Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bacsó, Z.
Geologická stavba a zlomové štruktúry stratovulkánov Vihorlatských vrchov
Geology and fault structures of the Vihorlatské vrchy Mts. stratovolcanoes (Eastern Slovakia)
97
Grecula, P., Kucharski, R., Ferenc, P. & Radvanec, M.
Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
Unified methodics of geological, geophysical and geochemical investigations in the area of the Gemeric unit (Western Carpathians)
121
Hurný, J.
Recenzia
D. Hovorka, P. Ivan, J. Jaroš, M. Kratochvil, P. Reichwalder, I. Rojkovič, J. Spišiak, L. Turanová: Ultramafic rocks of the Western Carpathians, Czechoslovakia
130
Kucharski, R. & Farbisz, J.
Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-gemerského rudohoria
Methodics and interpretation results of complex geophysical investigations in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (Western Carpathians)
131
Karoli, S., Dubéciová, A.
Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti Košickej kotliny (Košice 16.12.1985)
154
Molnár, J.
Výsledky litografického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov (Košice 16. 12. 1985)
154
Kucharski, R.
Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
Geophysical characteristic of ore mineralization in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (Western Carpathians)
155
Miklóš, J.
Petrológia kryštalinických bridlíc metamorfných zón Malých Karpát (Bratislava 17.10.1985)
179
Géczy, J. & Marušiak, I. ml.
Príspevok k metodike interpretácie pôdnej ortuťometrie
Contribution to the metodics of soil mercurymetry interpretation
181
Jahn, J. & Kováč, P.
Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci
Occurrence of opal mineralization in the Pohronský Inovec Mts. (Western Carpathians)
187
Dyda, M.
Sledovanie objemových zmien pri rekryštalizácii malokarpatských metapelitov (Bratislava 17.10.1985)
188
Krystek, I.
Vatové sedimenty v karpate čelnej hlbiny Západných Karpát na Morave (Odborný seminár Paleogeografia a tektonický vývoj molasových panví a vulkanitov Západných Karpát, 18. október 1985, Geologický ústav Dionýza Štúra)
189
Vass, D.
Rádiometrická časová škála neogénu paratetýdy a rýchlosť sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných karpát (Odborný seminár Paleogeografia a tektonický vývoj molasových panví a vulkanitov Západných Karpát, 18. október 1985, Geologický ústav Dionýza Štúra)
189
Kováč, M., Krystek, I., Vass, D.
Vznik, migrácia a zánik sedimentačných priestorov v Západných karpatoch počas neogénu (Odborný seminár Paleogeografia a tektonický vývoj molasových panví a vulkanitov Západných Karpát, 18. október 1985, Geologický ústav Dionýza Štúra)
189
Kraus, I.
Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny (Odborný seminár Paleogeografia a tektonický vývoj molasových panví a vulkanitov Západných Karpát, 18. október 1985, Geologický ústav Dionýza Štúra)
189
Lexa, J.
Paleogeografia severozápadnej časti stredoslovenských neovulkanitov (Odborný seminár Paleogeografia a tektonický vývoj molasových panví a vulkanitov Západných Karpát, 18. október 1985, Geologický ústav Dionýza Štúra)
190
Nagy, A.
Metodika paleogeografického výskumu v sedimentárnych panvách (Odborný seminár Paleogeografia a tektonický vývoj molasových panví a vulkanitov Západných Karpát, 18. október 1985, Geologický ústav Dionýza Štúra)
190
Konečný, V., Lexa, J., Kaličiak, M.
Štruktúry a evolúcia neogénneho vulkanizmu stredného a východného Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike (Odborný seminár Paleogeografia a tektonický vývoj molasových panví a vulkanitov Západných Karpát, 18. október 1985, Geologický ústav Dionýza Štúra)
190
Sitár, V.
Zomrel prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc.
191