Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bílek, K.
Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne gbelsko-cunínskej kryhy
New hydrocarbon traps of deposit size in Neogene of the Gbely – Cunín block structure
385
Obernauer, Dušan
Význam, uplatnenie a ekonomický prínos geofyzikálnych metód v komplexe geologicko-prieskumných prác (Bratislava 21.2.1985)
401
Tkáčová, Helena, Hladík, Pavol, Zbořil, Lubomil, Janoštík, Milan, Lizoň, Igor
Aplikácia geofyzikálnych metód pri hydrogeologickom prieskume (Bratislava 21.2.1985)
401
Orlický, O., Kaličiak, M. & Tözsér, J.
Magnetické vlastnosti a paleomagnetizmus vulkanitov vrtu DK-1 v Slanských vrchoch
Magnetic properties and paleomagnetism of the DK-1 borehole volcanites from the area of the Slanské vrchy Mts.
403
Panáček, Adrián, Daňko, Ivan, Filo, Miroslav, Lanc, Jozef
Geofyzikálne metódy v rudnej prospekcii (Bratislava 21.2.1985)
413
Vybíral, Vladimír, Janík, Samuel, Pinter, Igor, Speváková, Margita
Geofyzikálne metódy pri vyhľadávaní nerudných surovín (Bratislava 21.2.1985)
413
Oružinský, V. & Hurai, V.
Fluidné uzavreniny sekundárnych kvarcitov štiavnického stratovulkánu
Fluid inclusionsins secondary quartzites of Banská Štiavnica stratovolcano
415
Rapant, Stanislav
Výsledky hydrogeochemického vyhľadávania rúd v Nízkych Tatrách (Bratislava 16.5.1985)
424
Čech, F.
Nové klasifikácie sedimentárnych panví s ložiskami uhľovodíkov
New classifications of sedimentary basins with hydrocarbons deposits
425
Vass, D. & Kraus, I.
Dvojaký vek bazaltov na južnom Slovensku a ich vzťah k poltárskemu súvrstviu
Two basalts of different age in Southern Slovakia and their relation to the Poltár Formation
435
Husák, Ľudovít, Hrouda, František, Muška, Peter, Gajdoš, Vojtech, Stránska, Mária, Jančí, Juraj
Petrofyzika – špeciálne výskumy (Bratislava 21.2.1985)
440
Květ, R.
Paleopóly planetárních ekvidistačních poruchových (PEP) systémů
Paleopoles of planetary equidistant rupture (PER) systems
Khun, Miroslav
Geochemický výskum čiernych bridlíc z niektorých lokalít Západných Karpát (Bratislava, 22.11.1984)
446
Maheľ, M.
„Panelová“ geológia – k otázkam horizontálnych posunov v Západných Karpát
„Panel“ geology – to the questions of horizontal strike slip in the West Carpathians
447
Babčan, Ján
Geochémia na 27. medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve (Bratislava 17.1.1985)
455
Rapant, Stanislav
Možnosť využitia palinológie pri riešení otázok genézy podzemných vôd (Bratislava 16.6.1985)
456
Grecula, P. & Faryad, S. W.
Návrh slovenských názvov amfibolov
457
Lopašovský, Kamil, Rapant, Stanislav, Vrana, Kamil, Bodiš, Dušan
Výskum chemického zloženia zimných zrážok na území Slovenska v roku 1976-1984 a jeho hydrogeochemické vyhodnotenie (Bratislava 16.5.1985)
465
Vrana, Kamil, Rapant, Stanislav
Nová metodika zostavovania hydrogeochemických máp v mierke 1 : 50 000 na príklade regiónov Poľany, Javoria a Šarišskej vrchoviny (Bratislava 16.5.1985)
466
Ondrášik, R.
Vplyv neotektonických pohybov na výstavbu vodných diel v Strečnianskom prelome
Influence of neotectonic movements on the waterwork construction in the Strečno passage
467
Groma, B. & Bohyník, J.
Nové skúšobné zariadenia na zisťovanie pevnosti a pretvárnych vlastností hornín v teréne
New devices for in situ rock strength and ductile rock properties testing
471
Abonyi, A. & Rozložník, O.
Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave
Occurrence of metasomatic siderite in the Late Paleozoic near Rožňava
475
Vass, D.
RNDr. Ján Gašparik, CSc., šesťdesiatnikom
477
Furiel, T.
RNDr. Ivan Matula päťdesiatročný
479