methods
127
Filo, M. & Krs, M.
Magnetické vlastnosti ultrabázických hornín Spišsko-gemerského rudohoria
Magnetic properties of ultrabasic rocks in the Spišsko-gemerské
rudohorie Mts.
137
Hovorka, D. & Greguš, J.
Ťažké minerály šlichov z kryštalinika Malej Fatry
Minéraux lourds du cristallin de la Petite Fatra
143
Němec, D.
Gold in den Pyriten einiger tschechoslowakischer Vorkommen
Zlato v pyritech z některých československých výskytů
151
Beleš, F.
Výskyt bentonitu na Orave
Occurrence of bentonite in the Orava river basin
155
Kríž, J.
Recenzia
A. Hallam a kol.: Atlas of paleobiogeography
157
Lexa, J.
Nová globálna tektonika
159
Pešek, J.
Recenzia
The Carboniferous of Northwest Spain
172
Ivan, Ľ.
K 80. výročiu smrti Dionýza Štúra
173
Herčko, I.
250. výročie narodenia G. A. Scopoliho
179
Ďurica, D. & Roth, Z.
Zjazd rakúskej a nemeckej spoločnosti pre naftu a minerálne oleje

(Norimberg 2. – 5. 10. 1972)

182