Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kovách, A., Svingor, E. & Grecula, P.
Rb-Sr isotopic ages of granitoide rocks from the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Western Carpathians, Eastern Slovakia
Rb-Sr izotopické veky granitoidov Spišsko-gemerského rudohoria
1
Hovorka, D.
Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny Západných Karpát
Acidic volcanism of Early Paleozoic age in the central zone of the West Carpathians
15
Varga, I.
Prognózy nerudných surovín na východnom Slovensku (Košice 22.10.1985)
33
Chovan, M.
Zákonitosti rozšírenia meďnato-porfýrovej mineralizácie v južnej Gobi (Bratislava 3.10.1985)
34
Orlický, O.
Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnych hornín z oblasti stredného Slovenska
Paleomagnetism of intravolcanic to subvolcanic intrusive rocks from the area of Central Slovakia
35
Derco, J.
Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia
Talc and talc-bearing rocks of the Sinec deposit (Central Slovakia) and possibilities of their use
51
Hricko, J.
Geologické mapovanie dr. Hugóa Böckha v Gemeri
63
Matula, I., Smolka, J. & Gwerk, E.
Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno
Soil geochemical haloes of the Zlatno porphyry copper deposit (Štiavnické vrchy Mts., Central Slovakia)
65
Háber, M., Sitár, V. & Novotný, L.
Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti Novoveskej Huty
Finding of organic remnants in Upper Permian beds near Novoveská Huta (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
73
Rapant, S., Planderová, E. & Bodiš, D.
Aplikácia palinológie v hydrogeochémii
Use of palynology in hydrogeochemical research
79
Turan, J. & Turanová, L.
Recenzia
V. P. Petrov (red.): Genetičeskije tipy, zakonomernosti razmeščenija i prognoz mestoroždenij brusita i magnezita
88
Ďuďa, R.
Altait – nový telurid z ložiska Zlatá Baňa
Altaite – a new telluride from the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia)
89
Tkáčik, P.
XXV. celoštátny geologický zjazd v Žiline
93
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti 95