Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Ing. Ján Kuráň, CSc., predseda Slovenského geologického úradu, šesťdesiatročný 481
Klinec, A., Pospíšil, L., Pulec, M., Feranec, J. & Stankoviansky, M.
Identifikácia gravitačného príkrovu v Nízkych Tatrách pomocou kozmických snímok
Identification of a gravity nappe in the Nízke Tatry Mts. using satelite images
485
Mišík, Milan
Výskum karbonatických paniev (Košice 15.4.1985)
499
Pitoňák, P.
K článku Návrh skratiek minerálov
500
Drabant, J.
Aplikácia teórie náhodných funkcií pri charakterizovaní priestorového rozloženia hodnôt parametrov ložísk nerastných surovín
Application of the theory of random functions in the characterization of the spatial distribution
of some orebody descriptors
501
Dianiška, I., Malachovský, P. & Kozáč, J.
Nové poznatky o živcových surovinách Spišsko-gemerského rudohoria a možnostiach ich využitia
New knowledge on felspar-bearing raw materials of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. and possibilities of their use
517
Matula, I., Knéslová, A. & Divinec, Ľ.
Charakteristika geochemických aureol neogénnych ložísk ortuti Veľká Studňa a Dubník
Characteristic of geochemical aureoles of the Veľká Studňa and Dubník Neogene mercury deposits
(Central and Eastern Slovakia)
527
Adamcová, R. & Wagner, P.
Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska
Decision-making analysis in selection of optimum alternative for spatial arrangement of objects in the Malá Vieska pumped storage power plant
535
Ilavský, J.
Recenzia
Peter Sonnenfeld: Brines and Evaporites, pokračovanie na s. 562
549
Jalč, D. & Bačová, Z.
Hydrogeológia sedimentov vrchného panónu pri Malackách
Hydrogeology of Upper Pannonian sediments near Malacky (SW Slovakia)
551
Radvanec, M. & Grecula, P.
Geochemické anomálie Sn a Mo v rudonosnom vulkanickom horizonte staršieho paleozoika gemerika
Geochemical anomalies of tin and molybdenium in the ore-bearing volcanic horizon of the Gemeric Lower Paleozoic sequences (West Carpathians)
563
Határ, J. & Krištín, J.
Rýdze železo z amfibolických hornín pri Liptovskej Lúžnej v západnej časti Nízkych Tatier
Native iron from amphibole rocks near Liptovská Lúžna in western part of the Nízke Tatry Mts.
569
Vass, Dionýz
Geodynamický vývoj vnútorných molás (Košice 15.4.1985)
573
Vass, D.
RNDr. Cyril Tereska päťdesiatročný
575
Vass, D.
Na päťdesiatiny RNDr. Jozefa Čverčka, CSc.
575