Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Jetel, J.
Stanovovanie hydraulických parametrov hornín hydrodynamickými skúškami
Determining hydraulic parameters of rocks by aquifer tests
Key words: aquifer test, transmissivity, hydraulic conductivity, transmissivity index Y, permeability index Z
251
Vandrová, G., Fendek, M., Štefanovičová, D. & Friedlová, S.
Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnej stolovej vody na Slovensku
Protection of natural healing sources and natural sources of mineral-rich potable waters in Slovakia
Key words: natural healing sources, mineral waters, protection of mineral waters, natural healing spas, mineral-rich potable waters
263
Marsina, K. & Baňacký, V.
Geochemické mapovanie povodňových sedimentov východného Slovenska
Geochemical mapping of overbank sediments in the Eastern Slovakia
Key words: geochemical mapping, fluvial – overbank sediments, Eastern Slovakia
275
Vavrová, J., Kraus, I. & Ondrášik, M.
Vplyv ílových minerálov na vlastnosti vulkanických hornín Západných Karpát využívaných v stavebníctve
The influence of clay minerals on properties of volcanic rocks of the Western Carpathians used for building industry
Key words: clay minerals, smectite, volcanic rocks, alterations, rock quality, durability, adsorption, absorption, abrasivity, bulk density, strength
289
Mišík, M. & Rojkovič, I.
Mangánová mineralizácia v Lednici a Mikušovciach – pieninské bradlové pásmo
Manganese mineralization at Lednica and Mikušovce, Pieniny Klippen Belt, Slovakia
Key words: Jurassic – Lower Cretaceous, Czorsztyn Ridge, Western Carpathians, manganese minerals, chemical composition
303
Durmeková, T. & Ondrášik, R.
Niektoré aspekty inžinierskogeologického hodnotenia poloskalných hornín
Aspects of the soft rocks evaluation in engineering geology
Key words: geotechnical materials, soft rocks, weak rocks, soil mechanics, rock mechanics, technical properties, tunnelling, laboratory research
321
Ondrášik, R., Matejček, A. & Šamajová, E.
Mineralogické zloženie a napúčavosť ílovcov vnútrokarpatského paleogénu v prieskumnej štôlni tunela Ovčiarsko
Mineralogy and swelling of the Inner Carpathian Paleogene shale in the pilot tunnel Ovčiarsko, Northwest Slovakia
Key words: shale, clay mineralogy, swelling
329
Hovorka, D., Mlatec, R. & Kolník, T.
Cífer-Pác (western Slovakia): an example of the Neolithic site of local stone raw materials used for implements construction
Cífer-Pác (západné Slovensko) – príklad neolitickej lokality s použitými lokálnymi surovinami na výrobu kamenných nástrojov
Key words: western Slovakia, Cífer-Pác, Neolithic, mostly local raw material types: greenschists and amphibolites
335
Salaj, J., Puškelová, Ľ., Števula, L. & Holický, I.
Fe-horizons in Carnian-  and Eocene-  sediments of Western Carpathians in Slovakia
Fe horizonty v karnských a eocénnych sedimentoch Západných Karpát na Slovensku
Key words: Fe-horizons, Carnian (Lunz), Eocene, flysh, humide paleoclimate, Fe-oxidic and anoxic paleoenvironment, foraminifera, X-ray diffraction analysis
343
Šarinová, K.
Granáty, turmalíny a stuhnuté taveniny v rutiloch lukáčovských vrstiev (kvartér)
The garnets, tourmalines and solidified melts in rutile of the Lukáčovce Members (Quaternary)
Key words: Lukáčovce Members, Quaternary, heavy minerals, source rocks
347
Holec, P., Kováč, M., Sliva, L., Vojtko, R. & Joniak, P.
Nález mastodonta Mammut borsoni (Hays, 1834) pri Cerovinách – litologické pomery a stratigrafia
Finds of Mastodon Mammut borsoni (Hays, 1834) near Ceroviny village, stratigraphy and lithological conditions  …………….. 353
Key words: Mammut borsoni, Vertebrata, Proboscidea, Pliocene, meandering rivers, stratigraphy, Slovak Republic
353

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Grecula, P.
Mineralia Slovaca od 35. ročníka pod záštitou Štátneho geologického ústavu
Dionýza Štúra
1
Vass, D.
7. medzinárodné alginitové sympózium (Salgóbánya – Lučenec)
2
Bezák, V.
Profesijné asociácie a geológia
3
Liščák, P.
Vyšiel Anglicko-slovenský geologický slovník so zoznamom
slovenských názvov
4
Vass, D.
Recenzia
B. Cambel, M. Slavkay  M. & M. Kaličiak: Významní slovenskí
geológovia
4
Vass, D.
Ondrej Samuel (1931–2002)
5
Plašienka, D.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti
v roku 2003
6