Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Žák, K., Radvanec, M., Bartalský, B. & Grecula, P.
Izotopy S, C, O, Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
S, C, O, Sr isotopes and a metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization: Gemeric unit, Western Carpathians
95
Faryad, S. W.
Metamorfóza bázických hornín gemerika
Metamorphism of mafic rocks in the gemericum
109
Rojkovič, I. & Miháľ, F.
Geologická stavba a uránové zrudnenie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
Geological structure and uranium mineralization in Permian of the north-eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.
123
Hurai, V., Dávidová, Š. & Kantor, J.
Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia, fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
Adularia from alpine fissures of the Veporicum crystalline complexes: morphology, physical and chemical properties, fluid inclusions and K/Ar dating
133
Čurlík, J., Forgáč, J., Harman, M. & Horváth, I.
Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
Argillitization by descending acid solution at Dekýš (Štiavnické vrchy Mts., Central Slovakia)
145
Ivan, P.
Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
Metapicrite from Strážny vrch Mt. near Medzev (the Gelnica Group, Paleozoic of Gemericum)
155
Ilavský, J.
Zo života SGS: Ložisková geológia západnej Európy na nových cestách
160
Gnojek, I. & Kubeš, P.
Svědectví magnetometrie o ultrabazickém tělese u Sedlic
Magnetometric evidence to the Sedlice ultramafic body
161
Rebro, A.
Stolové minerálne vody typu CaMg/HCO3 v oblasti Trenčína
Mineral drinkwaters of the CaMg/HCO3 type in the area of Trenčín
165
Zo života SGS 171
Salaj, J. & Zlinská, A.
Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej
Early-Miocene sediments of marly facies from Považská Teplá
173
Fejdiová, V.
Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy
Amphiboles: chemical composition, crystal structures, processing of results of electrone microprobe analyses
179
Zo života SGS 183
Antal, B.
Stanín z ložiska Slovinky
Stannite from the Slovinky deposit
185
Ilavský, J. & Bartalský, J.
Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck osemdesiatpäťročný
Eightry five anniversary of Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck
187