Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Ďurica, D., Namestnikov, J. & Fajngeršová, L.
Fázová zonálnosť uhľovodíkov v roponosných a plynonosných bazénoch vrásnených oblastí
Hydrocarbons phase zonality of oil-bearing basins in the alpinotype-folded areas (on the example of some Evropean and SE Asian basins) (v ruštine)
481
Květ, R.
Recenzia
František Čech: Ložiská palív – vzťah k hlbinnej stavbe panonskej panvy a karpatského oblúka
500
Nemčok, J. & Rudinec, R.
Tektonický pulz terciéru východného Slovenska a jeho vzťah k bradlovému pásmu
Tectonic pulsation of the East Slovakian Cenozoic and its relation to the Pieniny Klippen Belt
501
Hurný, J.
Recenzia
R. Ďuďa – D. Slivka: Minerály Slovenska
516
Derco, J. & Richter, Š.
Chryzotilový azbest z telies serpentinitov pri Jasove a Brezničke
Chrysotile asbestos from serpentinite bodies near Jasov and Breznička (SE Slovakia)
517
Dudek, A. & Kopecký, L. sen.
Recenzia
Atlas geologiczny podłoza krystalicznego polskiej czensci platformy wschodnioeuropejskiej
530
Vass, D., Elečko, M. & Marková, M.
Indície keramického ílu v Rimavskej kotline
Indications of ceramic clay in the Rimava basin (Central Slovakia)
531
Papšíková, M. & Grecula, P.
Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika
Palynological evaluation of samples from Hrelikov potok and Kotlinec localities, Lower Paleozoic of the Gemeric unit
551
Maheľ, M.
Návrh na novú tektonickú nomenklatúru základných tektonických elementov Západných Karpát
Proposal of the new tectonic nomenclatory of basic tectonic elements in the West Carpathians
559
Polák, S.
Chapmanit z Pezinka
Chapmanite from Pezinok (SW Slovakia)
565
Grecula, P.
Poznámky k tektonickej nomenklatúre
567
Blaha, M.
Dawsonit a realgár – nové minerály ložiska Špania Dolina
Dawsonite and realgar as new minerals on the Špania Dolina deposit (Central Slovakia)
570
acko, S.
Recenzia
J. L. Roberts: Introduction to geological maps and structures
572
Hanzel, V. & Vrana, K.
K nedožitým päťdesiatinám Ing. Stanislava Gazdu, CSc.
573
Šarík, I.
RNDr. Roman Vadovič päťdesiatročný
574
Kamenický, J.
Na päťdesiatiny doc. RNDr. Dušana Hovorku, CSc.
575