Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Leško, B. & Varga, I.
Alpine elements in the West Carpathian structure and their significance
Alpské prvky v stavbe Západných Karpát a ich význam
97
Seminár o problematike ofiolitov 130
Hovorka, D.
Ofiolity-súčasný stav a problémy (Seminár o problematike ofiolitov, 25.11.1979)
130
Bajaník, Š.
V. terénna konferencia projektu č. 39 IUGS (UNESCO-Ophiolites). (Medzinárodné ofiolitové sympózium, 1.-8.apríl 1979, Nikózia, Cyprus)
130
Ilavský, J. & Slavkay, M.
Súčasná metalogenetická terminológia
The contemporaneous metallogenetic terminology: a discussion
131
Pospíšil, L. & Filo, M.
Centrálne tiažové minimum Západných Karpát a jeho interpretácia
The West Carpathian central gravity minimum and its interpretation
149
Pospíšil, L.
Herlianska elevácia podložia
The Herľany elevation of the basement (East Slovakian Neogene basin)
164
Lajčáková, A.
Mineralogicko-petroštruktúrne štúdium perlitov v stredoslovenských neovulkanitoch
Mineralogical and petrostructural appraisal of perlite occurrences in the Middle Slovakian neovolcanic area
165
Václav, J.
K otázke vnútrožilnej metasomatózy hydrotermálnych žíl v centrálnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
To the problem of intra-vein metasomatism on hydrothermal ore veins in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
177
Maheľ, M.
Sú granitoidné masívy Malých Karpát príkrovmi?
Represent the granitoids of the Malé Karpaty Mts. nappes?
185
Rojkovič, I.
Rudná mineralizácia ultramafických hornín Západných Karpát
187
Ivan, P.
Hydrotermálno-metasomatické premeny ultrabazitov v paleozoiku Spišssko-gemerského rudohoria
188
M., Hovorka, D.
Rudná mineralizácia na kontakte ultrabázického telesa na Dankovej
188
Zorkovský, V.
Na päťdesiatiny prof. Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc.
189
Herčko, I.
Seminár k dejinám geologických vied na Slovensku
191