Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Varček, C.
XX. Celoštátny geologický zjazd v Košiciach
3
Kuráň, J.
Podiel geológie na rozvoji socialistického hospodárstva v Československu
7
Bartalský, J., Grecula, P., Rozložník, L., Snopko, L. & Varček, C.
Výsledky komplexného geologicko-ložiskového hodnotenia Spišsko-gemerského rudohoria
Review of the recent geological and economic geological investigations of the Spiš Gemer ore Mountains and adjacent areas
15
Maheľ, M.
Postavenie gemerika
Position of the gemeric
33
Marschalko, R. & Koráb, T.
Postavenie východoslovenského flyša v karpatskom oblúku
The position of the East Slovakian flysch in the Carpathians
53
Tözsér, J. & Rudinec, R.
Geologická stavba a nerastné suroviny neogénu východného Slovenska a jeho podložia
Geological structure and mineral resources of the neogene in Eastern Slovakia and its substratum
81
Pikart, V., Gíret, A., Ingr, M. & Oslanec, J.
Problematika inžinierskej geológie východného Slovenska
Sur les problèmes géologiques de l´ingénieur en Slovaquie Orientale
105