Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kozur, H. & †Mock, R.
New paleogeographic and tectonic interpretations in the Slovakian Carpathians and their implications for correlations with the Eastern Alps and other parts of the Western Tethys. Part II: Inner Western Carpathians
Nové paleogeografické a tektonické interpretácie v Slovenských Karpatoch a ich dôsledky pre korelácie s Východnými Alpami a ďalšími časťami západnej Tetýdy. Časť II: Vnútorné Západné Karpaty
Key words: Inner Western Carpathians, stratigraphy, paleogeography, Hercynian, Cimmerian and Alpine evolution, nappe formation, correlation within the Western Tethys
164
Hovorka, D. & Cheben, I.
Raw materials of the Neolithic polished stone artefacts from the site Bajč (SW Slovakia)
Suroviny neolitických hladených kamenných artefaktov z lokality Bajč (juhozápadné Slovensko)
Key words: Bajč, late Middle-Neolithic, polished stone artefacts, raw materials
210
Jetel, J. & Vranovská, A.
Priepustnosť a prietočnosť hornín paleogénu Hornádskej kotliny
Permeability and transmissivity of the Paleogene rocks in the Hornád Basin (East Slovakia)
Key words: Paleogene of Central Carpathians, permeability, transmissivity, hydraulic conductivity distribution
218
Sýkora, M., Halásová, E. & Boorová, D.
Blue amphiboles and microfossils from the Mesozoic Basement of the Vienna Basin (borehole Smolinské 27), Slovakia
Modré amfiboly a mikrofosílie z mezozoického podložia viedenskej panvy (vrt Smolinské 27)
Key words: Slovak part of Vienna Basin, Mesozoic basement, Blue amphiboles, Aptian, Albian, Foraminifera, Calcareous nannofossils
227
Holec, P. & Kernátsová, J.
Cicavce (Mammalia) a ulitníky (Gastropoda) vrchného pleistocénu mladopaleolitického táboriska v Trenčianskych Bohuslaviciach
Late Pleistocene Mammals (Vertebrata, Mammalia) and Gastropods (Mollusca, Gastropoda) in Young Paleolitic site from Trenčianske Bohuslavice
Key words: Mammalia, Gastropoda, Late Pleistocene, archeological site
234
Maťo, Ľ. & Sasvári, T.
Zlatonosný tetraedrit zo Striebornej žily (baňa Mária, Rožňava)
Au bearing tetrahedrite from the Strieborná vein (Mária mine, Rožňava, Slovakia)
Key words: epigenetic, mineralization, siderite, Ag-tetrahedrite, gold, deformation, textures, Strieborná vein, Rožňava, Slovakia
237
Uher, P., Jahn, J. & Antala, M.
Chemické zloženie hydrotermálneho lazulitu a gorceixitu v kremenci pohoria Tríbeč
Chemical composition of hydrothermal lazulite and gorceixite in quartzite of the Tríbeč Mts. (SW Slovakia)
Key words: lazulite, gorceixite, phosphates, hydrothermal mineralization, Tríbeč, Slovakia
240

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Bacsó, Z.
Minulosť a budúcnosť ložiskovej geológie
1
Schwarz, J.
Riešenie špecifických problémov abiotickej zložky životného prostredia
a odpadového hospodárstva
7
Stavba a vývoj hercynýd 10
Fórum mladých geológov 97 12
Štohl, J.
Spomienka na RNDr. Jána Ilavského, DrSc.
14
Kraus, I.
K životnému jubileu prof. Ing. Miloslava Böhmera, CSc.
15
Suk, M.
Hercynidy versus variscidy
16
Kušnír, P.
Angličtina a propriá v slovenských geologických textoch
16
Majzlan, J.
Nový projekt IGCP
17
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na II. polrok 1997 18